بررسی میزان آشنایی طلاب و دانشجویان شهر قم با فقه سیاسی امام خمینی

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

2 استادیار دانشگاه باقرالعلوم(ع)

چکیده

مقاله حاضر، میزان آشنایی طلاب و دانشجویان نسل سوم انقلاب اسلامی شهر قم با فقه سیاسی امام خمینی را با روش پیمایش و ابزار پرسش‌نامه، بررسی کرده است. حجم نمونه 600 نفر است که با روش نمونه‌گیری ترکیبی (طبقه‌ای ـ سهمیه‌ای) انتخاب و به سؤالات پرسش‌نامه پاسخ داده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد میانگین میزان آشنایی طلّاب و دانشجویان شهر قم با فقه سیاسی امام 01/74 درصد است. همچنین، بر اساس یافته‌های تحقیق، متغیرهای جنس، وضع تأهل و محل سکونت (شهری/ روستایی) پاسخ‌گویان در میزان آشنایی آنان با فقه سیاسی امام تأثیر نداشته است؛ اما متغیرهای محل تحصیل، سن و مقطع تحصیلی پاسخ‌دهندگان در میزان آشنایی آنان مؤثّر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Extent of Qom-ResidingStudents’ Familiarity with Imam Khomeini’s Political Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Ali Akbari Mo’allem 1
  • Nematollah Karamollahi 2
چکیده [English]

 
In this article, the extentof familiarity of Qom-residing third-generation students with Imam Khomeini’s political jurisprudence is examined using surveys and questionnaires. A sample size of 600 people hasbeen selected throughcombined sampling (stratified quota) method. The results show that the average of familiarity with Imam Khomeini’s political jurisprudence is 74.01 percent. Accordingly, variables such as gender, marital status and habitat (urban/rural) of the respondents have had no effectontheir familiarity; however, variables such as place of education, age and degree have been effective in their familiarity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Thought
  • Imam Khomeini
  • political jurisprudence
  • third generation
  • the Islamic Revolution of Iran
  • Qom-residing students
قرآن کریم.
1. جمشیدی، محمدحسین (1388)، اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، تهران: پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ دوم.
2. جوادی آملی، عبدالله (1391)، ولایت فقیه: ولایت، فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ چهاردهم.
3. دواس، دی. اِی (1376)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه: هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی، چاپ ششم.
4. فوزی، یحیی (1384)، اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها.
5. قاسمی، علی (1391)، «مختصات فقه سیاسی در اندیشه رهبری»، در: زمانه، ش23 ـ 24،
6. کرم‌الهی، نعمت‌الله (1390)، اینترنت و دینداری، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ اول.
7. لک‌زایی، نجف (1384)، سیر تطوّر تفکر سیاسی امام خمینی (ره)، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ سوم.
8. لک‌زایی، نجف (1386)، درآمدی بر مستندات قرآنی فلسفه سیاسی امام، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ اول.
9. مشکینی اردبیلی، علی (1406)، تحریر المعالم، قم: دفتر نشر الهادی، چاپ چهارم.
10. معرفت، محمدهادی (1377)، ولایت فقیه، قم: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، چاپ اول.
11. موسوی خمینی، روح‌الله (1365)، شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.
12. موسوی خمینی، روح‌الله (1368)، وصیت‌نامه سیاسی ـ الهی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.
13. موسوی خمینی، روح‌الله (1378 الف)، صحیفه امام، مجموعه آثار امام خمینی (ره)، ج4، 5، 10، 13، 15، 16، 17، 18، 19 و 21، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ اول.
14. موسوی خمینی، روح‌الله (1378 ب)، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ نهم.
15. واعظی، احمد (1386)، حکومت اسلامی؛ درس‌نامه اندیشه سیاسی اسلام، قم: مرکز تألیف متون درسی حوزه علمیه قم، چاپ پنجم.