عوامل موثر بر تحقق سبک زندگی اسلامی در خانواده از منظر فرهیختگان حوزه علمیه خواهران

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهرا(سلام الله علیه)

2 دانشجوی دکتری مطالعات زنان دانشگاه ادیان و مذاهب (نویسنده مسئول)

چکیده

این پژوهش در پی شناسایی دیدگاه فرهیختگان (اساتید، مشاوران، مدیران و طلاب) حوزه‌های علمیه نسبت به عوامل مؤثر بر تحقق سبک زندگی اسلامی در خانواده است. برای مبانی نظری تحقیق، از دیدگاه جامعه‌شناسان و روان‌شناسان و نیز برخی از اندیشمندان اسلامی درباره سبک زندگی اسلامی استفاده شد. روش تحقیق، پیمایشی و جامعه آماری آن، فرهیختگان حوزه‌های علمیه سراسر کشور بوده که پرسش‌نامه از طریق آدرس الکترونیکی برای جامعه نمونه ارسال گردید. در نهایت داده‌های به‌دست آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی قرار گرفت.
یافته‌ها نشان می‌دهد خانواده، به‌عنوان موثرترین عامل برای رسیدن به سبک زندگی اسلامی است و عناصر دیگری مانند: روحانیت، مساجد و مراکز دینی، کتب و نشریات، نهادهای اجتماعی، ابزارهای جدید ارتباطی، هنرمندان، ورزشکاران، صداوسیما و نهادهای آموزشی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
بنابراین در برنامه‌ریزی‌های تربیتی و فرهنگی، باید به ترتیب برای خانواده، روحانیت، مساجد و مراکز دینی به‌عنوان موثرترین عوامل تاثیر گذار در تحقق سبک زندگی، توجه بیشتری انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing the Realization of Islamic Lifestyle in the Family from the Viewpoint of the Intellectuals of the Women Seminary

نویسندگان [English]

 • Mansoureh Zarean 1
 • Nafiseh Fazeliyan 2
1 Assistant Professor, Alzahra University
2 PhD Student of Women Studies (Corresponding Author)
چکیده [English]

This research seeks to identify the views of intellectuals (professors, advisers, managers, and students) of the seminary on the factors affecting the realization of Islamic lifestyle in the family. For theoretical foundations of the research, the point of view of sociologists and psychologists as well as some Islamic thinkers about Islamic lifestyle was reflected. The method of research was a survey and its statistical population was intellectuals of seminaries throughout Iran. The questionnaire was sent to the sample population via e-mail. Finally, the collected data were analyzed descriptively and inferentially statistics using SPSS software.
The findings show that the family is the most effective factor in living the Islamic lifestyle, and other elements such as the clergy, mosques and religious centers, books and publications, social institutions, new communication tools, artists, athletes, radio and TV, and educational institutions are ranked next.
  Therefore, in educational and cultural planning, more attention should be paid to families, the clergy, mosques, and religious centers respectively as the most effective factors influencing the realization of the lifestyle.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic lifestyle
 • family
 • women seminary intellectuals
 • the clergy
 • mosque
 1. آدلر، آلفرد (1361)، روان‌شناسی فردی، ترجمه: حسن زمانی و مهین بهرامی، تهران: نشر پیشگام.
 2. آقامحمدی، جواد (1393)، «بررسی نقش الگوی تربیتی والدین در تربیت دینی فرزندان»،تهران: پزوهشنامه تربیت تبلیغی، ش 2.
 3. بشلیده، کیومرث (1382)، «بررسی عوامل موثر درون‌مدرسه‌ای جذب دانش‌آموزان مقطع متوسطه استان خوزستان به نماز با روش تحلیل عوامل»، مجله مطالعات تربیتی و روان شناسی، دوره 4، ش 8.
 4. پناهی، علی‌احمد (1393‌)، سبک زندگی (همسرداری از منظر دین با رویکرد روان‌شناختی)، قم: موسسه امام‌خمینی(ره).
 5. جلیلوند، محمد (1394)، «سبک زندگی ایرانی - اسلامی در آثار تلویزیونی»، www.jamejamonline.ir.
 6. جوادی آملی، ‌عبدالله (1391)، مفاتیح الحیاة، قم: نشر اسراء.
 7. خامنه‌ای، سیدعلی (1391)، بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، ایسنا.
 8. خانی، هادی (1386)، بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی - اقتصادی و میزان دینداری بر سبک زندگی و دانشجویان دانشگاه تربیت معلم، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی، ‌تهران: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم.
 9. رحمت‌آبادی، ‌الهام و حبیب آقابخشی‌ (1385)، «سبک زندگی و هویت جوانان»، فصلنامه رفاه اجتماعی، س5، ش20.
 10. دلشاد تهرانی، مصطفی (1382)، سیری در تربیت اسلامی‌‌، تهران: نشر دریا.
 11. زارع، بیژن و مهدی فلاح (1391)، «مطالعه پدیدارشناسانه سبک زندگی جوانان در شهر تهران»، فصلنامه: تحقیقات فرهنگی، دوره پنجم، ش4.
 12. زائری، محمدرضا (1393)، نگاهی به زندگی دینی مسلمانان ایرانی، ‌سبک زندگی، اصفهان: نشر آرما.
 13. ساروخانی، باقر (1378)، روش‌‌‌های تحقیق در علوم اجتماعی (بینش‌ها و فنون)، ج2، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 14. سازگار، ‌پروین (1382)، بررسی سبک زندگی قشر دانشگاهی و بازاریان سنتی (طبقه متوسط جدید و قدیم)، ‌رساله دکتری جامعه‌شناسی، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 15. کاویانی، ‌محمد (1391)، سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن، قم: نشر ‌سبحان.
 16. کجباف، محمدباقر و دیگران‌ (1390)، «رابطه سبک زندگی اسلامی با شادکامی در رضایت از زندگی دانشجویان شهر اصفهان»، مجله روان‌شناسی و دین، ش4.
 17. کوشکی، محمدصادق (1392)، سبک زندگی به روایت انقلاب اسلامی، قم: ‌دفتر نشر معارف.
 18. گیدنز، ‌آنتونی (1388‌)، ‌تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه: ناصر موفقیان، تهران: نشر نو.
 19. محدثی، جواد (1393)، اخلاق معاشرت، قم: بوستان کتاب.
 20. مهدوی‌کنی، محمدسعید (1378)، دین و سبک زندگی، ‌تهران: ‌دانشگاه امام صادق(ع).
 21. نیکوکار، غلامحسین؛ ‌خیری، علیرضا و فریده صیدی (1393) «تاثیر سبک زندگی اسلامی بر موفقیت تحصیلی»، فصلنامه مدیریت اسلامی، س22، ش1.
 22. رفیعی مبادی، محمدحسین (2016)، «تاثیر رسانه اینترنت بر سبک زندگی فرد و خانواده ایرانی»، مجله معارف، ش97.