نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله، به‌دنبال جمع‌بندی و تیپ‌سازی دیدگاه‌های متنوع در باره تحلیل ریشه‌ای و نظری آینده حیات سایبر انسان است. پس از وقوع «انقلاب ارتباطات» در پایان سده بیستم، برخی گمان می‌بردند، تکنولوژی ارتباطات، آغاز فروپاشی اجتماعی و انهدام‌ساز کارهای تمدن‌ساز اتحاد انسانی و حتی اصل انسانیت است. بنا به تاریخ تحلیلی ارائه‌شده و الگوی نظری مرورشده در این مقاله، می‌توان تصور کرد که در آینده، این‌گونه قضاوت‌ها، رنگ امروز خود را خواهند باخت، و بشر بار دیگر از ظرفیت حائل خود برای تبدیل تهدیدها به فرصت استفاده خواهد کرد. این، نحوی تکرار روح آغاز قرن است؛ امیدواری‌ها و ظرفیت‌سازی‌هایی که جای ناامیدی‌ها را می‌گیرند.
ما در این گفتار، پس از طرح مقدمه و ملاحظات روشی، در مجموع، 26 تیپ دیدگاه را در مورد ظرفیت‌ها، پیامدها و آینده‌نگری‌ها درباره حیات سایبر مرور کرده، آن‌ها را به دو دسته بزرگ «تحلیل اینترنت به‌مثابه آرمان‌شهر منفی» و «تعدیل تحلیل اینترنت به‌مثابه آرمان‌شهر منفی» تقسیم کرده‌ایم و در نهایت با یک جمع‌بندی درباره تلاش جامعه‌شناسی برای فعال نگاه‌داشتن انسان‌ها برای ساختن آینده‌ای اخلاقی‌تر نوشتار را به پایان برده‌ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Radical Analysis of the Future Vision of the Media Field

نویسنده [English]

 • Hamed Hajiheidari

Assistant Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran

چکیده [English]

This paper seeks to summarize and typify diverse views about radical and theoretical analysis of the future of human cyber life. After occurrence of 'communication revolution' at the end of twentieth century, some theories thought that the communication technology was the starting point for social disintegration and destruction of civilizing mechanisms of human unity and even for humanity itself. Base on presented analytical history and reviewed theoretical model, it can be envisioned that these judgments will fade in the future, and once again mankind will utilize his buffer capacity for converting threats to opportunities. This is one kind of recurrence of the soul of century beginning where hopes and capacities replace despairs.
The author, after presenting the introduction and methodological considerations, altogether reviews twenty-six type of views on cyber life capacities, consequences and foresight. Then he assigns them into two big categories of "analyzing the Internet as a negative utopia" and "moderating the analysis of the Internet as a negative utopia." Finally, he finishes the paper, with a conclusion about sociology's attempt to keep humankind active for building a more ethical future.

کلیدواژه‌ها [English]

 • digital life
 • self-disclosure
 • gadgets
 • post-humanism
 • social reformers
 • Internet

