تأثیر سرمایه اجتماعی بر ایجاد خلاقیت در دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان مدیریت دانشگاه ایلام)

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه ایلام

چکیده

محققان، خلاقیت را ایجاد اندیشه‌ها و ایده‌های نو می‌دانند که سودمندی اجتماعی دارند. با این حال، به نظر می‌رسد سرمایه اجتماعی ـ به‌عنوان یک پدیده اجتماعی ـ باعث بروز خلاقیت، ایده‌پروری، تسهیل رفتارهای نوآورانه و ریسک‌پذیری در جوامع (به‌طور عام) و سازمان‌ها (به‌طور خاص) می‌شود. بر این اساس، هدف نوشتار حاضر، بررسی نظری و تجربی تأثیر سرمایه اجتماعی بر بروز خلاقیت در دانشجویان مدیریت دانشگاه ایلام می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی همبستگی و به‌لحاظ هدف ،کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان رشته مدیریت این دانشگاه هستند و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 252 نفر است که به روش تصادفی انتخاب شده‌اند. برای آزمون فرضیه‌ها، از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون بهره گرفته شد. یافته‌ها، نشان می‌دهد که اعتماد فردی و نهادی، تأثیر مثبتی بر خلاقیت دانشجویان دارد. به‌علاوه، مشارکت همیارانه، خیریه‌ای و مذهبی، میزان خلاقیت دانشجویان را بهبود می‌بخشید. با این وجود، تأثیر مشارکت رسمی و اعتماد عمومی بر بروز خلاقیت معنادار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Social Capital on Creativity in Students: A Case Study of the Students of Management Field at the University of Ilam

نویسندگان [English]

 • Mahdi Viseh 1
 • Simin Nasrollahi Vosta 2
1 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Literature and Humanities, Univerisity of Ilam
2 MS Student of Business Administration, Faculty of Literature and Humanities, Univerisity of Ilam
چکیده [English]

Researchers perceive creativity as the creation of novel thoughts and ideas that have social utility. However, it seems that social capital –as a social phenomenon- cause creativity, imagination, facilitation of innovative behaviors and risk-taking in societies generally and in organizations, specifically. Thus the aim of the present paper is the theoretical and empirical investigation into the impact of social capital on the emergence of creativity among the management students at the University of Ilam. The research method is descriptive correlative and by objective, is applied. The research statistical population consists of all management students at the university and the sample size, determined using Cochran's formula, equals 252 persons, which chosen randomly. For the test of hypotheses, the Pearson correlation test and the regression have been employed. The findings suggest that personal and institutional trust has a positive impact on creativity. In addition, cooperative, charitable and religious participation improves students' creativity. However, the impact of formal participation and public trust in the emergence of creativity was not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • social capital
 • social participation
 • social trust
 • creativity
 • university of Ilam
 1. ازکیا، مصطفی و غلامرضا غفاری (1383)، توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران، تهران: نشر نی.
 2. پیران، محمد و همکاران (1391)، «بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر خلاقیت کارکنان در صنایع ریخته‌گری ایران (مورد مطالعه: کارکنان شاغل در شهر صنعتی کاوه)»، مجله ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره 2، ش 1.
 3. تسلیمی، محمدسعید، عباس منوریان و مصطفی آشنا (1385)، «بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی درون سازمانی»، در: فرهنگ مدیریت، سال چهارم، ش 14.
 4. جمشیدی، میرهادی و نرجس حق‌پرست (1394)، «سنجش میزان تأثیر سرمایه اجتماعی برخلاقیت کارکنان» (مورد مطالعه: شرکت‌های تولیدی لوازم خانگی الکتریکی و الکترونیکی درایران)، مجله مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 4، ش 1.
 5. ربیعی، علی و حکیمه صادق‌زاده، (1390)، «بررسی رابطه سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی»، تهران: فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال یازدهم، ش 41.
 6. عابدی، یونس، مهدی علی‌نژاد و قاسم محمد علی‌پور (1393)، «تنوع سرمایه انسانی در خلق و ایجاد سرمایه اجتماعی لازم برای خلاقیت گروهی»، فصلنامه دانش انتظامی شرق، تهران: دوره 2، ش 1.
 7. عباس‌زاده، محمد و لیلا نصرالهی وسطی (1393)، مطالعه نقش مداخله‌گرایانه سازه خلاقیت در تأثیرگذاری اعتماد نهادی بر ریسک‌پذیری کارآفرینان، دومین کنفرانس ملی جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی، دی ماه، سالن همایش‌های دانشگاه تهران.
 8. عبداللهی، حمیدرضا (1386)، بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی، مطالعه موردی روستای نیک‌نامده از توابع شهرستان شمیرانات، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، توسعه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
 9. فیروزآبادی، احمد و حسین ایمانی جاجرمی (1385)، «سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی-اجتماعی در کلان شهر تهران»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال ششم، ش 26.
 10. فیروزآبادی، احمد و لیلا نصرالهی وسطی (1393)، «بررسی رابطه میان اعتماد اجتماعی و روحیه کارآفرینی زنان روستایی مطالعه موردی: دهستان شیروان از توابع شهرستان بروجرد»، در: پژوهش‌های روستایی، دوره 5، ش 1.
 11. کاظمی، مریم (1391)، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با افزایش خلاقیت در کارکنان سازمان‌های دولتی و خصوصی استان آذربایجان شرقی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه پیام نور تهران.
 12. گلدهان، طیبه و بدری شاه‌طالبی (1392)، تبیین رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و خلاقیت سازمانی در بین کارکنان ستادی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان،کنفرانس بین‌المللی مدیریت، چالش‌ها و راهکارها، شیراز.
 13. ملایی، مصطفی، سیدمهدی محدث و محمدحسین رحمتی (۱۳۸۷)، نگاهی به سرمایه اجتماعی با رویکرد دینی و بررسی تاثیر آن بر افزایش خلاقیت، نوآوری و شکوفایی جامعه، اولین کنفرانس ملی خلاقیت‌شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریبت نوآوری ایران، تهران: پژوهشکده علوم خلاقیت‌شناسی، نوآوری و TRIZ،  http://www.civilica.com/Paper-ICIC01-ICIC01_119.html
 14. نصرالهی وسطی، لیلا (1391)، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با روحیه کارآفرینی زنان روستایی: مورد مطالعه دهستان شیروان از توابع شهرستان بروجرد، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
 15. هومن، حیدرعلی (1390)، تحلیل داده‌های چند متغیری در پژوهش رفتاری، تهران: نشر پارسا.
16. Asgari, M. H., Nojabaee, S. S. and Ghane, M. (2011), Analysis of the Relationship Between Social Capital and Organizational Entrepreneurship (Case Study: Iranian Steel Industry), Middle-East Journal of Scientific Research, Vol. 8 No. 5 pp. 908-912.

