نمایه نویسندگان

آ

 • آقاجانی، نصرا... عقلانیت کُنشِ اجتماعی، از منظر حکمت اسلامی در مواجهه با سنت وِبِری [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1398، صفحه 7-28]
 • آقاجانی، نصرا... از ایدئولوژی تا الگوهای سیاست‌گذاری در نظام فرهنگی غرب (بررسی خاستگاه نظریه‌های سیاستی در تدوین سیاست‌های فرهنگی) [دوره 7، شماره 3(پیاپی 27)، 1398، صفحه 160-186]
 • آقاجانی، نصرا... ویژگی ها و انواع سنت های الهی در تدبیر جوامع [(مقالات آماده انتشار)]
 • آقاجانی، نصرالله ویژگی‌ها و انواع سنت‌های الهی در تدبیر جوامع [دوره 2، شماره 3 (پیاپی 7)، 1393، صفحه 32-60]
 • آقاجانی، نصرالله عقلانیت کنش اجتماعی، از منظر حکمت اسلامی، در مواجهه با سنت وبری [(مقالات آماده انتشار)]
 • آل کثیر، صدیقه بررسی و نقد استنباط فمینیست‌ها از حجاب [(مقالات آماده انتشار)]
 • آل‌کثیر، صدیقه بررسی و نقد استنباط فمینیست‌ها از حجاب [دوره 3، شماره 2 پیاپی (10)، 1394، صفحه 145-174]

ا

 • ایازی، سیدعلی نقی تحلیل اجتماعی از اقتصاد مقاومتی بر اساس آموزه‏های قرآن [دوره 2، شماره 3 (پیاپی 7)، 1393، صفحه 61-85]
 • ایازی، سید علی نقی تحلیل اجتماعی ازاقتصاد مقاومتی بر اساس آموزه‏های قرآن [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایازی، سید علی نقی تحلیل مبانی فرهنگ اجتماعی دفاعی- امنیتی در عصر غیبت در پرتو اندیشه مهدویت [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابراهیمی، رقیه تبیین دلالت‌های حسن‌‌ظن در سازمان با توجه به آموزه‌های اسلامی [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1398، صفحه 66-89]
 • ابراهیمی، رقیه تبیین دلالت‌های حسن ظن در سازمان از منظر آموزه های اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابراهیمی، مهدی دین در جامعه ی بازار [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابراهیمی پور، علی گسل دولت- ملت در تاریخ ایران و نسبت روحانیت با آن (مطالعه ی موردی نهضت ضد استعماری جنوب) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابراهیمی پور، قاسم بازخوانی ابعاد عدالت اجتماعی از منظر متفکرین مسلمان با تاکید بر سید قطب [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابراهیمی‌پور، قاسم گسل دولت ـ ملت در تاریخ ایران و نسبت روحانیت با آن (مطالعۀ موردی نهضت ضد استعماری جنوب) [دوره 3، شماره 2 پیاپی (10)، 1394، صفحه 27-51]
 • ابراهیمی‌پور، قاسم بازخوانی ابعاد عدالت اجتماعی از منظر متفکرین مسلمان با تاکید بر نظریه سیدقطب [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، 1396، صفحه 59-81]
 • ابراهیمی‌پور، قاسم بررسی ظرفیت‌های روش‌شناختی عقل و نقل در تولید علم اجتماعی اسلامی با تأکید بر اندیشه آیت‌الله جوادی‌آملی [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1398، صفحه 96-118]
 • ابراهیمی‌پور، قاسم بررسی ظرفیت‌های روش‌شناختی عقل و نقل در تولید علم اجتماعی اسلامی با تأکید بر اندیشه آیت‌الله جوادی آملی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابراهیمی (نویسنده مسئول)، مهدی دین در جامعۀ بازار [دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، 1398، صفحه 79-103]
 • احسانی، حکیمه عزاداری و آسیب‌های فرهنگی اجتماعی آن در ایران [دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12)، 1395، صفحه 69-96]
 • احسانی، حکیمه تاثیر پیام‌های بازرگانی ماهواره‌ای بر تغییر روابط میان‌فردی زوجین [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، 1395، صفحه 104-132]
 • احسانی، حکیمه مطالعه انسان‌شناختی پدیده «خون‌بس» در منطقه صیدون خوزستان [دوره 6، شماره 1(پیاپی 21)، 1397، صفحه 140-169]
 • احسانی، حکیمه بررسی انسان‌شناختی پدیده «خون‌بس» در منطقه صیدون خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، سیدعلی اکبر تبیین سیاست‌های شکل‌گیری نظام اداره فرهنگ کشور، با تکیه بر راهبرد مردمی‌سازی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 2-38]
 • اختری، زینب بررسی گفتمان عدالت اجتماعی و موانع دست‌یابی به آن از نظر اساتید جامعه‌شناسی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، 1396، صفحه 106-136]
 • اختری، زینب بررسی گفتمان عدالت اجتماعی و موانع دستیابی به آن از نظر اساتید جامعه شناسی دانشگاه های دولتی شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اخلاقی، نازیلا سرنوشت یک نقد؛ بازخوانی نظریه علم دینی آیت‌الله جوادی آملی [دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، 1396، صفحه 35-59]
 • ایزدهی، سیدسجاد رویکرد اجتهادی علامه شرف‌الدین و مسئله اتحاد جوامع اسلامی معاصر [دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، 1395، صفحه 68-88]
 • اسفندیاری، رضا عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی بر اساس مفاهیم قرآن کریم (مورد مطالعه: خبرگان دانشگاه قرآن و حدیث قم) [دوره 7، شماره 3(پیاپی 27)، 1398، صفحه 48-78]
 • اسفندیاری، رضا عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی بر اساس مفاهیم قرآن کریم (مورد مطالعه: خبرگان دانشگاه قرآن و حدیث قم) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسکاف، انسیه السادات تأثیر دلبستگی ایمن بر شکل‌گیری سرمایه اجتماعی با تأکید بر اندیشه تربیتی امام موسی صدر [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسکاف، انیسیه السادات تأثیر دلبستگی ایمن بر شکل‌گیری سرمایه اجتماعی با تأکید بر اندیشه تربیتی امام موسی صدر [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1398، صفحه 90-113]
 • اسلامی تنها، اصغر بررسی انتقادی بر ساخت معانی در تبارشناسی از منظر حکمت اسلامی [دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، 1397، صفحه 7-29]
 • اسلامی تنها، اصغر عقلانیت کُنشِ اجتماعی، از منظر حکمت اسلامی در مواجهه با سنت وِبِری [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1398، صفحه 7-28]
 • اسلامی تنها، اصغر عقلانیت کنش اجتماعی، از منظر حکمت اسلامی، در مواجهه با سنت وبری [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسلامی تنها، اصغر بررسی انتقادی برساخت معانی در تبارشناسی از منظر حکمت اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اعتمادی‌فرد، سیدمهدی واکاوی الگوی امتناع نظریه جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی اسلامی در ایران [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، 1396، صفحه 112-137]
 • اعتمادی‌فرد، سید مهدی بررسی تطبیقی وضعیت دین در ایران، ترکیه و مصر [دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، 1394، صفحه 65-94]
 • افروغ، عماد دین و جامعه در چرخش زمانی معاصر؛ عصر بازگشت خدا [دوره 2، شماره 3 (پیاپی 7)، 1393، صفحه 2-31]
 • افروغ، عماد نگرش و تحلیلی فرادینی از بنیان‌ها و زمینه‌های افراط‌گرایی [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، 1396، صفحه 56-88]
 • افروغ، عماد تعامل فرهنگی مسجد و جامعه از منظر آموزه‌های دینی [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، 1397، صفحه 30-57]
 • افروغ، عماد مقایسه هستی‌شناسی ملاصدرا و روی بَسکار با تاکید بر نقش مفهوم «غیب‌» [دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، 1398، صفحه 34-56]
 • افروغ، عماد واکاوی نسبت هویت سرزمینی و عناصر مشروعیت بخش اجتماعی در اندیشه سیاسی صفویان [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبری معلم، علی بررسی میزان آشنایی طلاب و دانشجویان شهر قم با فقه سیاسی امام خمینی [دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، 1393، صفحه 23-42]
 • الهی نژاد، حسین بررسی و تحلیل نقش ایرانیان درتحولات فرجام جامعه بشریت؛ با تأکید بر مسأله ظهور و قیام [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1398، صفحه 75-95]
 • الهی نژاد، حسین بررسی و تحلیل نقش ایرانیان درتحولات فرجام جامعه بشریت (با تأکید بر مسأله ظهور و قیام) [(مقالات آماده انتشار)]
 • الویری، محسن مطالعه چگونگی و کارکردهای گفت‌وگو در سیره نبوی با نگاهی به نظریه کنش ارتباطی [دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، 1393، صفحه 43-75]
 • الویری، محسن واکاوی نسبت هویتِ سرزمینی و عناصر مشروعیت‌بخش اجتماعی در اندیشه صفویان [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، 1396، صفحه 89-111]
 • الویری، محسن رابطۀ اسلام و تمدن در اندیشۀ امام خمینی (ره) [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، 1397، صفحه 7-29]
 • الویری، محسن مطالعه چگونگی و کارکردهای گفتگو در سیره نبوی با نگاهی به نظریه کنش ارتباطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • الویری، محسن واکاوی نسبت هویت سرزمینی و عناصر مشروعیت بخش اجتماعی در اندیشه سیاسی صفویان [(مقالات آماده انتشار)]
 • الویری، محسن رابطۀ اسلام و تمدن در اندیشۀ امام‌خمینی(ره) [(مقالات آماده انتشار)]
 • امامی، سید مجید جامعه‌‌‌شناسی شیعی و امکان یا امتناع الگوی پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 39-59]
 • امامی، سید مجید چارچوبی انتقادی برای سیاست‌پژوهشی مسئله حجاب در جمهوری اسلامی ایران؛ منطبق بر نظریه و الگوی عرفی‌شدن جامعه ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 115-135]
 • امرائی، ایوب تفسیر المیزان و قرائتی دیگر از فلسفه تاریخ جهت پیشرفت اجتماع [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، 1396، صفحه 32-55]
 • امرائی، ایوب تفسیر المیزان و قرائتی دیگر از فلسفه تاریخ جهت پیشرفت اجتماع [(مقالات آماده انتشار)]
 • انصاری، رحمان پساسکولاریسم، سبک زندگی و آموزه‌های دینی (مورد مطالعه دبیرستان‌های شهر قم) [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1398، صفحه 119-143]
 • انصاری، رحمان پساسکولاریسم، سبک زندگی و آموزه‌های دینی (موردمطالعه دبیرستان‌های شهر قم) [(مقالات آماده انتشار)]
 • انواری، محمدرضا بنیان‌های نظری بازی‌های رایانه‌ای [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، 1395، صفحه 115-142]
 • انواری، محمد رضا عوامل ساختاری شکل‌‌گیری تظاهر در ایران [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، 1397، صفحه 118-145]
 • انواری، محمد رضا بنیان‌های نظری بازی‌های رایانه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • انواری، محمد رضا عوامل ساختاری شکل‌گیری تظاهر در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اولیایی، احمد جایگاه گفت‌وگوهای علمی ‌بین‌المللی از منظر دیوید بوهم: مطالعه موردی نشست‌های علمی ‌برونو لاتور در قم [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، 1397، صفحه 146-173]
 • اولیایی، احمد گفت‌وگوهای علمی بین‌المللی از منظر دیوید بوهم: مطالعه موردی نشست‌های علمی برونو لاتور در قم [(مقالات آماده انتشار)]