 1. پاتر دبلیو، جیمز (1391)، بازشناسی رسانه‌های جمعی با رویکرد سواد رسانه‌ای، ترجمه: امیر یزدیان، منا نادعلی و پیام آزادی، قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی‌صدا و سیما.
 2. حاجی حیدری، حامد (۱۳۸۸)، آنتونی گیدنز؛ مدرنیت زمان. فضا، تهران: اختران.
 3. درودی، فریبرز (1386)، «بازیابی مؤثر و سودمند اطلاعات در محیط اینترنت»، در مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ش 69.
 4. رحمان‌سرشت، حسین (1379)، «مشاهیر مدیریت هربرت سایمون: رفتار اداری و تصمیم‌گیری»، در مطالعات مدیریت بهبود و تحول، ش 25 و 26.
 5. سمیعی، محمد (1384)، «تحلیلی بر حضور فناوری اطلاعات در حوزه علمیه قم»، در کتاب ماه کلیات، ش 94 و 95.
 6. فروند، ژولین (1372)، نظریه‌های مربوط به علوم انسانی، ترجمه: علی‌محمد کاردان، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 7. گیدنز، آنتونی (1384)، مسائل محوری در نظریه‌ی اجتماعی؛ کنش، ساختار و تناقض در تحلیل اجتماعی، ترجمۀ: محمد رضایی، تهران: انتشارات سعاد.
 8. لیون، دیوید (1384)، «جامعه نظارتی: مسیرهای جدید در تئوری»، ترجمه: لیدا کاووسی، در رسانه، ش 62.
 9. Baudrillard, Jean (1981-1983), Simulations, trans. Paul Foss, Paul Patton and Philip Beitchman, New York: Semiotext(e).
 10. ــــــــــــــــــــــــ (1993), Symbolic Exchange and Death, London: Sage.
 11. ــــــــــــــــــــــــ (1998), The Consumer Society: Myths and Structures, London: Sage.
 12. Cambié, Silvia and Yang-May Ooi (2009), “International Communications Strategy: Developments in Cross-Cultural Communication”, PR, and Social Media, London: Kogan Page.
 13. Castells, Manuel (1999), “The Informational City: Information Technology”, Economic Restructuring, and the Urban-Regional Process, Oxford: Basil Blackwell.
 14. ــــــــــــــــــــــــ (2006), The Theory of The Network Society, Great Britain by MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall.
 15. ــــــــــــــــــــــــ (2009), The Power of Identity (The Information Age: Economy, Society, and Culture), Oxford: Blackwell.
 16. Cochrane, Allan, and Kathy Pain (2005), “A globalizing society?”, in David Held (ed), A Globalizing World? Culture, Economics, Politics, London and New York: Routledge, pp.4-43.
 17. Comte, Auguste (1865 - 2009), A General View of Positivism, London: Routledge.
 18. Curran, James, Natalie Fenton, and Des Freedman (2012), Misunderstanding the Internet, New York: Routledge.
 19. Dreyfus, Hubert L. (1979), What Computers Can't Do; A Critique Of Artificial Reason, London: Harper & Row Publishers.
 20. ــــــــــــــــــــــــ (2009), On the Internet, London: Rputledge.
 21. Foucault, Michel (1977), Discipline and Punish: The Birth of the Prison, trans. Alan Shendan, Harmondsworth: Penguin.
 22. ــــــــــــــــــــــــ (2003), The Birth of the Clinic; An Archaeology of Medical Perception, Translated from the French by A.M.Sheridan, London: Routledge.
 23. Illich, Ivan (1973), Deschooling Society, Harmondsworth: Penguin.
 24. Gibson, William (1985), Neuromancer, London: Victor Gollancz.
 25. Giddens, Anthony (1993), New Rules of Sociological Method A Positive Critique of Interpretative Sociologies, California: Stanford University Press.
 26. ــــــــــــــــــــــــ (1990), The Consequences of Modernity, Stanford, Stanford University Press.
 27. Heidegger, Martin (1977), The Question Concerning Technology and Other Essays, New York, NY: Harper & Row.
 28. Hemmingway, Emma (2007), Into the Newsroom: Exploring the Digital Production of Regional Television News, London: Routledge.
 29. James, Ian (2007), Paul Virilio, London: Routledge.
 30. Jha, Chandra Shekhar (2001), “New Challenges in Engineering Education”, in “ISTE- 11th Karnataka Convention Commemorative Lectures”, Delivered from 1982-2000, 2001, pp. 137-149.
 31. Lane, Richard (2000), Jean Baudrillard, London and New York: Routledge.
 32. Latour, Bruno (1987), Science in Action, How to Follow Scientists and Engineers Through Society, Buckingham: Open University Press.
