دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24) - شماره پیاپی 24، اجرایی، بهار 1398، صفحه 7-169 
1. کارکرد مهدویت در ارائه الگوی سبک زندگی اسلامی

صفحه 7-33

محمدرضا ضمیری؛ رحیم کارگر؛ محمود ملکی‌راد (نویسنده مسئول)


4. دین در جامعۀ بازار

صفحه 79-103

یونس نوربخش؛ مهدی ابراهیمی (نویسنده مسئول)