نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر و کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اراک، (نویسنده مسئول)

2 عضو هیئت علمی ‌دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

هدف از نگارش مقالۀ حاضر، بررسی پدیدۀ اعتیاد به تلفن همراه و پیامدهای آن بر کاربران می‏باشد. روش مطالعه، اسنادی و تکنیک جمع‌آوری داده‌ها، فیش‌برداری می‎‌باشد. با توجه به یافته‌های پژوهش، مسألۀ اساسی پژوهش حاضر، آسیب‏شناسی تلفن همراه به عنوان پدیدۀ رسانه‏ای نوین بوده و پیامدهای نامناسب اجتماعی و راهکارهای اصلاح و بازنگری آن مطرح می‎باشد. در این نوشتار، ضمن بررسی منابع گوناگون، ابتدا ویژگی‎های رسانه‏ایی تلفن همراه ـ به عنوان رسانه‏ای جدید ـ بررسی و سپس ضمن تبیین دقیق پیامدهای نامناسب اجتماعی، راهکارهای اصلی به بحث گذارده شده است. یافته‌ها حاکی از آن بوده که استفادۀ مفرط از تلفن همراه، تهدیدات جدّی برای کاربران وابسته به تلفن همراه در پی داشته و علاوه بر عوارض جسمانی، آسیب‏های اجتماعی فراوانی برجای می‏گذارد که باعث کاهش معاشرت و در نتیجه از دست‌دادن دوستان؛ غفلت از خانواده و انزوای عاطفی و... در میان جوانان می‏شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cell Phone: its Biological threats and Consequences among Teenagers

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Mohammadi Seif 1
 • Mohammad Aref 2

1 Researcher and MA student of Sociology, Islamic Azad University, Arak Branch (responsible author)

2 Faculty, Islamic Azad University, Arak Branch

چکیده [English]

This paper aims at studying addiction to cell phone and its disadvantages. The method of study is documentary and our data collection method is note taking. According to research findings, the main problem of the research is to do a pathology of cell phone as a modern medium and review its inappropriate social consequences in order to suggest some solutions. Here first we review different sources, then we study cell phone’s media features as a new media, and finally explain its unfair social consequences to suggest the main solutions. Results show that the excessive use of cell phone has severe threats to its dependent users; besides its physical complications, it has many social harms, including decrease in sociability, the loss of friends, negligence of family, emotional isolation, etc. among the youth.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cell phone
 • harms
 • young users
 • biological consequences