ب

 • بابایی، حبیب الله سفسطۀ «عشق عُرفی» در وضعیتِ پُست‌مدرن [دوره 2، شماره 1 (پیاپی 5)، 1393، صفحه 72-96]
 • باقری، رؤیا مواجهه و تعامل اجتماعی پیامبر(ص) با زنان مدینه [دوره 6، شماره 1(پیاپی 21)، 1397، صفحه 116-139]
 • باقری، فاطمه تعهد اجتماعی؛ مفهومی جدید در عرصه علوم اجتماعی یا معنایی کهن در تاریخ اندیشه بشری [دوره 3، شماره 2 پیاپی (10)، 1394، صفحه 108-144]
 • باقری، مسلم طراحی مدل اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر مبتنی بر مدیریت زنجیره نتایج [دوره 6، شماره 1(پیاپی 21)، 1397، صفحه 7-30]
 • باقری، مسلم طراحی مدل اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر مبتنی بر مدیریت زنجیره نتایج [(مقالات آماده انتشار)]
 • بدرا، محمدشتا طراحی و تبیین سنجه‌های الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با رویکرد تحلیل دوسطحی اندماجی (مبتنی بر آرای آیت‌الله خامنه‌ای) [دوره 2، شماره 4 (پیاپی 8)، 1394، صفحه 2-37]
 • بدرا، محمد شتا طراحی و تبیین سنجه های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با رویکرد تحلیل دوسطحی ‏اندماجی ‏(مبتنی بر آرای امام خامنه ای)‏ [(مقالات آماده انتشار)]
 • بزرگ، حوریه تبلیغ و الگوی مطلوب مبلغ [(مقالات آماده انتشار)]
 • بزرگی، حوریه تبلیغ و الگوی مطلوب مبلغ [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، 1396، صفحه 168-198]
 • بستان (نجفی)، حسین فراتحلیل تحقیقات عرفی‌شدن در ایران بر پایه شاخص‌های برگرفته از متون دینی [دوره 3، شماره 3 پیاپی (11)، 1394، صفحه 53-89]
 • بستان (نجفی)، حسین فراتحلیل تحقیقات عرفی‌شدن در ایران بر پایة شاخص‌های برگرفته از متون دینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بشکار، امین بررسی تبرج در بین زنان متاهل شهر اهواز: یک پژوهش کیفی مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد [دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، 1395، صفحه 165-193]
 • بشکار، امین بررسی تبرج در بین زنان متاهل شهراهواز: یک پژوهش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد. [(مقالات آماده انتشار)]
 • بصیرتی، منیره آسیب‌شناسی عزاداری از چشم‌‌انداز تحلیلی صنعت فرهنگ آدورنو و سیاست‌گذاری آن [دوره 7، شماره 3(پیاپی 27)، 1398، صفحه 79-107]
 • بصیرتی، منیره آسیب شناسی عزاداری از چشم انداز تحلیلی صنعت فرهنگ تئودور آدورنو و سیاستگذاری آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • بنافی، مسعود تبیین سیاست‌های شکل‌گیری نظام اداره فرهنگ کشور، با تکیه بر راهبرد مردمی‌سازی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 2-38]
 • بنافی، مسعود بررسی وضعیت دین‌داری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و رابطه آن با تاب‌آوری (مطالعه موردی: مرکز پلدختر) [دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، 1398، صفحه 145-169]
 • بنافی، مسعود بررسی وضعیت دینداری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و رابطه آن با تاب‌آوری (مورد مطالعه: مرکز پلدختر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهمنی، محمدرضا درآمدی بر روش‌شناسی کاربست نظریه‌های علوم اجتماعی در سیاست‌گذاری فرهنگی با مروری بر اصول و مبانی اندیشهٔ صدرایی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 176-200]
 • بهمنی، محمدرضا دین‌‌‌‌‌پژوهی (به مثابه مطالعه نسبت دین و زندگی) از منظر جریان‌های فکری ایرانِ معاصر و کاربرد آن در حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 32-55]
 • بهمن پوری، عبداله بررسی و نقد استنباط فمینیست‌ها از حجاب [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهمن‌پوری، عبداله بررسی و نقد استنباط فمینیست‌ها از حجاب [دوره 3، شماره 2 پیاپی (10)، 1394، صفحه 145-174]

پ

 • پارسانیا، حمید روش‌شناسی اندیشه اجتماعی ابن‌ رشد [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 52-85]
 • پارسانیا، حمید دلالت‌‌‌‌های نظریه اعتباریات برای تحول در علوم انسانی [دوره 2، شماره 1 (پیاپی 5)، 1393، صفحه 23-48]
 • پارسانیا، حمید چارچوب نظریه پیشرفت و تکامل از منظر استاد مطهری [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، 1395، صفحه 6-37]
 • پارسانیا، حمید درنگی بر ایمان به‌عنوان منبع قدرت نرم شیعه [دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، 1396، صفحه 6-34]
 • پارسانیا، حمید استراتژی واسازی و امکان تحقق عدالت [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، 1396، صفحه 82-105]
 • پارسانیا، حمید شرایط تأسیس نهاد مرجعیت تقلید شیعه [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، 1396، صفحه 29-50]
 • پارسانیا، حمید دیدگاه یوزف شاخت به فقه اسلامی ‌به‌مثابه دانش اجتماعی [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، 1397، صفحه 6-34]
 • پارسانیا، حمید بازتعریف سرمایه اجتماعی در میدان مجازی [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1398، صفحه 114-135]
 • پارسانیا، حمید چارچوب نظریه پیشرفت و تکامل از منظر استاد شهید مطهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • پارسانیا، حمید شرایط تأسیس نهاد مرجعیت تقلید شیعه ۱ [(مقالات آماده انتشار)]
 • پارسانیا، حمید درنگی بر ایمان به عنوان منبع قدرت نرم شیعه [(مقالات آماده انتشار)]
 • پارسانیا، حمید واسازی و امکان تحقق عدالت [(مقالات آماده انتشار)]
 • پارسانیا، حمید دیدگاه یویوزف شاشاخت به فقه اسلامی به مثابه دانش اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پارسانیا، حمید دیدگاه یوزف شاخت به فقه اسلامی به‍مثابه دانش اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پارسانیا، حمید دیدگاه یوزف شاخت به فقه اسلامی بهمثابه دانش اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پارسانیا، حمید دیدگاه یوزف شاخت به فقه اسلامی به مثابه دانش اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پارسانیا، حمید ابهام معرفتی در میدان مجازی و بازتعریف سرمایه اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیری، حسن تحلیل پدیدارشناختی نمایش مصرف و سبک زندگی در شبکه‌های اجتماعی آنلاین (مطالعه موردی: کاربران اینستاگرام) [دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، 1397، صفحه 167-189]
 • پیری، حسن تحلیل پدیدارشناختی نمایش مصرف و سبک زندگی در شبکه های اجتماعی آنلاین (مطالعه موردی: کاربران اینستاگرام) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پرکان، حسین تبیین دلالت‌های حسن ظن در سازمان از منظر آموزه های اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پرکان، حسین صورتبندی و تحلیل موقعیتسازهای کلیدی هرمنوتیکی در سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خانواده [(مقالات آماده انتشار)]
 • پرکان (نویسنده مسئول)، حسین صورت‌بندی و تحلیل موقعیت‌سازهای کلیدی هرمنوتیکی در سیاست‌گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خانواده [دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، 1397، صفحه 134-166]
 • پرکان (نویسنده مسئول)، حسین تبیین دلالت‌های حسن‌‌ظن در سازمان با توجه به آموزه‌های اسلامی [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1398، صفحه 66-89]
 • پرهیزکار، غلامرضا رویکرد مسأله‌محوری در علم اجتماعی دینی [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1398، صفحه 47-65]
 • پرهیزکار، غلامرضا رویکرد مسأله محوری در علم اجتماعی اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پناهی، بلال بررسی تاثیر استفاده از ماهواره بر رابطه بین میزان دین‌داری و سبک زندگی دانشجویان دانشگاه ایلام [دوره 2، شماره 4 (پیاپی 8)، 1394، صفحه 145-167]
 • پناهی، بلال بررسی تأثیر استفاده از ماهواره بر رابطه بین میزان دینداری و سبک زندگی دانشجویان دانشگاه ایلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • پهلوان، منصور مؤلّفه‌های «خدامحوری» و آثار آن در زندگی از دیدگاه قرآن و روایات [دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، 1393، صفحه 2-22]
 • پویا، علیرضا بررسی رابطه میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی با نگرش به جامعه در میان دانشجویان شهر قم [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، 1396، صفحه 138-167]
 • پویا، علیرضا بررسی رابطه میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی با نگرش به جامعه در میان دانشجویان شهر قم [(مقالات آماده انتشار)]
 • پوریانی، محمدحسین مقایسه نگاه کارکردی به منشأ دین از منظر دانشمندان غربی و اسلامی [دوره 2، شماره 3 (پیاپی 7)، 1393، صفحه 136-160]
 • پوریانی، محمدحسین پساسکولاریسم، سبک زندگی و آموزه‌های دینی (مورد مطالعه دبیرستان‌های شهر قم) [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1398، صفحه 119-143]
 • پوریانی، محمد حسین پساسکولاریسم، سبک زندگی و آموزه‌های دینی (موردمطالعه دبیرستان‌های شهر قم) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پورمولا، سیدمحمدهاشم طراحی مدل اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر مبتنی بر مدیریت زنجیره نتایج [دوره 6، شماره 1(پیاپی 21)، 1397، صفحه 7-30]
 • پورمولا، سید محمدهاشم تحلیل نقش خانواده در پیش‌گیری از جرائم و انحرافات از منظر آیات و روایات بر اساس الگوی رفع نیاز [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، 1396، صفحه 149-173]
 • پورمولا، سید محمدهاشم تحلیل نقش خانواده در پیشگیری از جرائم و انحرافات از منظر آیات و روایات براساس الگوی رفع نیاز [(مقالات آماده انتشار)]
 • پورمولا، سید محمد هاشم طراحی مدل اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر مبتنی بر مدیریت زنجیره نتایج [(مقالات آماده انتشار)]

ت

 • تحیری، احمدرضا فرآیند شکل‌گیری و کارکرد هنجارهای اجتماعی از منظر قرآن و علم‌النفس فلسفی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحیّری، احمدرضا فرایند شکل‌گیری و کارکرد هنجارهای اجتماعی از منظر قرآن و علم‌النفس فلسفی [دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، 1397، صفحه 56-80]
 • توبه یانی، ابراهیم واکاوی نسبت هویت سرزمینی و عناصر مشروعیت بخش اجتماعی در اندیشه سیاسی صفویان [(مقالات آماده انتشار)]
 • توبه‌یانی، ابراهیم واکاوی نسبت هویتِ سرزمینی و عناصر مشروعیت‌بخش اجتماعی در اندیشه صفویان [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، 1396، صفحه 89-111]
 • توکلی، مهرداد گونه‌ها و عوامل تاثیرگذار بر وقوع فعالیت‌های نذری در جامعه ایرانی (مطالعه موردی شهر فومن) [دوره 2، شماره 1 (پیاپی 5)، 1393، صفحه 49-71]

ج

 • جانقربان، مریم طراحی الگوی سنجش و گزینش مدیران فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به همراه ارائه بسته سیاست‌های پیشنهادی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 142-175]
 • جاویدی، مجتبی تحلیل نقش خانواده در پیش‌گیری از جرائم و انحرافات از منظر آیات و روایات بر اساس الگوی رفع نیاز [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، 1396، صفحه 149-173]
 • جاویدی، مجتبی تحلیل نقش خانواده در پیشگیری از جرائم و انحرافات از منظر آیات و روایات براساس الگوی رفع نیاز [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفری، زهرا مؤلفه‌های ارتباط میان‌فردی شیعیان با اهل‌سنت از دیدگاه معصومین(علیهم السلام)؛ مورد مطالعه کتاب جامع الأحادیث الشیعة [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1398، صفحه 29-52]
 • جعفری، زهرا مولفه‌های ارتباط بین فردی شیعیان با اهل سنت از دیدگاه معصومین علیهم السلام مورد مطالعه کتاب "جامع احادیث الشیعة" [(مقالات آماده انتشار)]
 • جفرودی، مازیار زیست‌جهان‌های چندگانه (مقایسه نگرش‌های دینی جوانان دانشجو و غیردانشجو با توجه به فرایند مدرنیزاسیون) [دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12)، 1395، صفحه 6-37]
 • جفرودی، مازیار زیست‌جهان‌های چندگانه (مقایسه نگرش‌های دینی جوانان دانشجو و غیردانشجو با توجه به فرایندمدرنیزاسیون) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جلیلی زاده، محدثه تحلیل نقش خانواده در پیشگیری از جرائم و انحرافات از منظر آیات و روایات براساس الگوی رفع نیاز [(مقالات آماده انتشار)]
 • جلیلی‌زاده، محدثه تحلیل نقش خانواده در پیش‌گیری از جرائم و انحرافات از منظر آیات و روایات بر اساس الگوی رفع نیاز [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، 1396، صفحه 149-173]
 • جهانیان، ناصر پارادایم اسلامی توسعه انسانی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 136-161]
 • جهانیان، ناصر تبیین و نقد الگوی توسعه انسانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 86-114]

