دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 (پیاپی 5) - شماره پیاپی 5، تابستان 1393، صفحه 6-153 
2. دلالت‌‌‌‌های نظریه اعتباریات برای تحول در علوم انسانی

صفحه 23-48

حمید پارسانیا؛ حسن دانایی فرد؛ سیدابوالحسن حسینی