اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

نجف لک زایی

علوم سیاسی استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)؛ رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

lakzaeebou.ac.ir

سردبیر

حمید پارسانیا

فلسفه و کلام گروه فلسفه و کلام، دانشگاه باقرالعلوم ، قم، ایران.

parsaniabou.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

نصرالله آقاجانی

علوم اجتماعی استادیار، گروه اجتماعی، دانشگاه باقرالعلوم ، قم، ایران.

nasraqajanigmail.com

کریم خان‌محمدی

فقه و جامعه شناسی و ارتباطات دانشیار، گروه فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه باقرالعلوم، قم، ایران.

khanmohammmadibou.ac.ir
09122527012

محمود رجبی

جامعه شناسی استاد، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران.

ragabiik.ac.ir

سید عباس صالحی

فلسفه و کلام استادیار، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.

salehi4842gmail.com

حسن غفاری

فقه ( اندیشه اجتماعی معاصر مسلمین) استادیار، موسسه آموزش عالی امام رضا

n.ghafarifaryahoo.com

حسین کچویان

علوم اجتماعی دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

kachoianut.ac.ir

نعمت الله کرم الهی

علوم اجتماعی دانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه باقر العلوم ، قم، ایران.

n.karamollahigmail.com

شمس الله مریجی

فقه و اصول استادیار، دانشگاه باقرالعلوم، قم، ایران.

marijibou.ac.ir

اجرایی

کارشناس نشریه

محمدنبی سعادت فر

لیسانس حقوق کارشناس امور اجرایی

mmnabe2000gmail.com
02531156909

ویراستار انگلیسی

علی میرعرب

دکتری مهندسی فناوری اطلاعات ویراستار انگلیسی

alimirarabisca.ac.ir

محمدرضا عموحسینی

مترجم زبان انگلیسی مترجم نشریات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

mra13767gmail.com

ویراستار ادبی

علیرضا سالوند

ویراستار فارسی

alirezasalvandgmail.com

تحریریه

مدیر تحریریه

سیف اله قنبری نیک

فرهنگ و ارتباطات دبیر تحریریه و کارشناس امور اجرایی

s.qanbariyahoo.com