دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6) - شماره پیاپی 6، پاییز 1393، صفحه 2-141