دوره و شماره: دوره 8، شماره 3(پیاپی31) - شماره پیاپی 31، اجرایی، زمستان 1399، صفحه 1-223 
2. الگوی مبانی علم‌شناسی در علوم انسانی با معرفت‌بخشی از قرآن کریم

صفحه 7-35

10.22081/jiss.2021.59080.1713

هادی حاجی حسن دنیادیده؛ محمد رضا شاه آبادی؛ زهرا طالب