 1. احمدی، لیلا (1388)، «تلفن همراه در زندگی امروز»، در: ماهنامه مدت، تهران: دانشگاه تهران، ش 70.
 2. اسلوین، جیمز (1380)، اینترنت و جامعه، ترجمۀ: عباس گیلوری و علی رادباوه، تهران: نشر کتابدار.
 3. اکبری، ابوالقاسم و مینا اکبری (1390)، آسیبشناسی اجتماعی، تهران: انتشارات رشد و توسعه، انتشارات ساوالان.
 4.  ایمان، محمدتقی و گلمراد مرادی (1390)، «روش‌شناسی نظریۀ اجتماعی گافمن»، در: فصلنامۀ علمی، پژوهشی جامعه‌شناسی زنان، سال دوم، ش 2.
 5. جوادی یگانه، حمدرضا و مسعود کوثری و طاهره خیرخواه (1391)، «تلفن همراه و کارکردهای آن برای کاربران ایرانی با تأکید بر تفاوتهای جنسیتی»، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دوره اول ش 2.
 6. چیل، دیوید (1388)، خانواده‏ها در دنیای امروز، مترجم: محمد مهدی لبیبی، تهران: نشر افکار.
 7. حسین‏زاده، علی (1391)، موبایل و مضرات: همه چیز در مورد موبایل و مضرات زیان‌بار تلفن همراه قابل توجه تمامی کاربران تلفن همراه، تهران: انتشارت مؤلف (رها ایمن پژوه) با همکاری نشر کوهسار.
 8. حقی آشتیانی، بهرام (1394)، «نگران امواج وای فای نباشید»، در: روزنامه جام جم، یک‌شنبه 3 آبان، ص8.
 9. ذکایی، محمدسعید و وحید ولی‌زاده (1386)، «تأملى در دلایل، کارکردها و مبانی فردی و اجتماعی کاربرد تلفن همراه»، در: رشد علوم اجتماعى، دوره یازدهم، ش 1.
 10. ـــــــــــــــــــــ (1388)، «فرهنگ جوانان و تلفن همراه»، در: فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، ش 7.
 11. رحیمیان، مریم (1391)، «بررسی آثار موبایل در رفتار دختران 16-30 سال استان سمنان»، در: فصلنامه دانش انتظامی سمنان، سال دوم، ش 6.
 12. سبحانی‌نژاد، مهدی و سیاوش پورطهماسبی و آذر تاجور (1388)، «چالش‌ها و کارکردهای فرهنگی و اجتماعی تلفن همراه و راهکارهای اصلاح آن»، در: ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال سوم، ش 31-32.
 13. صابری، الهام (1384)، «نقش رسانه‌های جمعی در به انحراف کشاندن جوانان (ماهواره)»، در: گنجینه، ش 54.
 14. صدیق سروستانی، رحمت الله (1387)، آسیب‌شناسی اجتماعی، تهران: سمت.
 15. طالبی، فاطمه (1392)، «پیامدهای هرزه‌نگاری در بزرگسالان»، در: ماهنامه روان‎شناسی سپیده دانایی (بررسی روان‌‎شناختی علل‌گرایش به سایت‎ها و فیلم‌های هرزه‎نگاری)، شماره 69، سال ششم، 60-62.
 16. عاملی، سعید رضا (1385)، «فردگرایی جدید و تلفن همراه، تکنولوژی فردگرایی و هویت»، در: مجله رسانه‌های جهانی دانشگاه تهران، ش 1.
 17. عطادخت، اکبر و ویدا حمیدی‏فر عیسی محمدی (1393)، «استفاده آسیب زا و نوع کاربری تلفن همراه در دانش آموزان دبیرستانی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی و انگیزش پیشرفت»، در: مجله روانشناسی مدرسه، تابستان، دورۀ 3، ش 2.
 18. عطاران، محمد (1383)، جهانی شدن فناوری اطلاعات و تعلیم و تربیت، تهران: انتشارات مؤسسه توسعه فن‌آوری آموزشی مدارس هوشمند.
 19. کاستلز، مانوئل (١٣٨٠)، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، مترجم: احد علیقلیان، افشین خاکباز، تهران: طرح نو.
 20. کوثری، مسعود و دیگران ( ١٣٨۵ )، «کاربرد تلفن همراه برای کاربران ایرانی؛ با تأکید بر نظریه استفاده و خشنودی»، در: مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال دوم، شماره ٧.
 21. ــــــــــــــــــــــ (1391)، «تلفن همراه و تأثر آن در ارتباطات میان فردی جوانان دانشجو (مطالعه دانشجویان دانشگاه‎های تهران)»، در: مطالعات میان رشته‏ای در رسانه و فرهنگ، سال دوم، ش 1.
 22. گافمن، اروینگ (1386 )، داغ ننگ، مترجم: مسعود کیانپور، تهران: نشر مرکز.
 23. گل محمدیان، محسن و پریسا یاسمی‌نژاد (1390)، «هنجاریابی، روایى و پایایى مقیاس استفاده آسیب زا از تلفن همراه cos در دانشجویان»، در: فصلنامه یافته‌هاى نو در روان‌شناسى، سال ششم. ش 19.
 24. گیدنز، آنتونی (1386)، جامعه‌شناسی، ترجمه: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
 25. محسنی، منوچهر (1390)، جامعهشناسی انحرافات اجتماعی، تهران: طهوری، چاپ دوم.
 26. معیدفر، سعید و حبیب صبوری خسروشاهی (1390)، «تعارض فرزندان با والدین در سبک زندگی»، در: فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، ش 7.
 27. منطقی، مرتضی (1380)، بررسی پیامدهای ویدئویی و رایانه‌ای، تهران: نشر فرهنگ.
 28. ــــــــــــــــــــ (1387الف)، تلفن همراه؛ راهنمای والدین در استفاده فرزندان از فنآوری‏های ارتباطی جدید، تهران: نشر عابد، چاپ دوم.
 29. ــــــــــــــــــــــ (1387ب)، «نسل سوم و چهارم، فرصت‎ها و تهدیدها»، برگرفته از مجموعه مقالات امروز و فردای جوان ایرانی، تهران: انتشارات مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، صص27-58.
 30. ـــــــــــــــــــــ (1389)، «بررسی چگونگی کاربری دختران و پسران دانشجو از امکانات جانبی تلفن همراه»، در: فصلنامه فنآوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال اول، ش2.
 31. نوابخش، مهرداد؛ فاطمه ‌هاشم‌نژاد و وحید زادشم‌پور (1389)، «بررسی آثاراینترنت و موبایل در تغییر هویت جوانان 15-29 سال استان مازندران»، در: فصلنامه‏ تخصصی جامعه‏شناسی، سال اول، پیش شماره اول.