ح

 • حاجی ابراهیم، رضا وقف؛ بدیل سیاست اجتماعی پست‌مدرن [دوره 3، شماره 3 پیاپی (11)، 1394، صفحه 27-52]
 • حاجی ابراهیم، رضا وقف ؛ بدیل سیاست اجتماعی پست مدرن [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاجی حیدری، حامد تحلیل ریشه‌ای/رادیکال چشم‌انداز آتی در فضای رسانه‌ای [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، 1395، صفحه 143-182]
 • حاجی حیدری، حامد تحلیل ریشه‌ای/رادیکال چشم‌انداز آتی در فضای رسانه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاجی ده آبادی، محمدعلی بررسی فقهی مبانی و مصادیق رویکرد کاهش آسیب‌های اجتماعی جرم با تاکید بر اعتیاد به مواد مخدر [دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، 1396، صفحه 116-141]
 • حاجی ده آبادی، محمدعلی الگوی کنترل درونی اخلاق محور؛ در سیاست‌گذاری جنایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاجی ده آبادی، محمدعلی بررسی فقهی مبانی و مصادیق رویکرد کاهش آسیبهای اجتماعی جرم [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاجی ده آبادی، محمدعلی تبیین و بررسی معرفت‌شناسی فمینیستی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاجی ده‌آبادی، محمدعلی الگوی کنترل درونی اخلاق‌محور؛ در سیاست‌گذاری جنایی [دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12)، 1395، صفحه 97-131]
 • حاجی ده‌آبادی، محمدعلی تبیین و بررسی معرفت‌شناسی فمینیستی [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، 1397، صفحه 64-96]
 • حاج محمدی، حسین روش‌شناسی انتقادی مکتب بیرمنگام (با رویکرد حکمت اسلامی) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 86-107]
 • حاج محمدی، حسین بررسی انتقادی برساخت معانی در تبارشناسی از منظر حکمت اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاج‌محمدی (نویسنده مسئول)، حسین بررسی انتقادی بر ساخت معانی در تبارشناسی از منظر حکمت اسلامی [دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، 1397، صفحه 7-29]
 • حافظیان، نرگس استراتژی واسازی و امکان تحقق عدالت [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، 1396، صفحه 82-105]
 • حافظیان، نرگس واسازی و امکان تحقق عدالت [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسامی، فاضل مواجهه و تعامل اجتماعی پیامبر(ص) با زنان مدینه [دوره 6، شماره 1(پیاپی 21)، 1397، صفحه 116-139]
 • حسامی، فاضل مؤلفه‌های کنش از منظر قرآن‌کریم [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، 1397، صفحه 107-130]
 • حسامی، فاضل مواجهه و تعامل اجتماعی پیامبر(ص) با زنان مدینه [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، سیدابوالحسن دلالت‌‌‌‌های نظریه اعتباریات برای تحول در علوم انسانی [دوره 2، شماره 1 (پیاپی 5)، 1393، صفحه 23-48]
 • حسینی، سید ابوالحسن دلالت های نظریه اعتباریات، برای تحول در علوم انسانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، سیدعباس بازنمایی جامعه آرمانی در آگهی‌های بازرگانی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، 1396، صفحه 142-168]
 • حسینی، سیدعباس بازنمائی جامعه آرمانی در آگهی های بازرگانی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، محمدرضا تفسیر المیزان و قرائتی دیگر از فلسفه تاریخ جهت پیشرفت اجتماع [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، 1396، صفحه 32-55]
 • حسینی، محمد رضا تفسیر المیزان و قرائتی دیگر از فلسفه تاریخ جهت پیشرفت اجتماع [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، محمد علی بررسی نظریه هیرشی در کنترل اجتماعی، از دیدگاه احادیث [دوره 7، شماره 3(پیاپی 27)، 1398، صفحه 108-135]
 • حسینی، محمد علی بررسی نظریه هیرشی در کنترل اجتماعی ازدیدگاه احادیث و روایات [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی جبلی، سیدمیرصالح دگردیسی ارزش‌ها و چگونگی مواجهه با آن [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، 1397، صفحه 97-117]
 • حسینی جبلی، سیدمیرصالح شیوه‌های انتقال ارزش‌های اجتماعی از منظر قرآن و حدیث [دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، 1397، صفحه 81-104]
 • حسینی جبلی، سید میر صالح عوامل بازدارنده در توسعه منجی‌گرایی مهدوی از دیدگاه اسلامی [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، 1395، صفحه 33-55]
 • حسینی جبلی، سید میر صالح عوامل بازدارنده در توسعه منجی‌گرایی مهدوی ازدیدگاه اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی جبلی، سید میر صالح دگردیسی ارزشها وچگونگی مواجهه با آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی جبلی، سید میر صالح شیوه های انتقال ارزشهای اجتماعی از منظر قرآن و حدیث [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی دولت آباد، بی بی حکیمه تحلیل قرآنی «خودشیءانگاری زنان» و راهکارهای مواجهه با آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی دولت آبادی، بی بی حکیمه تحلیل انتقادی «خودشیء‌انگاری زنان» و راهکارهای قرآنی مواجهه با آن [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1398، صفحه 136-158]
 • حسینی روحانی، حمیده سادات جایگاه اصالت روح در مبانی انسان‌شناختی علوم اجتماعی از منظر شهید مطهری [دوره 2، شماره 1 (پیاپی 5)، 1393، صفحه 2-22]
 • حسن زاده، حسین استیفای حق تأهل و کارکردهای اجتماعی آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسن‌زاده، حسین استیفای حق تأهل و کارکردهای اجتماعی آن [دوره 6، شماره 1(پیاپی 21)، 1397، صفحه 62-90]
 • حسین زاده یزدی، مهدی جایگاه اصالت روح در مبانی انسان‌شناختی علوم اجتماعی از منظر شهید مطهری [دوره 2، شماره 1 (پیاپی 5)، 1393، صفحه 2-22]
 • حسین زاده یزدی، مهدی سرنوشت یک نقد؛ بازخوانی نظریه علم دینی آیت‌الله جوادی آملی [دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، 1396، صفحه 35-59]
 • حسین‌زاده یزدی، مهدی تبیین و بررسی مبانی معرفتی دیرینه‌شناسی میشل فوکو [دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، 1394، صفحه 123-154]
 • حسین‌زاده فِرِمی، مهدی بررسی گروه‌های مرجع جوانان شهر قم و عوامل اجتماعی انتخاب آن (با تأکید بر روحانیّت) [دوره 3، شماره 2 پیاپی (10)، 1394، صفحه 52-79]
 • حسینی سورکی، سیدمحمد رابطۀ التزام عملی به اعتقادات اسلامی و کیفیت زندگی و رضایت از زندگی «دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور قم» [دوره 2، شماره 3 (پیاپی 7)، 1393، صفحه 86-110]
 • حسین نژاد، یوسف امام خمینی و اندیشۀ پیشرفت اجتماعی بر محور احیای تمدن اسلامی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 60-92]
 • حسین نژاد خاکی، یوسف از ایدئولوژی تا الگوهای سیاست‌گذاری در نظام فرهنگی غرب (بررسی خاستگاه نظریه‌های سیاستی در تدوین سیاست‌های فرهنگی) [دوره 7، شماره 3(پیاپی 27)، 1398، صفحه 160-186]
 • حسین نژاد خاکی، یوسف خاستگاه نظریه های سیاستی در تدوین سیاستهای فرهنگی [(مقالات آماده انتشار)]

خ

 • خان محمدی، کریم درآمدی بر مفهوم فلسفۀ «فرهنگ و ارتباطات» [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 2-25]
 • خان محمدی، کریم روش‌شناسی انتقادی مکتب بیرمنگام (با رویکرد حکمت اسلامی) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 86-107]
 • خان محمدی، کریم اخلاق اسلامیِ حریم‌ خصوصی در شبکه‌های اجتماعی سایبر: (با تأکید بر واتس‌آپ) [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، 1395، صفحه 80-103]
 • خان محمدی، کریم مطالعه انسان‌شناختی پدیده «خون‌بس» در منطقه صیدون خوزستان [دوره 6، شماره 1(پیاپی 21)، 1397، صفحه 140-169]
 • خان محمدی، کریم درآمدی بر مفهوم فلسفه «فرهنگ و ارتباطات» [(مقالات آماده انتشار)]
 • خان محمدی، کریم اخلاق اسلامیِ حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی سایبر: (با تأکید بر واتس آپ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • خان محمدی، کریم گفت‌وگوهای علمی بین‌المللی از منظر دیوید بوهم: مطالعه موردی نشست‌های علمی برونو لاتور در قم [(مقالات آماده انتشار)]
 • خان محمدی، کریم بررسی انسان‌شناختی پدیده «خون‌بس» در منطقه صیدون خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • خان‌محمدی، کریم جایگاه گفت‌وگوهای علمی ‌بین‌المللی از منظر دیوید بوهم: مطالعه موردی نشست‌های علمی ‌برونو لاتور در قم [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، 1397، صفحه 146-173]
 • خان‌محمدی، کریم تعامل فرهنگی مسجد و جامعه از منظر آموزه‌های دینی [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، 1397، صفحه 30-57]
 • خجسته، کمیل الگوی رقابت رسانه‌ای جبهه انقلاب اسلامی با جبهه غربی در فتنه 88 با محوریت فضای مجازی [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1398، صفحه 144-174]
 • خجسته، کمیل الگوی رقابت رسانه‌ای جبهه انقلاب اسلامی با جبهه غربی در فتنه 88 با محوریت فضای مجازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خجسته مهر، رضا بررسی تبرج در بین زنان متاهل شهر اهواز: یک پژوهش کیفی مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد [دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، 1395، صفحه 165-193]
 • خجسته مهر، رضا بررسی تبرج در بین زنان متاهل شهراهواز: یک پژوهش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد. [(مقالات آماده انتشار)]
 • خیری، حسن امکان‌سنجی طراحی سامانه مسئله‌یابی دینی؛ با تاکید بر حوزه پژوهش‌های قرآنی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 108-135]
 • خیری، حسن تفاوت هویتی نسل اول و دوم مهاجران افغانی ( قوم هزاره)به ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • خیری (نویسنده مسئول)، حسن تفاوت هویتی نسل اول و دوم مهاجران افغانی به ایران (مورد مطالعه: مهاجران هزاره‌ای مقیم قم در سال 96) [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، 1397، صفحه 131-151]
 • خضرلو، رسول آسیب‌ها و چالش‌های تبلیغ در عرصه بین‌الملل در حوزه علمیه با تکیه بر آرای رهبری [دوره 7، شماره 3(پیاپی 27)، 1398، صفحه 136-159]
 • خضرلو، رسول آسیب ها و چالش های تبلیغ بین المللی در حوزه علمیه با تکیه برآرای رهبری [(مقالات آماده انتشار)]
 • خواجه سروی، غلامرضا الگوی رقابت رسانه‌ای جبهه انقلاب اسلامی با جبهه غربی در فتنه 88 با محوریت فضای مجازی [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1398، صفحه 144-174]
 • خواجه سروی، غلامرضا الگوی رقابت رسانه‌ای جبهه انقلاب اسلامی با جبهه غربی در فتنه 88 با محوریت فضای مجازی [(مقالات آماده انتشار)]

