تأملاتی معرفت شناختی در باب عدالت فرهنگی

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 block1-Atlas complex-Pardisan town-qom-ie=ran

2 استاد دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

10.22081/jiss.2021.58888.1701

چکیده

دغدغه بسط عدالت در حوزه فرهنگ، در کنار عدالت اقتصادی و عدالت سیاسی و ... ما را با ترکیب عدالت فرهنگی روبرو می کند. مفهوم عدالت فرهنگی به معنای عادلانه یا ناعادلانه خواندن کنش ها، سیاست ها، توزیع کالاهای فرهنگی و به طور کل، نظام فرهنگی، مفهومی به غایت پیچیده است که کشف چیستی آن و تعیین معیارها و شاخص هایش، متوقف بر پرسش های اساسی معرفت شناختی می باشد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی در صدد است پرسش های مهم معرفت شناختی عدالت فرهنگی را تبیین کند. نتایج حاصله ما را به این سمت می برد که در تأمل مربوط به «درک مبدأ عدالت فرهنگی»، انطباق انتخاب های فرهنگی با ذات فرهنگ راهگشاست. در پرسش دوم، توجه به اصالت فرهنگ ما را از نسبیت عدالت فرهنگی نجات می دهد. ذیل مقوله «روش دستیابی به معیارهای عدالت فرهنگی»، باید به دنبال پاسخ به چیستی ماهیت فرهنگ و امکان کنترل پذیری آن بود. تکثرگرایی در عدالت فرهنگی و لزوم غایت گرایی دو اصل دیگر عدالت فرهنگی خواهد بود که مقاله بدان می رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Epistemological reflections on cultural justice

نویسندگان [English]

  • ahmad olyaei 1
  • ahmad vaezi 2
1 block1-Atlas complex-Pardisan town-qom-ie=ran
2 Professor at Baqir al-Uloom University
چکیده [English]

The concern of institutionalizing justice in the field of culture, besid of economic justice and political justice, etc., confronts us with the combination of cultural justice. The concept of cultural justice as calling actions as fair or unfair, policies, distribution of cultural goods, and in general, the cultural system is a very complex concept that the discovery of what it is and the determination of its criteria and indicators, stop at the basic epistemological questions. This descriptive-analytical study seeks to explain the important epistemological questions of cultural justice. The results lead us that in the reflection on "understanding the origin of cultural justice", the adaptation of cultural choices to the nature of culture is crucial. In the second question, paying attention to the originality of our culture saves us from the relativity of cultural justice. Under the category "How to achieve the standards of cultural justice", we must seek to answer what is the nature of culture and the possibility of its control. Pluralism in cultural justice and the need for purposefulness will be the other two principles of cultural justice that the article reaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • Justice
  • cultural justice
  • epistemology