 33. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1988), “Mixing Humans and Non-Humans Together: The Sociology of a Door-Closer”, in Social Problems 35 (3): 298-310.
 34. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1996), Aramis or the Love of Technology, Cambridge: Harvard University Press.
 35. Litan, Robert E. and Peter J. Wallison (2000), The GAAP Gap; Corporate Disclosure in the Internet Age, WASHINGTON, D.C.: AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Studies.
 36. Manuel Castells (2000), The Rise of The Network Society: The Information Age: Economy, Society and Culture. John Wiley & Sons.
 37. Mauss, Marcel (1924 2002), The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies, London: Routledge.
 38. McLuhan, Herbert Marshall (1964), Understanding Media; The Extensions of Man, Hammondsworth: Penguin.
 39. Müller, Jeanne Froidevaux (2003), A Librarian’s Guide to the Internet: Searching and Evaluating Information, Oxford: Chandos Publishing.
 40. Phillips, Joshua, and Mark D. Ryan (2014), “A Future for Privacy”, in Sophie Stalla-Bourdillon, Joshua Phillips, Mark D. Ryan (eds.), Privacy vs. Security, Verlag London: Springer, pp. 91-111.
 41. Poster, Mark (1988), Jean Baudrillard; Selected Writings, Stanford: Stanford University Press.
 42. Robins, Kevin (2003), “Encountering Globalization”, in David Held and Anthony McGrew (eds.), The Global Transformations Reader: an introduction to the globalization debate, Cambridge: Polity Press, pp.239-245.
 43. Sandvig, Christian (2003), “The Structural Problems of the Internet for Cultural Policy”, Prepared forCritical Cyberculture Studies: Current Terrains, Future Directions, A Symposium Sponsored by the Ford Foundation, University of Washington, Seattle, USA, May 2003.
 44. Sherratt, Yvonne (2006), Continental Philosophy of Social Science: Hermeneutics, Genealogy, and Critical Theory from Greece to the Twenty-First Century, Cambridge: Cambridge University Press.
 45. Stacey, Alison; Stacey, Adrian (2004), Effective Information Retrieval from the Internet: an Advanced User’s Guide, Oxford: Chandos publishing.
 46. Stalla-Bourdillon, Sophie (2014), “Privacy Versus Security… Are We Done Yet?”, in Sophie Stalla-Bourdillon, Joshua Phillips, Mark D. Ryan (eds.), Privacy vs. Security, Verlag London: Springer, pp. 1-90.
 47. Stiegler, Bernard (1998), Technics and Time 1_ The Fault of Epimetheus, Stanford University Press.
 48. ــــــــــــــــــــــــ (2008), Technics and Time 2_ Disorientation, Stanford University Press.
 49. ــــــــــــــــــــــــ (2011), Technics and Time 3_ Cinematic Time and the Question of Malaise, Stanford University Press.
 50. Thompson, John B. (1995), The Media and Modernity: a social theory of the Media, Cambridge: PolityPress.
 51. ــــــــــــــــــــــــ (2003), “The Globalization of Communication”, in David Held and Anthony McGrew (eds.), The Global Transformations Reader: an introduction to the globalization debate, Cambridge: Polity Press, pp.239-245.
 52. Van Loon, Joost (2006), Network. Theory Culture & Society 23(2/3): 307-14.
 53. ــــــــــــــــــــــــ (2008), Media Media Technology: Critical Perspectives, New York:| McGraw-Hill, Open University Press.
 54. Virilio, Paul (1991), The Aesthetics of Disappearance, Translated By Philip Beitchraan, New York: Semiotext(e).
 55. ــــــــــــــــــــــــ (1994), The Vision Machine, Translated By Julie Rose, London: BFI Publication.
 56. ــــــــــــــــــــــــ (2000), Polar Inertia, trans. P. Camiller, London: Sage.
 57. ــــــــــــــــــــــــ (2005), L’Accident originel, Paris: Galilée.
 58. ــــــــــــــــــــــــ (2007), Strategy of Deception, Translated by Chris Turner, New York: VERSO.
 59. Weber, Max (1978), Economy and Society, edited by Guenther Roth and Claus Wittich, Berkeley and Los Angeles: University of California Press.