نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) و انجمن مطالعات اجتماعی حوزه

چکیده

با توجه به تمایز معنایی دو مفهوم «فرهنگ» و «ارتباطات» صورت‌بندی فلسفۀ «فرهنگ و ارتباطات»، به‌عنوان فلسفۀ مضافِ بسیط، و دانش درجه اول، به فهم عمیق این موضوع میان‌‌رشته‌‌ای کمک به سزایی کرده و زمینه را برای مطالعات بعدی، با رویکرد اسلامی، برای دانشجویان، فراهم می‌‌کند. از آنجا که تاکنون در ادبیات علوم اجتماعی، فلسفه مفهوم ترکیبی «فرهنگ و ارتباطات» تنقیح نشده است، نگارنده در صدد است با عطف توجه به ادبیات موجود و با الهام از اندیشوران این حوزه، با معناکاوی دو مفهوم «فلسفۀ‌‌ فرهنگ» و «فلسفۀ‌‌ ارتباطات»، به‌عنوان فلسفه مضاف بسیط، فلسفه مفهوم اعتباری «فرهنگ و ارتباطات» را، بازسازی نماید. در این راستا، با تحلیل و نسبت سنجی دو مفهوم «فرهنگ» و «ارتباطات»، در راستای کشف ربط منطقی میان دو مفهوم، «فلسفه فرهنگ و ارتباطات»، به‌عنوان «مطالعه فرانگر و عقلانی احکام کلی فرهنگ و ارتباطات، در سطوح هستی شناختی، معرفت شناختی، و روش شناختی» تعریف ‌شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Introduction to Philosophy of “Culture and Communications”

نویسنده [English]

 • Karim Khan-Muhammadi

چکیده [English]

Because two terms, “culture” and “communications”, are semantically distinct, formalizing the philosophy of “culture and communications”, as a simple combined philosophy and first-rank knowledge, helps the students to deeply understand this multi-disciplinary and paves the way for the upcoming studies with an Islamic approach. Since the philosophy of the compositional concept of “culture and communications” has not yet been elaborated in the literature of social sciences, the author tries to reestablish the philosophy of the contingent concept of “culture and communications” with the aid of the existing literature and the thinkers of this field through the semantic analysis of two distinct concepts of “philosophy of culture” and “philosophy of communications” as the simple combined philosophy.In so doing, after the analysis of two concepts of “culture” and “communications” in order to reveal the logical relationship between them, “philosophy of culture and communications” is defined as “a supervisional and intellectual study of the general rules of culture and communications in the levels of ontology, epistemology, and methodology”.

کلیدواژه‌ها [English]

 • combined philosophy
 • philosophy of culture
 • philosophy of communications
 • philosophy of culture and communications

 1. ادهرمال، رام (13۸۵)، «طرح یک فلسفه میان فرهنگی»، ترجمه: پریش کوششی، تهران: مجله خردنامه همشهری، ص۱۰
 2. اسمیت، فیلیپ (138۷)، درآمدی بر نظریه فرهنگی، ترجمه: حسن پریان، تهران: دفتر پژوهش‌‌های فرهنگی، چاپ دوم.
 3. ایشل، دینر شوتس (1391)، مبانی جامعه‌شناسی ارتباطات، ترجمه: کرامت الله راسخ، تهران: نشر نی.‌
 4. پاکتچی، احمد (1387)، «مطالعه معنا در سنت اسلامی»، نامه پژوهش فرهنگی، سال نهم، ش۱۳، ص121-155.
 5. پورحسن، قاسم (1391)، روزنامه ایران، ش5102، مورخه 25/3/1391، ص15.
 6. ـــــــــــــــــ (1391)، روزنامه ایران، ش5253، مورخه 28/9/1391، ص15.
 7. پهلوان، چنگیز (1388)، فرهنگ و تمدن، تهران: نشر نی.
 8. پیوزی، مایکل (1379)، یورگن هابرماس، ترجمه: احمد تدین، تهران: نشرهرمس.‌
 9. جانسون، لزلی (1388)، منتقدان فرهنگ؛ ترجمه: ضیا موحد، تهران: طرح نو، چاپ دوم.

10. خسروپناه، عبدالحسین (1385)، فلسفه‌‌های مضاف، تهران: سازمان انتشارات پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی.

11. ابراهیمی دینانی، غلامحسین (1391)، معنای ربط؛ به گزارش سید حسین امامی  (سایت پژوهه:www. pajoohe. com ).