د

 • دانایی فرد، حسن دلالت‌‌‌‌های نظریه اعتباریات برای تحول در علوم انسانی [دوره 2، شماره 1 (پیاپی 5)، 1393، صفحه 23-48]
 • دانش، پروانه مطالعۀ جامعه‌شناختی - روان‌شناختی ارتباط فرهنگ‌سازمانی و بیگانگی اجتماعی (مورد مطالعه: دبیران زن مقطع متوسطۀ شهر تبریز در سال تحصیلی 1394-1393) [دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، 1396، صفحه 169-203]
 • دانش، پروانه مطالعۀ جامعه‌شناختی - روان‌شناختی ارتباط فرهنگ‌سازمانی و بیگانگی اجتماعی (موردمطالعه: دبیران زن مقطع متوسطۀ شهر تبریز در سال تحصیلی1394-1393) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دیبایی صابر، محسن انقلاب اسلامی: حوزویان و تولید علوم انسانی اسلامی [دوره 7، شماره 3(پیاپی 27)، 1398، صفحه 8-23]
 • دیبایی صابر، محسن انقلاب اسلامی : حوزویان و تولید علوم انسانی اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دیده خانی، نرگس الگوی تبلیغی امام موسی صدر در تعامل با شیعیان لبنان [(مقالات آماده انتشار)]
 • دیده‌خانی، نرگس الگوی تبلیغی امام موسی صدر در تعامل با شیعیان لبنان [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، 1397، صفحه 58-84]
 • دریس، پویا ملاحظاتی نظری در باب جامعه‌شناسی نهاد مسجد: ضرورت کاربست الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت برای فهم نهاد مسجد در جامعه ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • دریساوی، سمیه تحلیل جایگاه آموزه‌های مهدوی در احیای فرهنگ و تمدن نوین اسلامی [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، 1396، صفحه 6-28]
 • دریساوی، سمیه تحلیل جایگاه آموزه‌های مهدوی در احیای فرهنگ و تمدن نوین اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دریکوند، مهین بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به پاپ‌شدن نوحه (مطالعه موردی؛ دیدگاه عزاداران مرد هیئات عزاداری شهر خرم‌آباد در سال 95 ـ 94) [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، 1395، صفحه 91-114]
 • دریکوند، مهین بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به پاپ شدن نوحه: (مطالعه موردی؛ دیدگاه عزاداران مرد هیئت های عزاداری شهر خرم آباد در سال 95 ـ 94) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دستیاری، اکرم بررسی وضعیت دینداری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و رابطه آن با تاب‌آوری (مورد مطالعه: مرکز پلدختر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دستیاری (نویسنده مسئول)، اکرم بررسی وضعیت دین‌داری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و رابطه آن با تاب‌آوری (مطالعه موردی: مرکز پلدختر) [دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، 1398، صفحه 145-169]
 • دوایی، اکبر چارچوب نظریه پیشرفت و تکامل از منظر استاد مطهری [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، 1395، صفحه 6-37]
 • دوایی، اکبر چارچوب نظریه پیشرفت و تکامل از منظر استاد شهید مطهری [(مقالات آماده انتشار)]

ذ

 • ذوالفقاری، ابوالفضل بررسی گفتمان عدالت اجتماعی و موانع دست‌یابی به آن از نظر اساتید جامعه‌شناسی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، 1396، صفحه 106-136]
 • ذوالفقاری، ابوالفضل بررسی گفتمان عدالت اجتماعی و موانع دستیابی به آن از نظر اساتید جامعه شناسی دانشگاه های دولتی شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]

ر

 • رحیمی، محمدعیسی تفاوت هویتی نسل اول و دوم مهاجران افغانی به ایران (مورد مطالعه: مهاجران هزاره‌ای مقیم قم در سال 96) [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، 1397، صفحه 131-151]
 • رحمانی، جبار تبارشناسی مفهوم سرمایۀ دینی و شاخص‌سازی آن متناسب با جامعه ایران [دوره 6، شماره 1(پیاپی 21)، 1397، صفحه 31-61]
 • رحمانی، جبار تبارشناسی مفهوم سرمایه‌ی دینی و شاخص‌سازی آن متناسب با جامعه‌ی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی سجاسی، داود عقلانیت و داوری سایر فرهنگ‌ها از منظر علامه طباطبایی [دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، 1394، صفحه 2-33]
 • رحیمی سجاسی، داود بررسی رابطه میان انواع «خود» در خودگشودگی جوانان در شبکه‌های اجتماعی «مطالعه موردی سایت کلوب دات‌کام» [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، 1395، صفحه 133-158]
 • رحیمی سجاسی، داود بازخوانی عدالت اجتماعی در ارتباطات میان‌فردی از منظر نهج البلاغه [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، 1396، صفحه 31-58]
 • رحیمی سجاسی، داود مطالعه انتقادی مؤلفه‌های سبک زندگی در بازی رایانه‌ای سیمز (4) از منظر اسلام [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، 1397، صفحه 174-202]
 • رحیمی سجاسی، داود انقلاب اسلامی: حوزویان و تولید علوم انسانی اسلامی [دوره 7، شماره 3(پیاپی 27)، 1398، صفحه 8-23]
 • رحیمی سجاسی، داود بررسی رابطه میان انواع «خود» در خودگشودگی جوانان در شبکه های اجتماعی «مطالعه موردی سایت کلوب دات کام» [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی سجاسی، داود مطالعه انتقادی مؤلفه‌های سبک زندگی در بازی رایانه‌ای سیمز 4 [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی سجاسی، داود بازخوانی عدالت اجتماعی در ارتباطات میان‌فردی از منظر نهج البلاغه [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی سجاسی، داود انقلاب اسلامی : حوزویان و تولید علوم انسانی اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی سجاسی، داوود بررسی نظریه سنت رنه گنون؛ سنت به مثابه دال محوری [دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، 1393، صفحه 120-141]
 • رضایی، حسن ظرفیت‌های درونی اسلام در تقویت همبستگی با تمرکز بر نقش حج در وحدت جهان اسلام [دوره 3، شماره 2 پیاپی (10)، 1394، صفحه 2-26]
 • رضایی راد، عبدالحسین آسیب شناسی انگاره وجوب همگانی امر به معروف و نهی از منکر [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایی‌راد، عبدالحسین آسیب‌شناسی انگاره وجوب همگانی امر به‌معروف و نهی از منکر [دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، 1398، صفحه 104-128]
 • رضوی، سیدعلی‌محمد بررسی رابطه سواد رسانه‌ای و تهاجم فرهنگی در شبکه‌های اجتماعی [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، 1397، صفحه 152-178]
 • رضوی، سید علی محمد بررسی رابطه بین سواد رسانه ای و تهاجم فرهنگی در شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه شبکه اجتماعی اینستاگرام) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رفیعی محمدی، ناصر تبلیغ و الگوی مطلوب مبلغ [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، 1396، صفحه 168-198]
 • رفیعی محمدی، ناصر تبلیغ و الگوی مطلوب مبلغ [(مقالات آماده انتشار)]
 • رفیق، محمد مؤلفه های رفتار فردی از منظر قرآن کریم [(مقالات آماده انتشار)]
 • رفیق(نویسنده مسئول)، محمد مؤلفه‌های کنش از منظر قرآن‌کریم [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، 1397، صفحه 107-130]
 • رمضان زداه بادله، زهرا رابطۀ التزام عملی به اعتقادات اسلامی و کیفیت زندگی و رضایت از زندگی «دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور قم» [دوره 2، شماره 3 (پیاپی 7)، 1393، صفحه 86-110]
 • رویایی، رمضانعلی درآمدی بر شاخص‌های فرهنگی مطلوب [دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، 1396، صفحه 60-90]
 • روحی برندق، کاوس تأثیر دلبستگی ایمن بر شکل‌گیری سرمایه اجتماعی با تأکید بر اندیشه تربیتی امام موسی صدر [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1398، صفحه 90-113]
 • روحی برندق، کاوس تأثیر دلبستگی ایمن بر شکل‌گیری سرمایه اجتماعی با تأکید بر اندیشه تربیتی امام موسی صدر [(مقالات آماده انتشار)]
 • رودگر، نرجس بررسی «فقر زنانه» در جامعه ایران با توجه به مؤلفه‌های عدالت اجتماعی در اسلام [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، 1396، صفحه 137-162]
 • رودگر، نرجس "بررسی« فقر زنانه» در جامعه ایران با توجه به مولفه های عدالت اجتماعی دراسلام " [(مقالات آماده انتشار)]
 • رئوف، مسعود آسیب‌شناسی فرایند تولید برنامه در تلویزیون (مطالعۀ موردی: برنامه ماه عسل 1394) [دوره 6، شماره 1(پیاپی 21)، 1397، صفحه 170-198]
 • رئوف، مسعود آسیب شناسی فرایند تولید برنامه در تلویزیون (مطالعه ی موردی: برنامه ماه عسل 94) [(مقالات آماده انتشار)]

ز

 • زارع، مرضیه بازتعریف سرمایه اجتماعی در میدان مجازی [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1398، صفحه 114-135]
 • زارع، مرضیه ابهام معرفتی در میدان مجازی و بازتعریف سرمایه اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارعان، منصوره عوامل موثر بر تحقق سبک زندگی اسلامی در خانواده از منظر فرهیختگان حوزه علمیه خواهران [دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، 1398، صفحه 129-144]
 • زارع چاهوکی، فهیمه تبیین و بررسی معرفت‌شناسی فمینیستی [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، 1397، صفحه 64-96]
 • زارع چاهوکی، فهیمه تبیین و بررسی معرفت‌شناسی فمینیستی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زائری، قاسم بررسی تاریخی چگونگی تطور معنایی مفهوم «ملّت» از فهم دینی به درک تجددی در آستانۀ نهضت مشروطه [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 26-54]
 • زائری، قاسم نقد درونی «گفتمان تهاجم فرهنگی غرب» با تأکید بر ناسازه‌‌های سیاست‌گذارانه [دوره 2، شماره 1 (پیاپی 5)، 1393، صفحه 97-134]
 • زیباکلام، صادق آسیب شناسی ساختار–عاملیت در دموکراتیزاسیون؛ با تاکید بر دوره اصلاحات [(مقالات آماده انتشار)]
 • زمانی علی‌آبادی، نعمت‌الله طراحی و تبیین سنجه‌های الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با رویکرد تحلیل دوسطحی اندماجی (مبتنی بر آرای آیت‌الله خامنه‌ای) [دوره 2، شماره 4 (پیاپی 8)، 1394، صفحه 2-37]
 • زین‌العابدینی ‌رنانی، منیره تبیین و بررسی مبانی معرفتی دیرینه‌شناسی میشل فوکو [دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، 1394، صفحه 123-154]

س

 • سالاریه، صفورا نگاه فرایندی به سنت‌های اجتماعی در سوره اسراء [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1398، صفحه 53-74]
 • سالاریه، صفورا نگاه فرایندی به سنت های اجتماعی درسورۀ اسراء [(مقالات آماده انتشار)]
 • سپیدنامه، بهروز تبارشناسی مفهوم سرمایۀ دینی و شاخص‌سازی آن متناسب با جامعه ایران [دوره 6، شماره 1(پیاپی 21)، 1397، صفحه 31-61]
 • سپیدنامه، بهروز تبارشناسی مفهوم سرمایه‌ی دینی و شاخص‌سازی آن متناسب با جامعه‌ی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیدی آقاملکی، سید روح‌الله بررسی ظرفیت‌های روش‌شناختی عقل و نقل در تولید علم اجتماعی اسلامی با تأکید بر اندیشه آیت‌الله جوادی‌آملی [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1398، صفحه 96-118]
 • سیدی آقاملکی، سید روح‌الله بررسی ظرفیت‌های روش‌شناختی عقل و نقل در تولید علم اجتماعی اسلامی با تأکید بر اندیشه آیت‌الله جوادی آملی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیدباقری، سیدکاظم بررسی رابطۀ تکمیلی میان آزادی و عدالت اجتماعی با تاکید بر قرآن‌کریم [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، 1396، صفحه 6-30]
 • سروریان، حمیدرضا ضرورت وحی از دیدگاه علامه‌ طباطبایی با رویکرد نیاز اجتماعی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 138-153]
 • سعیدی، جعفر تحلیلی تاریخی بر عناصر و ساختار کالبدی فضایی شهرهای ایرانی‌ - اسلامی [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، 1396، صفحه 95-125]
 • سعیدی، جعفر تحلیلی تاریخی بر عناصر و ساختار کالبدی فضایی شهرهای ایرانی اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلطانی، مهدی هویت زن و مرد در نگاه حکمت اسلامی و دلالت‌های آن برای طراحی نظریه‌ای دربارۀ تحکیم خانواده [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 120-141]
 • سلطانی، مهدی ماکس وبر و بازسازی منطق استعلایی کانت در منطقِ تکوینیِ علم اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلطانی (نویسنده مسئول)، مهدی ‌‌‌‌ماکس وبر و بازسازی منطق استعلایی کانت در منطقِ تکوینیِ علم اجتماعی [دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، 1397، صفحه 30-55]
 • سلیمی، محمد درآمدی بر شاخص‌های فرهنگی مطلوب [دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، 1396، صفحه 60-90]
 • سلیمی، محمد در آمدی بر شاخص‌های فرهنگی مطلوب [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلیمی، محمد درآمدی بر شاخص های فرهنگی مطلوب [(مقالات آماده انتشار)]
 • سهراب زاده، مهران تحلیل پدیدارشناختی نمایش مصرف و سبک زندگی در شبکه های اجتماعی آنلاین (مطالعه موردی: کاربران اینستاگرام) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سهراب‌زاده، مهران تحلیل پدیدارشناختی نمایش مصرف و سبک زندگی در شبکه‌های اجتماعی آنلاین (مطالعه موردی: کاربران اینستاگرام) [دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، 1397، صفحه 167-189]
 • سودانی، منصور بررسی تبرج در بین زنان متاهل شهر اهواز: یک پژوهش کیفی مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد [دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، 1395، صفحه 165-193]
 • سودانی، منصور بررسی تبرج در بین زنان متاهل شهراهواز: یک پژوهش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد. [(مقالات آماده انتشار)]
 • سوزنچی، حسین ارائه چارچوبی اسلامی برا ی سلامت روابط جنسیتی دختران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 26-51]
 • سوزنچی، حسین بررسی انتقادی بر ساخت معانی در تبارشناسی از منظر حکمت اسلامی [دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، 1397، صفحه 7-29]
 • سوزنچی، حسین بررسی انتقادی برساخت معانی در تبارشناسی از منظر حکمت اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]

