1. ثبت نام در سامانه نشریه به آدرس jiss.isca.ac.ir

2. خواندن کامل راهنمای تنظیم مقالات و ارسال فایل word مقالات

3. تایید اولیه مقاله توسط دبیر تخصصی (دبیر تحریریه)

4. ارسال مقاله به سردبیر جهت تایید و انتخاب ارزیابان

5. ارسال به داور اول

6. ارسال به داور دوم در صورت تایید مقاله از سوی داور اول

7. ارسال نتایج داوران به نویسنده و اصلاح مقاله توسط نویسنده

8. ارسال مجدد مقاله به داوران جهت تایید نهایی

9. ارسال مقاله نهایی و تایید شده توسط داوران به بخش اجرایی جهت ویراستاری و چاپ