دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23) - شماره پیاپی 23، اجرایی، زمستان 1397، صفحه 7-189 
1. بررسی انتقادی بر ساخت معانی در تبارشناسی از منظر حکمت اسلامی

صفحه 7-29

حسین سوزنچی؛ حسن عبدی؛ اصغر اسلامی تنها؛ حسین حاج‌محمدی (نویسنده مسئول)


6. صورت‌بندی و تحلیل موقعیت‌سازهای کلیدی هرمنوتیکی در سیاست‌گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خانواده

صفحه 134-166

احمد واعظی؛ نعمت‌الله کرم‌الهی؛ سیدمحمدحسین هاشمیان؛ حسین پرکان (نویسنده مسئول)