17. Bhandari, R. B. (2014), Social capital in disaster risk management; a case study of social capital mobilization following the 1934 Kathmandu Valley earthquake in Nepal", Disaster Prevention and Management, Vol. 23 No. 4 pp. 314 – 328.

18. Examining the influence of social capital on rural women entrepreneurship: An empirical study in Iran

19. Ferri, P. J., Deakins, D. and Whittam, G. (2009), The measurement of social capital in the entrepreneurial context, Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, Vol. 3 No. 2 pp. 138-151.

20. Gedajlovic,E., Honig, B., Moore, C. B., Payne, C.T. and Wright, M. (2013), Social Capital and Entrepreneurship: A Schema and Research Agenda, E, T & P., pp. 455-478.

21. Hair, J.F., Anderson, R.E., Tathan, R.L. and Black, W.C. (1995), Multivariate Data Analysis with Readings, 4th ed., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.

22. Haslam, S. A., Adarves-Yorno, I., Postmes, T & Jans, L. (2013), The Collective Origins of Valued Originality A Social Identity Approach to Creativity, Personality and Social Psychology Review, Vol.17, No.4, pp. 384-401.

23. Heilbrunn, S. (2005), Entrepreneurship, Social Capital and Community Development: The Case of the Israeli Kibbutz, Journal of Rural Cooperation, Vol. 33 No. 2, pp.111-126.

24. Iivonen, S., Kyrö, P., Mynttinen, P., Särkkä-Tirkkonen, M. and Kahiluoto, H. (2011), “Social Capital and Entrepreneurial Behaviour Advancing Innovativeness in Interaction between Small Rural Entrepreneurs and Researchers: A Phenomenographic Study, The Journal of Agricultural Education and Extension”, Vol. 17 No. 1, pp. 37-51.

25. Kaljee, L. M. and Chen, X. (2011), Social capital and risk and protective behaviors: a global health perspective, Adolescent Health, Medicine and Therapeutics, Vol. 2 pp. 113–122.

26. Nasrolahi Vosta, L. and Jalilvand, M. R. (2014), “Examining the influence of social capital on rural women entrepreneurship : An empirical study in Iran”, World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, Vol. 10 No. 3, pp. 209-227.

27. Obstfeld, D. (2005), Social networks, the tertius iungens orientation, and involvement in innovation. Administrative Science Quarterly, Vol. 50, pp. 100–130.

28. Wagner, J. and Sternberg, R. (2004), “Start-up activities, individual characteristics, and the regional milieu: Lessons for entrepreneurship support policies from German micro data”, The Annals of Regional Science, Vol. 38, pp. 219-240.

29. Wossena,T., Bergera, T. and Di Falcoc, S. (2015), “Social capital, risk preference and adoption of improved farm land management practices in Ethiopia”, Agricultural Economics, 46, 81-97.

30. Zhou, J., Shin, J., Brass, D., Choi, J., & Zhang, Z. (2009), “Social networks, personal values, and creativity: Evidence for curvilinear and interaction effects”, Journal of Applied Psychology, Vol. 94 No. 6, pp. 1544–1552.