ش

 • شاکرنژاد، احمد رواج «معنویت»؛ روی‌گردانی از دین یا بازگشت به دین؟ [دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، 1394، صفحه 95-122]
 • شاکرنژاد، احمد رواج «معنویت»: روی‌گردانی از دین یا بازگشت به دین؟ [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاملی، علی اکبر اخلاق اسلامیِ حریم‌ خصوصی در شبکه‌های اجتماعی سایبر: (با تأکید بر واتس‌آپ) [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، 1395، صفحه 80-103]
 • شرف، رهام نظام فکری ابن‌رشد و اندیشه پیشرفت در جامعه ایرانی-اسلامی [دوره 3، شماره 3 پیاپی (11)، 1394، صفحه 6-26]
 • شرف، رهام نظام فکری ابن رشد و اندیشه پیشرفت در جامعه ایرانی-اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شفازاده، احمد بررسی نظریه هیرشی در کنترل اجتماعی، از دیدگاه احادیث [دوره 7، شماره 3(پیاپی 27)، 1398، صفحه 108-135]
 • شفازاده، احمد بررسی نظریه هیرشی در کنترل اجتماعی ازدیدگاه احادیث و روایات [(مقالات آماده انتشار)]
 • شمس، زهره رابطه فرهنگ و سیاست: تبیین جایگاه ارزش‌های دینی در سینمای جمهوری اسلامی ایران در دهه‌ها‌ی شصت، هفتاد و هشتاد [دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12)، 1395، صفحه 38-68]
 • شمس، زهره رابطه ی فرهنگ و سیاست: تبیین جایگاه ارزش های دینی در سینمای جمهوری اسلامی ایران در دهه ی 60، 70 و80 شمسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شمس، زهره رابطه فرهنگ و سیاست: تبیین جایگاه ارزش های دینی در سینمای ایران در دهه 60، 70 و 80 در جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهیدیان، زهرا سادات طراحی مدل اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر مبتنی بر مدیریت زنجیره نتایج [(مقالات آماده انتشار)]

ص

 • صادقی، سهیلا ملاحظاتی نظری در باب جامعه‌شناسی نهاد مسجد: ضرورت کاربست الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت برای فهم نهاد مسجد در جامعه ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی، علی بررسی فقهی مبانی و مصادیق رویکرد کاهش آسیب‌های اجتماعی جرم با تاکید بر اعتیاد به مواد مخدر [دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، 1396، صفحه 116-141]
 • صادقی، علی بررسی فقهی مبانی و مصادیق رویکرد کاهش آسیبهای اجتماعی جرم [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی فسایی، سهیلا نقد درونی «گفتمان تهاجم فرهنگی غرب» با تأکید بر ناسازه‌‌های سیاست‌گذارانه [دوره 2، شماره 1 (پیاپی 5)، 1393، صفحه 97-134]
 • صالحی امیری، سیدرضا درآمدی بر شاخص‌های فرهنگی مطلوب [دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، 1396، صفحه 60-90]
 • صالحی امیری، سیدرضا درآمدی بر شاخص های فرهنگی مطلوب [(مقالات آماده انتشار)]
 • صالحی امیری، سید رضا در آمدی بر شاخص‌های فرهنگی مطلوب [(مقالات آماده انتشار)]
 • صبوریان، محسن شرایط تأسیس نهاد مرجعیت تقلید شیعه [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، 1396، صفحه 29-50]
 • صبوریان، محسن شرایط تأسیس نهاد مرجعیت تقلید شیعه ۱ [(مقالات آماده انتشار)]
 • صدیق اورعی، غلامرضا تعهد اجتماعی؛ مفهومی جدید در عرصه علوم اجتماعی یا معنایی کهن در تاریخ اندیشه بشری [دوره 3، شماره 2 پیاپی (10)، 1394، صفحه 108-144]
 • صدوقی‌نیا، طیبه واکاوی الگوی امتناع نظریه جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی اسلامی در ایران [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، 1396، صفحه 112-137]
 • صفایی پور، مسعود تحلیلی تاریخی بر عناصر و ساختار کالبدی فضایی شهرهای ایرانی اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفایی‌پور، مسعود تحلیلی تاریخی بر عناصر و ساختار کالبدی فضایی شهرهای ایرانی‌ - اسلامی [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، 1396، صفحه 95-125]

ض

 • ضمیری، محمدرضا کارکرد مهدویت در ارائه الگوی سبک زندگی اسلامی [دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، 1398، صفحه 7-33]
 • ضمیری، محمدرضا بررسی نظریه هیرشی در کنترل اجتماعی، از دیدگاه احادیث [دوره 7، شماره 3(پیاپی 27)، 1398، صفحه 108-135]
 • ضمیری، محمدرضا بررسی نظریه هیرشی در کنترل اجتماعی ازدیدگاه احادیث و روایات [(مقالات آماده انتشار)]

ط

 • طالب پور، اکبر بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به پاپ شدن نوحه: (مطالعه موردی؛ دیدگاه عزاداران مرد هیئت های عزاداری شهر خرم آباد در سال 95 ـ 94) [(مقالات آماده انتشار)]
 • طالب‌پور، اکبر بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به پاپ‌شدن نوحه (مطالعه موردی؛ دیدگاه عزاداران مرد هیئات عزاداری شهر خرم‌آباد در سال 95 ـ 94) [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، 1395، صفحه 91-114]
 • طالب زاده، سید حمید ماکس وبر و بازسازی منطق استعلایی کانت در منطقِ تکوینیِ علم اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • طالب‌زاده، سیدحمید ‌‌‌‌ماکس وبر و بازسازی منطق استعلایی کانت در منطقِ تکوینیِ علم اجتماعی [دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، 1397، صفحه 30-55]
 • طوافی، پویا مطالعۀ جامعه‌شناختی - روان‌شناختی ارتباط فرهنگ‌سازمانی و بیگانگی اجتماعی (مورد مطالعه: دبیران زن مقطع متوسطۀ شهر تبریز در سال تحصیلی 1394-1393) [دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، 1396، صفحه 169-203]
 • طوافی، پویا مطالعۀ جامعه‌شناختی - روان‌شناختی ارتباط فرهنگ‌سازمانی و بیگانگی اجتماعی (موردمطالعه: دبیران زن مقطع متوسطۀ شهر تبریز در سال تحصیلی1394-1393) [(مقالات آماده انتشار)]

ع

 • عادلی، عبدالعلی ارزیابی نظریه گیدنز، در باب دین و دنیوی‌شدن براساس مبانی اسلامی [دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12)، 1395، صفحه 132-155]
 • عادلی، عبدالعلی ارزیابی نظریه گیدنز، درباب دین و دنیوی شدن براساس مبانی اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عارف، محمد تلفن همراه؛ تهدیدها و تبعات زیستی آن در میان جوانان [دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، 1394، صفحه 155-194]
 • عالی زاده، عباس گسل دولت ـ ملت در تاریخ ایران و نسبت روحانیت با آن (مطالعۀ موردی نهضت ضد استعماری جنوب) [دوره 3، شماره 2 پیاپی (10)، 1394، صفحه 27-51]
 • عالی زاده، عباس گسل دولت- ملت در تاریخ ایران و نسبت روحانیت با آن (مطالعه ی موردی نهضت ضد استعماری جنوب) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عالی زاده، عباس بازخوانی ابعاد عدالت اجتماعی از منظر متفکرین مسلمان با تاکید بر سید قطب [(مقالات آماده انتشار)]
 • عالی‌زاده، عباس بازخوانی ابعاد عدالت اجتماعی از منظر متفکرین مسلمان با تاکید بر نظریه سیدقطب [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، 1396، صفحه 59-81]
 • عباس زاده، روح الله روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی انتقادی نظریه فرهنگی فوکو [دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، 1393، صفحه 94-119]
 • عبدی، حسن بررسی انتقادی بر ساخت معانی در تبارشناسی از منظر حکمت اسلامی [دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، 1397، صفحه 7-29]
 • عبدی، حسن بررسی انتقادی برساخت معانی در تبارشناسی از منظر حکمت اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبداله آبادی کهن، فاطمه مقایسه ی هستی شناسی ملاصدرا و روی بسکار با تاکید بر مفهوم«غیاب» [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبداله آبادی کهن (نویسنده مسئول)، فاطمه مقایسه هستی‌شناسی ملاصدرا و روی بَسکار با تاکید بر نقش مفهوم «غیب‌» [دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، 1398، صفحه 34-56]
 • عرب اسدی، حسین تبیین سیاست‌های شکل‌گیری نظام اداره فرهنگ کشور، با تکیه بر راهبرد مردمی‌سازی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 2-38]
 • عرب‌زاده، محمد روش‌شناسی بنیادین نظریۀ خرده‌فرهنگ‌های جوانانِ ریچارد هبدیج [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، 1396، صفحه 126-148]
 • عیسی زاده، عیسی عوامل اسلامی‌شدن سبک زندگی [دوره 2، شماره 4 (پیاپی 8)، 1394، صفحه 121-144]
 • عیسی نیا، رضا نقش سرمایه اجتماعی در پایداری نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • عیسی‌نیا، رضا نقش سرمایه اجتماعی در پایداری نظام سیاسی جمهوری اسلامی ‌ایران [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، 1397، صفحه 35-63]
 • عطوفی، طاهره بررسی نظریه سنت رنه گنون؛ سنت به مثابه دال محوری [دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، 1393، صفحه 120-141]
 • علی‏حسینی، علی رابطه فرهنگ و سیاست: تبیین جایگاه ارزش‌های دینی در سینمای جمهوری اسلامی ایران در دهه‌ها‌ی شصت، هفتاد و هشتاد [دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12)، 1395، صفحه 38-68]
 • علیخانی، پریسا قربانی‌شدن زنان در فضای مجازی از دیدگاه کاربران زن و تأثیر آن بر اعتقادات اسلامی و کیفیت زندگی کاربران [دوره 3، شماره 3 پیاپی (11)، 1394، صفحه 146-180]
 • علیزاده آرند، مصطفی پساسکولاریسم، سبک زندگی و آموزه‌های دینی (مورد مطالعه دبیرستان‌های شهر قم) [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1398، صفحه 119-143]
 • علیزاده آرند، مصطفی پساسکولاریسم، سبک زندگی و آموزه‌های دینی (موردمطالعه دبیرستان‌های شهر قم) [(مقالات آماده انتشار)]
 • علینی، محمد بررسی کارکردهای خانواده در شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری سبک زندگی اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 77-107]
 • علینی، محمد تحلیل فضای مفهومی سازه سرمایه اجتماعی در کلام امام علی(ع) [دوره 2، شماره 4 (پیاپی 8)، 1394، صفحه 92-120]
 • علینی، محمد تحلیل فضای مفهومی سازه سرمایه اجتماعی در کلام امام علی علیه السلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • علوی‌مهر، حسین بررسی رابطۀ تکمیلی میان آزادی و عدالت اجتماعی با تاکید بر قرآن‌کریم [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، 1396، صفحه 6-30]
 • عموحسینی، محمدرضا Abstracts of articles [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1398، صفحه 1-176]
 • عموعبداللهی، فاطمه وقف؛ بدیل سیاست اجتماعی پست‌مدرن [دوره 3، شماره 3 پیاپی (11)، 1394، صفحه 27-52]
 • عموعبداللهی، فاطمه وقف ؛ بدیل سیاست اجتماعی پست مدرن [(مقالات آماده انتشار)]
 • عنایتی راد، محمد جواد سیری بر اندیشه‌های اجتماعی امام خمینی ره [دوره 7، شماره 3(پیاپی 27)، 1398، صفحه 24-47]
 • عنایتی راد، محمد جواد سیری بر اندیشه‌های اجتماعی امام خمینی (ره) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عنبری، موسی گونه‌های متفاوت توسعه‌ و ریشه‌های مذهبی آن در منطقه خاورمیانه؛ با تأکید بر «توسعۀ بومی مستقل» در ایران بعد از انقلاب [دوره 2، شماره 4 (پیاپی 8)، 1394، صفحه 38-70]
 • عنبری، موسی گو نه های متفاوت توسعه وریشه های مذهبی آن در منطقه خاورمیانه، با تأکید بر:«توسعه بومی مستقل»در ایران بعد از انقلاب [(مقالات آماده انتشار)]
 • عیوضی، غلامحسن بررسی جامعه‌شناختی شکاف نسلی در ایران پس از انقلاب اسلامی با تأکید بر عناصر فرهنگی هویت ایرانی [دوره 3، شماره 3 پیاپی (11)، 1394، صفحه 90-120]
 • عیوضی، غلامحسن بررسی جامعه شناختی شکاف نسلی در ایران پس از انقلاب اسلامی با تاکید بر عناصر فرهنگی هویت ایرانی [(مقالات آماده انتشار)]

