کارکرد مهدویت در ارائه الگوی سبک زندگی اسلامی

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور

2 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

سبک زندگی، ‌بیانگر شیوه زندگی با تأثیرپذیری از باورها و ارزش‌ها و نگرش‌های انسان به جهان هستی است و بازتاب‌دهنده گرایش‌ها، تمایلات، رفتارها، عقاید و ارزش‌های افراد است. از آن‌جایی‌که باور به مهدویت، یکی از کلیدی‌ترین آموزه‌های اسلامی و تبلور عینی دین اسلام است و همه ظرفیت‌های اسلام به‌صورت کامل در آن بروز دارد؛ می‌تواند در مبانی نظری و عملی و تبیین چگونگی و مدل سبک زندگی اسلامی، الگوهایی را ارائه کند. مهم‌ترین این الگوها عبارتند از: 1. ارائه الگوی سبک زندگی مسالمت‌آمیز با پیروان ادیان و مذاهب از راه باور به منجی موعود و با تکیه بر باور مشترک بین‌الادیانی؛ 2. ارائه الگوی سبک زندگی مسالمت‌آمیز با پیروان مذاهب اسلامی بر محور باور به مهدویت اسلامی به وجود حجت خدا در زمین؛ 3. ارائه الگوی سبک زندگی شیعیان با همدیگر با محوریت باور به امامت و انتظار.
این تحقیق با هدف نشان‌دادن نقش اندیشه مهدویت در ارائه الگو برای مدل سبک زندگی اسلامیِ جامعه عصر انتظار، با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از رویکرد عقلی و نقلی به‌صورت تؤامان انجام شده و روش گردآوری داده‌ها، کتاب‌خانه‌ای است. از نوآوری‌های این تحقیق، تبیین الگویی نقش مهدویت در ارائه سبک زندگی و ترسیم نمودهای عینی و ظاهری الگوها در سبک زندگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The functionality of Mahdiship in Offering Islamic Lifestyle Model

نویسندگان [English]

 • mohamadreza zamiri 1
 • rahim karegar 2
 • Mahmud Malekirad 2
1 Associate Professor, Payame Noor University
2 Assistant Professor, Islamic Sciences and Culture Academy
چکیده [English]

Lifestyle represents a way of life influenced by the beliefs, values, and attitudes of man to the cosmos, and reflects the tendencies, interests, behaviors, beliefs, and values of individuals. Since belief in Mahdiship is one of the most important Islamic teachings and the objective embodiment of Islam and all the capacities of Islam are fully demonstrated in it, it can provide models in theoretical and practical bases and explanation of the quality and the model of Islamic lifestyle. The most important of these models are 1. Presenting a model of a peaceful lifestyle with followers of other religions through the belief in the promised Savior and relying on the common inter-religions; 2. Presenting a model of a peaceful lifestyle with followers of Islamic branches on the basis of the belief in Islamic Mahdiship for the existence of Proof of God on earth; 3. Presenting a pattern of Shi'ite lifestyle with each other, centered on the belief in Imamate and Expectation.
Using a descriptive-analytical method and adopting the rational and scriptural approach, this research has been carried out, with the purpose of demonstrating the role of the thought of Mahdiship in providing a model for Islamic lifestyle of the society of the era of Expectation. The data collection method is librarious. Explaining a modeling role for Mahdiship is among the innovations of this research. This role is in providing a lifestyle and drawing the objective and apparent representations of the models in the lifestyle.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mahdiship
 • lifestyle
 • model
 • beliefs
 • values
 • behaviors
 1. قرآن کریم
 2. ابن‌منظور، محمد بن‌مکرم (1414ق)، لسان‌العرب، چ3، بیروت: دار صادر.
 3. باتامور، توماس برتون (1372)، جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمه: منوچهر صبوری کاشانی، چ4، تهران: نشر مؤسسه کیهان.
 4. بحرانی، هاشم ‌بن‌سلمان (1374)، البرهان فی تفسیر القرآن، قم: موسسه بعثت.
 5. بخاری، محمد بن‌اسماعیل (1410ق)، صحیح البخاری، چ2، مصر: وزاره الاوقاف.
 6. بهروزی‌لک، غلامرضا (1384)، سیاست و مهدویت، قم: مؤسسه آینده روشن.
 7. جمعی از نویسندگان (1392)، مهدویت و آینده‌پژوهی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 8. حییم، سلیمان (1387)، فرهنگ فارسی حییم، تهران: فرهنگ معاصر.
 9. راشد محصل، محمدتقی (1381)، نجات‌بخشی در ادیان، چ2، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.
 10. داراشکوه، محمد (1356)، ترجمه اوپانیشاد، چ2، تهران: طهوری.
 11. صالحی‌امیری، سیدرضا (1392)، امنیت اجتماعی، چ1، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 12. صدوق، محمد بن‌علی بن‌بابویه (1359)، کمال الدین و تمام النعمه، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 13. ــــــــــــــــــــ (1376)، الامالی، چ6، تهران: نشر کتابچی.
 14. صفار، محمد بن‌حسن (1404ق)، بصائرالدرجات فی فضائل آل‌محمد(ص)، چ2، قم: مکتبه آیت‌الله مرعشی(ره).
 15. طوسی، محمد بن‌الحسن (1411ق)، الغیبه، قم: دار المعارف الإسلامیة.
 16. کاویانی، محمد (1391)، سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 17. ـــــــــــــــــــــــــ (1394)، درسنامه سبک زندگی اسلامی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 18. کلینی، محمد بن‌یعقوب (1367)، الکافی، چ3، تهران: دار الکتب الاسلامیه.
 19. کورانی، علی (1428ق)، معجم‌الاحادیت الامام المهدی(ع)، چ2،قم: مسجد جمکران.
 20. مجلسی، محمدباقر (1403ق)، بحارالانوار، تحقیق: یحیی العابدی، چ2، بیروت: مؤسسه الوفاء.
 21. محرابی، علیرضا (1387)، بررسی و تبیین مبانی و مؤلفه‌های انسجام ملی، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
 22. مطهری، مرتضی (1395)، مجموعه آثار، چ6، تهران: صدرا.
 23. معین، محمد (1364)، فرهنگ فارسی، چ7، تهران: امیرکبیر.
 24. مفید، محمد بن‌محمد (1372)، الارشاد فی معرفه حجج‌الله علی العباد، قم: دارالمفید.
 25. ـــــــــــــــــــــــــ (1413ق)، الاختصاص، قم: گنگره جهانی شیخ مفید.
 26. مکارم شیرازی، ناصر (1386)، حکومت جهانی مهدی(ع)، چ5، قم: نسل جوان.
 27. موسوی اصفهانی، محمدتقی (1428ق)، مکیال المکارم، چ5، قم: موسسه الامام المهدی(ع).
 28. نعمانی، محمد بن‌ابراهیم (1422ق)، الغیبة، تحقیق: فارس حسون کریم، قم: انوارالهدی.
 29. نظری، عبدالله (1390)، «انسجام اجتماعی از منظر قرآن کریم»، دوفصلنامه پژوهش‌های میان‌رشته‌ای قرآن کریم، س2، ش5.
 30. نعمت‌اللهی، زهرا (1392)، «بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی» فصلنامه مدیریت نظامی، س13، ش50.