دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6) - شماره پیاپی 6، پاییز 1393، صفحه 2-141 
1. مؤلّفه‌های «خدامحوری» و آثار آن در زندگی از دیدگاه قرآن و روایات

صفحه 2-22

منصور پهلوان؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ روح الله محمدی