غ

 • غفاری، غلامرضا تحلیل فضای مفهومی سازه سرمایه اجتماعی در کلام امام علی(ع) [دوره 2، شماره 4 (پیاپی 8)، 1394، صفحه 92-120]
 • غفاری فر، حسن نگاه فرایندی به سنت‌های اجتماعی در سوره اسراء [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1398، صفحه 53-74]
 • غفاری فر، حسن نگاه فرایندی به سنت های اجتماعی درسورۀ اسراء [(مقالات آماده انتشار)]
 • غلامی، جواد سیری بر اندیشه‌های اجتماعی امام خمینی ره [دوره 7، شماره 3(پیاپی 27)، 1398، صفحه 24-47]
 • غلامی، جواد سیری بر اندیشه‌های اجتماعی امام خمینی (ره) [(مقالات آماده انتشار)]
 • غمامی، سیدمحمدعلی دستور جلسه برای سیاست‌گذاری مسئله روابط جنسی در ایران؛ روابط جنسی به شیوۀ مدرن یا سنتی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 56-87]
 • غمامی، سیدمحمدعلی تحلیل انتقادی مبانی وجودی معرفتی نظریۀ ارتباطی جان لاک با رویکردی صدرایی [دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، 1394، صفحه 34-64]
 • غمامی، سیدمحمدعلی فلسفه ارتباطات از گراماتولوژی دریدا تا حکمت صدرا [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1398، صفحه 29-46]
 • غمامی، سید محمد علی فلسفه ارتباطات از گراماتولوژی دریدا تا حکمت صدرا [(مقالات آماده انتشار)]

ف

 • فاضلیان، نفیسه سادات عوامل موثر در تحقق سبک زندگی اسلامی در خانواده از منظر فرهیختگان حوزه علمیه خواهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • فاضلیان (نویسنده مسئول)، نفیسه عوامل موثر بر تحقق سبک زندگی اسلامی در خانواده از منظر فرهیختگان حوزه علمیه خواهران [دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، 1398، صفحه 129-144]
 • فتحی، ابراهیم انتظارات اقشار مختلف از روحانیون [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 2-31]
 • فتحی، ابراهیم درنگی بر ایمان به‌عنوان منبع قدرت نرم شیعه [دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، 1396، صفحه 6-34]
 • فتحی، ابراهیم بررسی رابطه میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی با نگرش به جامعه در میان دانشجویان شهر قم [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، 1396، صفحه 138-167]
 • فتحی، ابراهیم بررسی رابطه میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی با نگرش به جامعه در میان دانشجویان شهر قم [(مقالات آماده انتشار)]
 • فتحی، ابراهیم درنگی بر ایمان به عنوان منبع قدرت نرم شیعه [(مقالات آماده انتشار)]
 • فتحی، ربابه انتظارات اقشار مختلف از روحانیون [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 2-31]
 • فخرزارع، سیدحسین نسبت فرد و جامعه در قرآن (با تأکید بر نظر علامه طباطبایی (ره) در تفسیر المیزان) [دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، 1395، صفحه 40-67]
 • فخرزارع، سیدحسین عدالت اجتماعی در قرآن [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1398، صفحه 7-28]
 • فخرزارع، سیدحسین نسبت فرد و جامعه در قرآن (با تأکید بر نظر علامه طباطبایی در تفسیر المیزان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فخرزارع، سیدحسین عدالت اجتماعی در قرآن [(مقالات آماده انتشار)]
 • فخر زارع، سیدحسین رابطۀ سطح زندگی و انحرافات اجتماعی در آیات و روایات اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 55-76]
 • فخر زارع، سید حسین جریان‌شناسی اجتماعی- سیاسی روحانیت [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 4-25]
 • فراستخواه، مقصود تبارشناسی مفهوم سرمایه‌ی دینی و شاخص‌سازی آن متناسب با جامعه‌ی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • فراست‌خواه، مقصود تبارشناسی مفهوم سرمایۀ دینی و شاخص‌سازی آن متناسب با جامعه ایران [دوره 6، شماره 1(پیاپی 21)، 1397، صفحه 31-61]
 • فرخی، میثم مؤلفه‌های ارتباط میان‌فردی شیعیان با اهل‌سنت از دیدگاه معصومین(علیهم السلام)؛ مورد مطالعه کتاب جامع الأحادیث الشیعة [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1398، صفحه 29-52]
 • فرخی، میثم الگوی تبلیغی امام موسی صدر در تعامل با شیعیان لبنان [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرخی، میثم مولفه‌های ارتباط بین فردی شیعیان با اهل سنت از دیدگاه معصومین علیهم السلام مورد مطالعه کتاب "جامع احادیث الشیعة" [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرخی (نویسنده مسئول)، میثم الگوی تبلیغی امام موسی صدر در تعامل با شیعیان لبنان [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، 1397، صفحه 58-84]
 • فرقانی، یونس تبیین دلالت‌های حسن‌‌ظن در سازمان با توجه به آموزه‌های اسلامی [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1398، صفحه 66-89]
 • فرقانی، یونس تبیین دلالت‌های حسن ظن در سازمان از منظر آموزه های اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فیروزی، مهدی اهداف حق بر توسعه؛ بررسی تطبیقی در اسلام و اسناد بین‌المللی [دوره 3، شماره 2 پیاپی (10)، 1394، صفحه 80-107]
 • فیروزی، مهدی موانع و چالش‌های فراروی حق بر توسعه [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، 1396، صفحه 69-94]
 • فیروزی، مهدی اهداف حق بر توسعه؛ بررسی تطبیقی در اسناد بین المللی و اسلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • فیروزی، مهدی موانع و چالش‌های فرا روی حق بر توسعه [(مقالات آماده انتشار)]
 • فیروزمهر، محمدمهدی درآمدی بر تبیین نقش بنیادین خانواده در وفاق اجتماعی با نگاهی قرآنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فقیهی، علی نقی تحلیل جایگاه آموزه‌های مهدوی در احیای فرهنگ و تمدن نوین اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فقیهی، علی‌نقی تحلیل جایگاه آموزه‌های مهدوی در احیای فرهنگ و تمدن نوین اسلامی [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، 1396، صفحه 6-28]
 • فقیهی، قادر ضرورت وحی از دیدگاه علامه‌ طباطبایی با رویکرد نیاز اجتماعی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 138-153]
 • فقهی زاده، عبدالهادی مؤلّفه‌های «خدامحوری» و آثار آن در زندگی از دیدگاه قرآن و روایات [دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، 1393، صفحه 2-22]
 • فلاح، محمود رویکرد اجتهادی علامه شرف‌الدین و مسئله اتحاد جوامع اسلامی معاصر [دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، 1395، صفحه 68-88]
 • فلاح، محمود رویکرد اجتهادی علامه شرف‌الدین و مسئله اتحاد جوامع اسلامی معاصر [(مقالات آماده انتشار)]
 • فلسفین، زهرا عقلانیت و داوری سایر فرهنگ‌ها از منظر علامه طباطبایی [دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، 1394، صفحه 2-33]

ق

 • قاضی زاده، کاظم تأثیر دلبستگی ایمن بر شکل‌گیری سرمایه اجتماعی با تأکید بر اندیشه تربیتی امام موسی صدر [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1398، صفحه 90-113]
 • قاضی زاده، کاظم تأثیر دلبستگی ایمن بر شکل‌گیری سرمایه اجتماعی با تأکید بر اندیشه تربیتی امام موسی صدر [(مقالات آماده انتشار)]
 • قبادیان، علی الگوی کنترل درونی اخلاق‌محور؛ در سیاست‌گذاری جنایی [دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12)، 1395، صفحه 97-131]
 • قبادیان، علی الگوی کنترل درونی اخلاق محور؛ در سیاست‌گذاری جنایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قجری، سمیه عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی بر اساس مفاهیم قرآن کریم (مورد مطالعه: خبرگان دانشگاه قرآن و حدیث قم) [دوره 7، شماره 3(پیاپی 27)، 1398، صفحه 48-78]
 • قجری، سمیه عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی بر اساس مفاهیم قرآن کریم (مورد مطالعه: خبرگان دانشگاه قرآن و حدیث قم) [(مقالات آماده انتشار)]
 • قیدرلو، کمیل طراحی الگوی سنجش و گزینش مدیران فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به همراه ارائه بسته سیاست‌های پیشنهادی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 142-175]
 • قلی پور، مریم ضرورت وحی از دیدگاه علامه‌ طباطبایی با رویکرد نیاز اجتماعی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 138-153]
 • قمرانی، امیر واکاوی سبک زندگی امام حسین (علیه السلام ) با تأکید بر روابط با همسر و فرزندان [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، 1395، صفحه 64-90]
 • قمرانی، امیر واکاوی سبک زندگی امام حسین(ع) با تاکید بر روابط با همسر و فرزندان [(مقالات آماده انتشار)]
 • قنبری نیک، سیف الله روابط همسایگی در سبک زندگی اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 108-137]
 • قنبری نیک، سیف اله عزاداری و ظرفیت های سیاستگذاری فرهنگی آن در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • قنبری نیک، سیف اله تعامل فرهنگی مسجد و جامعه از منظر آموزه‌های دینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قنبری نیک، سیف‌اله عزاداری و آسیب‌های فرهنگی اجتماعی آن در ایران [دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12)، 1395، صفحه 69-96]
 • قنبری‌نیک، سیف‌اله بازخوانی عدالت اجتماعی در ارتباطات میان‌فردی از منظر نهج البلاغه [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، 1396، صفحه 31-58]
 • قنبری‌نیک، سیف‌اله تعامل فرهنگی مسجد و جامعه از منظر آموزه‌های دینی [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، 1397، صفحه 30-57]

