دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 پیاپی (11) - شماره پیاپی 11، اجرایی، زمستان 1394، صفحه 6-180 
2. وقف؛ بدیل سیاست اجتماعی پست‌مدرن

صفحه 27-52

فاطمه عموعبداللهی؛ رضا حاجی ابراهیم