32. Lam, W.S.E (2004), 'Second language socialization in Bilingual Catrooms: Global and local considerations'. Language learning and technology, 8(3), pp.
44-65.

33. Geser, Hans (2004), Towards a Sociological Theory of the Mobile Phone. Sociology of.the Mobile Phone. http:// socio.ch/mobile/ t-geser1.htm.

34. Bond A (2010), Managing Mobile Relationships: Children’s Perceptions of the Impact online Version of this Article Can be Found at: http://chd.sagepub.com/ content/17/4/514

35. -Kivisto, P (2008), Classical Contemporary Theory, Sage Publication,United Kingdom.

36. Kim, Ae-Ree and Hitoshi Mitommo (2006), ‘Influences of Mobile Phone Text Messaging, on Communications among the Young Generation in Japan, Korea and Taiwan: A Comparative Analysis. Global Information and Telecommunication Studies Waseda University’, 1-3-10, Nishi Waseda, Tokyo: Shinjuku-ku.

37. Fritze, K., Wiessner, C., Kuster, N., Sommer, C., Gass, P., Hermann, D. M., & et al. (1999), Effect of global system for mobile communication microwave exposure on the genomic response of the rat brain. Neuroscience, 81(3),
627-639.

38. Hjorthol, R (2008), The Mobile Phone as a Tool in Family Life: Impact on Planning of Everyday Activities and Car Use, Transport Reviews, Vol. 28, No. 3, 303–320, May 2008http://dxdoi.org/10, 1504/14IEM, 2006.

39. Palen, Leysia/Salzman, Marilyn/Youngs, Ed (2001), Going Wireless: Behavior & Practice of New Mobile Phone Users Boulder CO .http://www.cs.colorado. edu/%7Epalen/Papers/cscw Palen.pdf.

40. مظفری، میلاد (1393)، «بلایی که تلفن همراه بر سر گردن شما می‏آورد»، برگرفته از سایت خوارزمی، نشریه اینترنتی برترین‎های آی تی، بازیابی در تاریخ 25/9/ 1393. (http://kharazmi.org/read/cagh).

41. روزنامه ابرار اقتصادی، «آیا تلفن همراه واقعاً مضر است؟»، به نقل از مجله الکترونیکی ویستا، بازیابی در تاریخ یکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴

(Sunday, 4 October: 2015، (http://vista.ir/article/259216

42. صفدران، محمد (1394)، «تأثیر امواج موبایل بر سلامت انسان»، برگرفته از سایت http://safdaran.blogfa.com/post-1143.aspx در تاریخ 27/8/94.