ک

 • کارگر، رحیم شناسایی مسائل اساسی تحکیم خانواده در ایران (با تاکید بر تغییرات ارزشی در آینده) [دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، 1395، صفحه 89-112]
 • کارگر، رحیم کارکرد مهدویت در ارائه الگوی سبک زندگی اسلامی [دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، 1398، صفحه 7-33]
 • کارگر، رحیم « شناسایی مسائل اساسی تحکیم خانواده در ایران ( با تاکید بر تغییرات ارزشی در آینده ) » [(مقالات آماده انتشار)]
 • کجباف، محمدباقر واکاوی سبک زندگی امام حسین (علیه السلام ) با تأکید بر روابط با همسر و فرزندان [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، 1395، صفحه 64-90]
 • کجباف، محمدباقر واکاوی سبک زندگی امام حسین(ع) با تاکید بر روابط با همسر و فرزندان [(مقالات آماده انتشار)]
 • کچویان، حسین بررسی تاریخی چگونگی تطور معنایی مفهوم «ملّت» از فهم دینی به درک تجددی در آستانۀ نهضت مشروطه [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 26-54]
 • کریمی، محمدکاظم درآمدی بر همنوایی اجتماعی از منظر قرآن کریم [دوره 2، شماره 4 (پیاپی 8)، 1394، صفحه 71-91]
 • کریمی، محمدکاظم ساحت اجتماعی سکولاریسم [دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12)، 1395، صفحه 156-186]
 • کریمی، محمدکاظم چیستی علوم اجتماعی [دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، 1395، صفحه 6-39]
 • کریمی، محمدکاظم بررسی تطبیقی جامعه‌پذیری سیاسی در حکومت صفوی و نظام جمهوری اسلامی [دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، 1397، صفحه 105-133]
 • کریمی، محمدکاظم ساحت اجتماعی سکولاریسم [(مقالات آماده انتشار)]
 • کریمی، محمدکاظم چیستی علوم اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کریمی، محمدکاظم بررسی تطبیقی جامعه‌پذیری سیاسی در حکومت صفوی و نظام جمهوری اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کرم اللهی، نعمت الله بررسی وضعیت دین‌داری جوانان شهر قم [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 162-176]
 • کرم اللهی، نعمت الله بررسی میزان آشنایی طلاب و دانشجویان شهر قم با فقه سیاسی امام خمینی [دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، 1393، صفحه 23-42]
 • کرم الهی، نعمت ا... روش‌شناسی بنیادین نظریه‌ی خرده‌فرهنگ‌های جوانانِ ریچارد هبدیج [(مقالات آماده انتشار)]
 • کرم الهی، نعمت ا... صورتبندی و تحلیل موقعیتسازهای کلیدی هرمنوتیکی در سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خانواده [(مقالات آماده انتشار)]
 • کرم الهی، نعمت الله شناسایی مسائل اساسی تحکیم خانواده در ایران (با تاکید بر تغییرات ارزشی در آینده) [دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، 1395، صفحه 89-112]
 • کرم‌الهی، نعمت‌الله روش‌شناسی بنیادین نظریۀ خرده‌فرهنگ‌های جوانانِ ریچارد هبدیج [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، 1396، صفحه 126-148]
 • کرم‌الهی، نعمت‌الله صورت‌بندی و تحلیل موقعیت‌سازهای کلیدی هرمنوتیکی در سیاست‌گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خانواده [دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، 1397، صفحه 134-166]
 • کریمیان، نورالله ظرفیت‌های درونی اسلام در تقویت همبستگی با تمرکز بر نقش حج در وحدت جهان اسلام [دوره 3، شماره 2 پیاپی (10)، 1394، صفحه 2-26]
 • کلانتری، عبدلحسین گونه‌ها و عوامل تاثیرگذار بر وقوع فعالیت‌های نذری در جامعه ایرانی (مطالعه موردی شهر فومن) [دوره 2، شماره 1 (پیاپی 5)، 1393، صفحه 49-71]
 • کلانتری، عزیز گونه‌های متفاوت توسعه‌ و ریشه‌های مذهبی آن در منطقه خاورمیانه؛ با تأکید بر «توسعۀ بومی مستقل» در ایران بعد از انقلاب [دوره 2، شماره 4 (پیاپی 8)، 1394، صفحه 38-70]
 • کلانتری، عزیز گو نه های متفاوت توسعه وریشه های مذهبی آن در منطقه خاورمیانه، با تأکید بر:«توسعه بومی مستقل»در ایران بعد از انقلاب [(مقالات آماده انتشار)]
 • کمالی، فائزه زیست‌جهان‌های چندگانه (مقایسه نگرش‌های دینی جوانان دانشجو و غیردانشجو با توجه به فرایند مدرنیزاسیون) [دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12)، 1395، صفحه 6-37]
 • کمالی، فائزه زیست‌جهان‌های چندگانه (مقایسه نگرش‌های دینی جوانان دانشجو و غیردانشجو با توجه به فرایندمدرنیزاسیون) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کمالی، فائزه زیست‌جهان‌های چندگانه (مقایسه نگرش‌های دینی جوانان دانشجو و غیردانشجو با توجه به فرایندمدرنیزاسیون) اصلاح شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • کمالی، فائزه زیست‌جهان‌های چندگانه(اصلاح شده) (مقایسه نگرش‌های دینی جوانان دانشجو و غیردانشجو با توجه به فرایندمدرنیزاسیون) [(مقالات آماده انتشار)]

گ

 • گراوند، ایوب بررسی رابطه سرمایه ‌اجتماعی با عملکرد شغلی اساتید دانشگاه پیام نور استان لرستان [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، 1395، صفحه 38-63]
 • گراوند، ایوب بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با عملکرد شغلی اساتید دانشگاه پیام نور استان لرستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • گودرزی، مجتبی کارکرد اجتماعی اعتقاد به مهدویت [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، 1396، صفحه 6-31]
 • گودرزی، مجتبی کارکرد اجتماعی اعتقاد به مهدویت در جامعه منتظِر [(مقالات آماده انتشار)]

ل

 • لب خندق، محسن درآمدی بر صورت‌بندی «جایگاه مسجد در سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران»، بر پایۀ تطورات کارکردی مساجد در گذر تاریخ [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 136-166]

م

 • متولی امامی، سید محمدحسین تصرف؛ الگوی مواجهه اصیل جمهوری اسلامی با تمدن غربی [دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، 1398، صفحه 57-78]
 • متولی امامی، سید محمدحسین تصرف، الگوی مواجهه اصیل جمهوری اسلامی با تمدن غرب [(مقالات آماده انتشار)]
 • محصص، مرضیه مطالعه تطبیقی نگره اسلامی و غربی به پیش‌داوری [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، 1397، صفحه 85-106]
 • محصص، مرضیه مطالعه تطبیقی نگره اسلامی و غربی به پیشداوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی، روح الله مؤلّفه‌های «خدامحوری» و آثار آن در زندگی از دیدگاه قرآن و روایات [دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، 1393، صفحه 2-22]
 • محمدی، محسن تحلیل عملکرد گروه‌های تکفیری در تضاد با هویت تمدنی مسلمانان [دوره 2، شماره 1 (پیاپی 5)، 1393، صفحه 135-153]
 • محمدی، محسن ظرفیت‌های درونی اسلام در تقویت همبستگی با تمرکز بر نقش حج در وحدت جهان اسلام [دوره 3، شماره 2 پیاپی (10)، 1394، صفحه 2-26]
 • محمدی، محسن ظرفیتهای درونی اسلام در تقویت همبستگی با تمرکر بر نقش حج در وحدت جهان اسلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی، محمدعلی امکان‌سنجی طراحی سامانه مسئله‌یابی دینی؛ با تاکید بر حوزه پژوهش‌های قرآنی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 108-135]
 • محمدی، منصور عقلانیت کُنشِ اجتماعی، از منظر حکمت اسلامی در مواجهه با سنت وِبِری [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، 1398، صفحه 7-28]
 • محمدی، منصور عقلانیت کنش اجتماعی، از منظر حکمت اسلامی، در مواجهه با سنت وبری [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدیان، جعفر مطالعه انتقادی مؤلفه‌های سبک زندگی در بازی رایانه‌ای سیمز (4) از منظر اسلام [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، 1397، صفحه 174-202]
 • محمدزاده مزینان، ابراهیم سیری بر اندیشه‌های اجتماعی امام خمینی ره [دوره 7، شماره 3(پیاپی 27)، 1398، صفحه 24-47]
 • محمدزاده مزینان، ابراهیم سیری بر اندیشه‌های اجتماعی امام خمینی (ره) [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمّدی سیف، معصومه تلفن همراه؛ تهدیدها و تبعات زیستی آن در میان جوانان [دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، 1394، صفحه 155-194]
 • محمدی فرد، احمد عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی بر اساس مفاهیم قرآن کریم (مورد مطالعه: خبرگان دانشگاه قرآن و حدیث قم) [دوره 7، شماره 3(پیاپی 27)، 1398، صفحه 48-78]
 • محمدی فرد، احمد عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی بر اساس مفاهیم قرآن کریم (مورد مطالعه: خبرگان دانشگاه قرآن و حدیث قم) [(مقالات آماده انتشار)]
 • میری، ابوالحسن قربانی‌شدن زنان در فضای مجازی از دیدگاه کاربران زن و تأثیر آن بر اعتقادات اسلامی و کیفیت زندگی کاربران [دوره 3، شماره 3 پیاپی (11)، 1394، صفحه 146-180]
 • مرادی، نگین واکاوی سبک زندگی امام حسین (علیه السلام ) با تأکید بر روابط با همسر و فرزندان [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، 1395، صفحه 64-90]
 • مرادی، نگین واکاوی سبک زندگی امام حسین(ع) با تاکید بر روابط با همسر و فرزندان [(مقالات آماده انتشار)]
 • مریجی، شمس الله نقش تبلیغ سنتی در تحکیم سبک زندگی اسلامی [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، 1396، صفحه 51-68]
 • مریجی، شمس اله تاثیر پیام‌های بازرگانی ماهواره‌ای بر تغییر روابط میان‌فردی زوجین [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، 1395، صفحه 104-132]
 • مریجی، شمس اله نقش ماهواره بر تغییر روابط میان فردی زوجین با تاکید بر پیام های بازرگانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مریجی، شمس اله نقش تبلیغ سنتی در تحکیم سبک زندگی اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرخلیلی، سیدعلی اصغر مقایسه نگاه کارکردی به منشأ دین از منظر دانشمندان غربی و اسلامی [دوره 2، شماره 3 (پیاپی 7)، 1393، صفحه 136-160]
 • میرخلیلی، سیدعلی اصغر مقایسه نگاه کارکردی به منشاء دین از منظر دانشمندان غربی و علمای دین [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرخندان (مشکات)، حمید سنت و تجدد در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی [دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، 1393، صفحه 76-93]
 • میرزانژاد، مرتضی آسیب شناسی ساختار–عاملیت در دموکراتیزاسیون؛ با تاکید بر دوره اصلاحات [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرعرب، فرج الله درآمدی بر همنوایی اجتماعی از منظر قرآن کریم [دوره 2، شماره 4 (پیاپی 8)، 1394، صفحه 71-91]
 • میرعرب، فرج الله درآمدی بر تبیین نقش بنیادین خانواده در وفاق اجتماعی با نگاهی قرآنی [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، 1395، صفحه 56-79]
 • میرعرب، فرج الله درآمدی بر تبیین نقش بنیادین خانواده در وفاق اجتماعی با نگاهی قرآنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرعلی ملک، راضیه بررسی «فقر زنانه» در جامعه ایران با توجه به مؤلفه‌های عدالت اجتماعی در اسلام [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، 1396، صفحه 137-162]
 • میرعلی ملک، راضیه "بررسی« فقر زنانه» در جامعه ایران با توجه به مولفه های عدالت اجتماعی دراسلام " [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقدم، وحید دلالت‌های نهاد خانواده در اسلام برای حل معمای ایسترلین (عدم همبستگی احساس رفاه با تولید سرانه بین کشورها) [دوره 6، شماره 1(پیاپی 21)، 1397، صفحه 91-115]
 • مقدم، وحید دلالت‌های نهاد خانواده در اسلام برای حل معمای ایسترلین (عدم همبستگی احساس رفاه با تولید سرانه بین کشورها) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقدمی، محسن بررسی رابطه میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی با نگرش به جامعه در میان دانشجویان شهر قم [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، 1396، صفحه 138-167]
 • مقدمی، محسن بررسی رابطه میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی با نگرش به جامعه در میان دانشجویان شهر قم [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملایی، رضا تبیین واقعیت پدیدار و روش پدیدارشناسی بر اساس فلسفه هوسرل و بازسازی آن بر اساس فلسفه صدرالمتالهین [دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، 1396، صفحه 91-115]
 • ملایی، رضا تبیین واقعیت پدیدار و روش پدیدارشناسی بر اساس فلسفه هوسرل و باز سازی آن بر اساس فلسفه صدرالمتالهین [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملاباشی، سیدمحسن تبیین و بررسی مبانی معرفتی دیرینه‌شناسی میشل فوکو [دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، 1394، صفحه 123-154]
 • ملاشفیعی، بتول بررسی رابطۀ تکمیلی میان آزادی و عدالت اجتماعی با تاکید بر قرآن‌کریم [دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، 1396، صفحه 6-30]
 • ملاشفیعی، بتول بررسی رابطۀ تکمیلی میان آزادی و عدالت اجتماعی با تاکید بر قرآن کریم [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملکی راد، محمود چگونگی جامعه‌پذیری مهدویت [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، 1395، صفحه 6-32]
 • ملکی راد، محمود چگونگی جامعه پذیری مهدویت [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملکی راد، محمود کارکرد اجتماعی اعتقاد به مهدویت در جامعه منتظِر [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملکی راد، محمود کارکرد مهدویت در ارائه مدل سبک زندگی اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملکی‌راد، محمود کارکرد اجتماعی اعتقاد به مهدویت [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، 1396، صفحه 6-31]
 • ملکی‌راد (نویسنده مسئول)، محمود کارکرد مهدویت در ارائه الگوی سبک زندگی اسلامی [دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، 1398، صفحه 7-33]
 • ملکوتی نیا، علی رهیافت اخلاقی به «بی‌تفاوتی» در روابط اجتماعی همسایگان [دوره 2، شماره 3 (پیاپی 7)، 1393، صفحه 111-135]
 • ملکوتی نیا، علی رهیافت اخلاقی به «بی تفاوتی» در روابط اجتماعی همسایگان [(مقالات آماده انتشار)]
 • منتظر قائم، مهدی بازنمایی جامعه آرمانی در آگهی‌های بازرگانی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، 1396، صفحه 142-168]
 • منتظر قائم، مهدی آسیب‌شناسی فرایند تولید برنامه در تلویزیون (مطالعۀ موردی: برنامه ماه عسل 1394) [دوره 6، شماره 1(پیاپی 21)، 1397، صفحه 170-198]
 • منتظر قائم، مهدی آسیب شناسی فرایند تولید برنامه در تلویزیون (مطالعه ی موردی: برنامه ماه عسل 94) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهدی پور، فرشاد ارائه سیاست‌های کاربردی در قبال مسائل محتوایی- محیطی خبرگزاری‌های ایران [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 93-119]
 • مهدی پور، فرشاد بررسی انتقادی رویکرد تصویری به مناسک مذهبی و ارائه پیشنهادهای سیاستی (با تأکید بر برنامه‌های تلویزیون در ماه مبارک رمضان) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 167-182]
 • مهدی زاده ی اردکانی، محمد مطالعۀ جامعه‌شناختی - روان‌شناختی ارتباط فرهنگ‌سازمانی و بیگانگی اجتماعی (موردمطالعه: دبیران زن مقطع متوسطۀ شهر تبریز در سال تحصیلی1394-1393) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهدی نژاد، سید رضا رابطۀ اسلام و تمدن در اندیشۀ امام‌خمینی(ره) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهدی‌نژاد (نویسنده مسئول)، سیدرضا رابطۀ اسلام و تمدن در اندیشۀ امام خمینی (ره) [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، 1397، صفحه 7-29]
 • مهربان، زهرا طراحی مدل اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر مبتنی بر مدیریت زنجیره نتایج [دوره 6، شماره 1(پیاپی 21)، 1397، صفحه 7-30]
 • مهربان، زهرا طراحی مدل اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر مبتنی بر مدیریت زنجیره نتایج [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهربانی فر، حسین مطالعه چگونگی و کارکردهای گفت‌وگو در سیره نبوی با نگاهی به نظریه کنش ارتباطی [دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، 1393، صفحه 43-75]
 • مهربانی فر، حسین چگونگی و کارکردهای گفتگو در سیره نبوی؛ یک واکاوی بر اساس نظریه کنش ارتباطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهربانی فر، حسین مطالعه چگونگی و کارکردهای گفتگو در سیره نبوی با نگاهی به نظریه کنش ارتباطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسوی، سیدحسین بررسی رابطه سواد رسانه‌ای و تهاجم فرهنگی در شبکه‌های اجتماعی [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، 1397، صفحه 152-178]
 • موسوی، سید حسین بررسی رابطه بین سواد رسانه ای و تهاجم فرهنگی در شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه شبکه اجتماعی اینستاگرام) [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسوی، سید ناصر تطور جشنواره غدیر در دوره فاطمیان مصر [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسوی، مسعود دیدگاه یویوزف شاشاخت به فقه اسلامی به مثابه دانش اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسوی، مسعود دیدگاه یوزف شاخت به فقه اسلامی به‍مثابه دانش اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسوی، مسعود دیدگاه یوزف شاخت به فقه اسلامی بهمثابه دانش اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسوی، مسعود دیدگاه یوزف شاخت به فقه اسلامی به مثابه دانش اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسوی اصل، سیدسعید دیدگاه یوزف شاخت به فقه اسلامی ‌به‌مثابه دانش اجتماعی [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، 1397، صفحه 6-34]
 • موسیوند، مریم بررسی رابطه سرمایه ‌اجتماعی با عملکرد شغلی اساتید دانشگاه پیام نور استان لرستان [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، 1395، صفحه 38-63]
 • موسیوند، مریم بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با عملکرد شغلی اساتید دانشگاه پیام نور استان لرستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • مولایی توتا خانه، مختار بررسی رابطه میان انواع «خود» در خودگشودگی جوانان در شبکه‌های اجتماعی «مطالعه موردی سایت کلوب دات‌کام» [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، 1395، صفحه 133-158]

