دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23) - شماره پیاپی 23، اجرایی، زمستان 1397، صفحه 7-189 
1. بررسی انتقادی بر ساخت معانی در تبارشناسی از منظر حکمت اسلامی

صفحه 7-29

10.22081/jiss.2018.66690

حسین سوزنچی؛ حسن عبدی؛ اصغر اسلامی تنها؛ حسین حاج‌محمدی (نویسنده مسئول)