12. رشاد، علی‌اکبر (1389 و 1390)، «درباره فلسفه فرهنگ»، فصلنامه راهبرد فرهنگ، ش۱۲ و ۱۳، ص7 - 16.

13. روشه، گی (1375)، مقدمه‌‌ای بر جامعه‌‌شناسی عمومی، ترجمه: ‌‌هما زنجانی‌‌زاده، تهران: سمت.‌

14. ریتزر، جورج (1383)، نظریه‌‌های جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی فرهنگی، چاپ هشتم.

15. فکوهی، ناصر (1386)، انسان‌شناسی شهری، تهران: نشر نی، چاپ چهارم.

16. فلسفه میان فرهنگی، http://www. interculturalstudies. ir/fa/?p=35

17. فی، برایان (1381)، فلسفه امروزین علوم اجتماعی با نگرش چند فرهنگی، ترجمه: خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو.‌

18. فیاض، ابراهیم (1389)، تعامل دین، فرهنگ و ارتباطات، تهران: امیرکبیر.‌

19. فیسک، جان (1386)، درآمدی بر مطالعات ارتباطی، ترجمه: مهدی غبرایی، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.

20. قاسم‌پور، مرتضی (1384)، «فلسفه میان فرهنگی»، ‌‌هفته‌نامه خردنامه همشهری، ش78.

21. کاسیرر، ارنست (13۷۳)، رساله‌‌ای در باب انسان: درآمدی بر فلسفه فرهنگ، ترجمه: بزرگ نادرزاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

22. کری، جیمز (1376)، ارتباطات و فرهنگ، ترجمه: مریم داداشی، تهران: سبز آسیا.‌

23. کیمرله، هاینس (2002)، فلسفه میان فرهنگی (http://www.aftabir.com)

24. ـــــــــــــــــ (2002)، گزارش کتاب فلسفه میان فرهنگی (آلمانی)Interkulturelle Philosophie ، آلمان، هامبورگ.

25. گادیکانست، ویلیام، و دیگران (1385)، نظریه‌‌پردازی درباره ارتباطات میان فرهنگی، ترجمه: پیروز ایزدی، فصلنامه رسانه، ش67، ص49 – 98.

26. لیندف، تامس و تیلور، برایان (1388)، روش‌‌های تحقیق در علوم ارتباطات، ترجمه: عبدالله گیویان، تهران: همشهری.‌

27. مصلح، علی‌اصغر (1386)، «مفهوم و اهمیت فلسفه فرهنگ»، نشریه فلسفه، کلام و عرفان، سال 35، ش2، ص5 – 16.

28. ـــــــــــــــــ (1390)، «خاستگاه بینش و فلسفه میان‌فرهنگی و گفت‌وگوی بین فرهنگی»، نشریه فرهنگ و هنر، آبان، ش2، ص17 – 27.

29. ـــــــــــــــــ (1391)، علامه طباطبایی آغازگر پژوهش فلسفی در فرهنگ: (www.mehrnews.com)

30. یوسفی، مهدی (1389)، «منبع‌شناسی فلسفه ارتباطات»، فصلنامه نامه فرهنگ و ارتباطات، سال اول، پاییز و زمستان، ش1، ص161- 175.

 

 1. Carey, w. James )2009(, Communication as culture, New York and London, Routledge.

32. Chang, G. Briankle, 2009, »Philosophy of Communication«, In Encyclopedia of Communication Theory, London, Sage.

33. Cooley, Charles Horton, )1909(, Social Organization, New York.

34. Craig, R. T. & Muller, H. L. )2007(, theorizing communication: Redings across traditions. Bvrerly Hills, CA: sage.

35. Davydov, IU. N. )1970(, The Great Soviet Encyclopedia, 3rd Edition, The Gale Group, Inc. All rights reserved.

 1. 36.       http://encyclopedia2. thefreedictionary. com/Philosophy of Culture
 2. Gudykunst ,William )2005(, Theorizing About  Intercultural Habermas, jurgen. 1966, Between facts and norms.

38. Fisk John )1990(, Introdaction to Communication studies,London, Routledge,

39. Lilanigan , Richard )1918(, »Conermporary philosophy of communication«, Quarterly Journal of Speech, 335 – 347.

Littlejohn, W. Stephen & Foss, A. Foss )2009(, Encyclopedia of Communication Theory, London, Sage. Communication, London, Sage.