ن

 • نجفی، حسن تحلیل جایگاه آموزه‌های مهدوی در احیای فرهنگ و تمدن نوین اسلامی [دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، 1396، صفحه 6-28]
 • نجفی، حسن تحلیل جایگاه آموزه‌های مهدوی در احیای فرهنگ و تمدن نوین اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نریمانی، سعید مطالعۀ جامعه‌شناختی - روان‌شناختی ارتباط فرهنگ‌سازمانی و بیگانگی اجتماعی (موردمطالعه: دبیران زن مقطع متوسطۀ شهر تبریز در سال تحصیلی1394-1393) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نشریه، مدیر درآمدی بر مفهوم فلسفه «فرهنگ و ارتباطات» [(مقالات آماده انتشار)]
 • نصراللهی وسطی، سیمین تأثیر سرمایه اجتماعی بر ایجاد خلاقیت در دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان مدیریت دانشگاه ایلام) [دوره 3، شماره 3 پیاپی (11)، 1394، صفحه 121-145]
 • نصرالهی وسطی، سیمین بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر ایجاد خلاقیت در دانشجویان مدیریت (مورد مطالعه: دانشجویان مدیریت دانشگاه ایلام) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظربیگی، مریم تفسیر المیزان و قرائتی دیگر از فلسفه تاریخ جهت پیشرفت اجتماع [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، 1396، صفحه 32-55]
 • نظربیگی، مریم تفسیر المیزان و قرائتی دیگر از فلسفه تاریخ جهت پیشرفت اجتماع [(مقالات آماده انتشار)]
 • نعمتی فر، نصرت اله بررسی رابطه بین سواد رسانه ای و تهاجم فرهنگی در شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه شبکه اجتماعی اینستاگرام) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نعمتی‌فر(نویسنده مسئول)، نصرت‌الله بررسی رابطه سواد رسانه‌ای و تهاجم فرهنگی در شبکه‌های اجتماعی [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، 1397، صفحه 152-178]
 • نوربخش، یونس دین در جامعۀ بازار [دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، 1398، صفحه 79-103]
 • نوربخش، یونس دین در جامعه ی بازار [(مقالات آماده انتشار)]

و

 • واثقی، میثم روش‌شناسی اندیشه اجتماعی ابن‌ رشد [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 52-85]
 • واحدیان، مرتضی تحلیل پدیدارشناختی نمایش مصرف و سبک زندگی در شبکه های اجتماعی آنلاین (مطالعه موردی: کاربران اینستاگرام) [(مقالات آماده انتشار)]
 • واحدیان (نویسنده مسئول)، مرتضی تحلیل پدیدارشناختی نمایش مصرف و سبک زندگی در شبکه‌های اجتماعی آنلاین (مطالعه موردی: کاربران اینستاگرام) [دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، 1397، صفحه 167-189]
 • واعظی، احمد صورت‌بندی و تحلیل موقعیت‌سازهای کلیدی هرمنوتیکی در سیاست‌گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خانواده [دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، 1397، صفحه 134-166]
 • واعظی، احمد صورتبندی و تحلیل موقعیتسازهای کلیدی هرمنوتیکی در سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خانواده [(مقالات آماده انتشار)]
 • وزیری فرد، سیدمحمدجواد تحلیل محتوای کیفی برنامه‌های اخلاقی رادیو معارف در انطباق با مبانی اخلاق اسلامی [دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، 1395، صفحه 137-164]
 • ویسه، سیدمهدی بررسی تاثیر استفاده از ماهواره بر رابطه بین میزان دین‌داری و سبک زندگی دانشجویان دانشگاه ایلام [دوره 2، شماره 4 (پیاپی 8)، 1394، صفحه 145-167]
 • ویسه، سیدمهدی بررسی رابطه سرمایه ‌اجتماعی با عملکرد شغلی اساتید دانشگاه پیام نور استان لرستان [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، 1395، صفحه 38-63]
 • ویسه، سیدمهدی بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر ایجاد خلاقیت در دانشجویان مدیریت (مورد مطالعه: دانشجویان مدیریت دانشگاه ایلام) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ویسه، سیدمهدی بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با عملکرد شغلی اساتید دانشگاه پیام نور استان لرستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • ویسه، صیدمهدی بررسی تأثیر استفاده از ماهواره بر رابطه بین میزان دینداری و سبک زندگی دانشجویان دانشگاه ایلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • ویسه، مهدی تأثیر سرمایه اجتماعی بر ایجاد خلاقیت در دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان مدیریت دانشگاه ایلام) [دوره 3، شماره 3 پیاپی (11)، 1394، صفحه 121-145]

ه

 • هاشمی، سیدجلال بررسی تبرج در بین زنان متاهل شهر اهواز: یک پژوهش کیفی مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد [دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، 1395، صفحه 165-193]
 • هاشمی، سیدجلال بررسی تبرج در بین زنان متاهل شهراهواز: یک پژوهش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد. [(مقالات آماده انتشار)]
 • هاشمی، سید ضیاء بررسی گروه‌های مرجع جوانان شهر قم و عوامل اجتماعی انتخاب آن (با تأکید بر روحانیّت) [دوره 3، شماره 2 پیاپی (10)، 1394، صفحه 52-79]
 • هاشمیان، سیدمحمدحسین درآمدی بر صورت‌بندی «جایگاه مسجد در سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران»، بر پایۀ تطورات کارکردی مساجد در گذر تاریخ [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 136-166]
 • هاشمیان، سیدمحمدحسین تبلیغ و الگوی مطلوب مبلغ [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، 1396، صفحه 168-198]
 • هاشمیان، سیدمحمدحسین صورت‌بندی و تحلیل موقعیت‌سازهای کلیدی هرمنوتیکی در سیاست‌گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خانواده [دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، 1397، صفحه 134-166]
 • هاشمیان، سید محمدحسین شناسایی مسائل اساسی تحکیم خانواده در ایران (با تاکید بر تغییرات ارزشی در آینده) [دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، 1395، صفحه 89-112]
 • هاشمیان، سید محمدحسین آسیب‌شناسی عزاداری از چشم‌‌انداز تحلیلی صنعت فرهنگ آدورنو و سیاست‌گذاری آن [دوره 7، شماره 3(پیاپی 27)، 1398، صفحه 79-107]
 • هاشمیان، سید محمدحسین تبلیغ و الگوی مطلوب مبلغ [(مقالات آماده انتشار)]
 • هاشمیان، سید محمدحسین صورتبندی و تحلیل موقعیتسازهای کلیدی هرمنوتیکی در سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خانواده [(مقالات آماده انتشار)]
 • هاشم نیا، سیده جمیله تحلیل انتقادی «خودشیء‌انگاری زنان» و راهکارهای قرآنی مواجهه با آن [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، 1398، صفحه 136-158]
 • هاشم نیا، سیده جمیله تحلیل قرآنی «خودشیءانگاری زنان» و راهکارهای مواجهه با آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • هلالی، فاطمه دیدگاه یوزف شاخت به فقه اسلامی ‌به‌مثابه دانش اجتماعی [دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، 1397، صفحه 6-34]
 • هلالی، فاطمه دیدگاه یویوزف شاشاخت به فقه اسلامی به مثابه دانش اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • هلالی، فاطمه دیدگاه یوزف شاخت به فقه اسلامی به‍مثابه دانش اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • هلالی، فاطمه دیدگاه یوزف شاخت به فقه اسلامی بهمثابه دانش اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • هلالی، فاطمه دیدگاه یوزف شاخت به فقه اسلامی به مثابه دانش اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • همدانی، مصطفی تحلیل محتوای کیفی برنامه‌های اخلاقی رادیو معارف در انطباق با مبانی اخلاق اسلامی [دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، 1395، صفحه 137-164]
 • همدانی، مصطفی تحلیل محتوای کیفی برنامه‌‌های اخلاقی رادیو معارف در انطباق با مبانی اخلاق اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]

ی

 • یزدانی مقدم، احمدرضا علامه طباطبایی و پرسش سکولاریزاسیون [دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، 1395، صفحه 113-136]
 • یزدانی مقدم، احمدرضا علامه طباطبایی و پرسش سکولاریزاسیون [(مقالات آماده انتشار)]
 • یوسفی، علی تعهد اجتماعی؛ مفهومی جدید در عرصه علوم اجتماعی یا معنایی کهن در تاریخ اندیشه بشری [دوره 3، شماره 2 پیاپی (10)، 1394، صفحه 108-144]