دوره و شماره: دوره 8، شماره 1(پیاپی 29) - شماره پیاپی 29، اجرایی، تیر 1399، صفحه 1-221 
تحلیل و واکاوی گونه های روابط علم- دین

صفحه 125-152

10.22081/jiss.2020.56488.1597

ملکه رفیعی؛ امیر ملکی؛ محمدجواد زاهدی؛ فرهنگ ارشاد