اسلام و مطالعات اجتماعی (JISS) - اهداف و چشم انداز