سیری بر اندیشه‌های اجتماعی امام خمینی ره

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی ‌رضوی مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری معارف‌، گرایش مبانی نظری اسلام، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ‌دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

چکیده

امام خمینی1 بی‌هیچ تردید، حقیقتی زنده است. پویایی، ماندگاری و مرزناپذیری این حقیقت نیز بی‌هیچ گمانی ریشه در هویت اسلامی آن دارد. هدف این مقاله پاسخ به این پرسش است که بر اساس تفکرات امام خمینی، اندیشه‌‌های اجتماعی ایشان در حاکمیت اسلام، عرصه‌های اجتماعی و اداره جامعه چگونه نمود داشته است؛ بنابراین با روش کتابخانه‌‌ای و با استناد به سخنان ایشان، ارزش‌‌ها، سمبل‌‌ها و نشانه‌های اجتماعی در ساختارها که مهم‌ترین آن ساختار نهاد حکومت است، استخراج و نتیجه نهایی حاصل خواهد شد. بر اساس یافته‌‌های پژوهش، انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی1 دین را وارد عرصه اجتماع و حکومت کرد و ارزش‌‌های دینی و انسانی را احیا نمود. ویژگی بارز اندیشه‌های امام خمینی هویت دینی آن است. انقلاب اسلامی با پشتوانه باورهایی که امام خمینی1آن عقاید و باورها را از متن منابع اسلامی به گستره جامعه کشانید و عملی کرد، به وقوع پیوست. درحقیقت احیاگر بزرگ معاصر توانست با ارائه مکتب اجتماعی اسلام، خط بطلانی بر همه تلاش‌های فرهنگی و سیاسی دشمنان اسلام در طول یک قرن و نیم گذشته کشید که سعی کرده بودند اسلام را به‌کلی از عرصه زندگی جامعه بیرون برانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Examination of Imam Khomeini's Social Thoughts

نویسندگان [English]

 • ebrahim mohammadzadeh Mazinan 1
 • javad gholami 2
 • Mohammad Javad enayati 3
1 M.A in history and civilization of Islamic nations, University of Islamic Sciences of Imam Reza, Mashhad
2 PhD student of Knowledge, department of theoretical principles of Islam, University of Ferdowsi, Mashhad
3 p.hAssistant professor at department of Fiqh and principles of Islamic laws, University of Ferdowsi, Mashhad
چکیده [English]

Without a doubt, Imam Khomeini is a living fact. The dynamism, persistence, and boundlessness of this fact is undoubtedly rooted in its Islamic identity. The purpose of this paper is to answer the question that, "Based on Imam Khomeini's thoughts, how has his social ideas affected Islamic governance, social arenas and society management?" Therefore, through using the library method and based on his words, we will extract the values, symbols and social symbols in structures, the most important of which is the structure of the institution of government, then we will obtain the final result. According to the findings of the study, the Islamic Revolution led by Imam Khomeini brought the religion (Islam) into society and government and revived the religious and human values. The distinctive feature of Imam Khomeini's thoughts is its religious identity. The Islamic Revolution came about with the beliefs that Imam Khomeini brought from the context of Islamic sources to the society and practiced them. In fact, by presenting the social school of Islam, the great contemporary revivalist has been able to undo all the cultural and political efforts of the enemies of Islam over the past century and a half that have tried to throw Islam out of the arena of social life

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imam Khomeini
 • Justice
 • values
 • social thoughts
 1. قرآن کریم
 2. خمینی، روح‌الله (1372)، کلمات قصار، تهران: چاپ و نشر عروج.
 3. خمینی، روح الله (1376)، رساله الاجتهاد و التقلید، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره).
 4. خمینی، روح الله (1378)، الرسائل، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره).
 5. خمینی، روح الله (1379)، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره).
 6. خمینی، روح الله (1380)، چهل حدیث (اربعین حدیث)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره).
 7. خمینی، روح الله (1388)، کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره).
 8. خمینی، روح الله (1388)، خودباوری و خودکفایی ازدیدگاه امام خمینی، چ6، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره).
 9. خمینی، روح الله (1389)، صحیفه امام‌، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره).
 10. خمینی، روح الله (1392)، حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی، چ5،تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره).
 11. خمینی، روح الله (1392)، معاد از دیدگاه امام خمینی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره).
 12. خمینی، روح الله (1394)، جهاد اکبر یا مبارزه با نفس ‏‏(تقریر بیانات امام خمینی‏‏‏‏)‏‏، چ31‏، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره).
 13. خمینی، روح الله (1395)، شرح حدیث جنود عقل و جهل،چ16،تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره).
 14. حرّعاملی، محمد بن‌ حسن (1409)، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل‌البیت:.
 15. فرهی، برزو (1378)، «رویکردی فرهنگی به رهبری حضرت امام»، مصباح، ص115، ش32.
 16. گروثرز، چارلز (1378)، جامعه‌شناسی مرتون، ترجمه: زهره کسایی، چ1، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 17. مریجی، شمس‌الدین (1382)، تبیین جامعه‌شناختی واقعه کربلا، قم: مؤسسه امام خمینی(ره).