تبیین جامعه شناختی رابطه الگوهای دینداری و متغیرهای جمعیتی با رواداری اجتماعی(مورد مطالعه : قومیتهای ساکن در شهرستان کازرون)

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

2 استادیار بخش جامعه شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی جهرم ، جهرم، ایران

3 استادیار بخش جامعه شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی جهرم ، جهرم، ایران

10.22081/jiss.2021.58067.1663

چکیده

تحقیق حاضر به تبیین جامعه شناختی رابطه بین الگوهای دینداری و متغیرهای جمعیتی با میزان رواداری اجتماعی بین قومیتهای ساکن در شهرستان کازرون پرداخته است. روش تحقیق از نوع پیمایشی، حجم نمونه آماری 389 نفر ونمونه گیری بر اساس روش خوشه ای چند مرحله ای بوده است. ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته، برگرفته ازپرسشنامه دینداری کلارک واستاک و پرسشنامه رواداری اجتماعی برگرفته ازدیدگاه کینگ بوده است؛ ابزار تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار spss در دوسطح توصیفی و استنباطی بوده است. براساس یافته ها، میزان رواداری اجتماعی بین قومیتها یکسان است. همچنین میزان رواداری اجتماعی در بین افراد قومیتها با توجه به سطح در آمد، وضعیت شغلی و تأهل تفاوت معناداری ندارد، اما با توجه به سطوح سنی و سطح تحصیلات آزمودنی ها، با یکدیگر متفاوت است. با توجه به نتایج، رابطه معناداری بین دینداری با رواداری اجتماعی با(sig=0/001) وجود دارد، در میان مؤلفه های دینداری بیشترین میزان تأثیر بر رواداری اجتماعی مربوط به مؤلفه باور(اعتقادی) دینداری (Beta=17/8) می باشد؛همچنین مؤلفه های مناسکی با(Beta=15/7)، تجربی(احساسات وعواطف) با (Beta=16/8) و پیامدی(رفتاری) با (Beta=15/5) نوسانات موجود در رواداری اجتماعی بین قومیتها را تبیین نموده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sociological explanation of the relationship between religiosity patterns and demographic variables with social tolerance

نویسندگان [English]

  • mohammad amiri 1
  • majidreza karimi 2
  • Alireza Khodami 3
1 PhD student in Political Sociology, Jahrom Islamic Azad University
3 Assistant Professor of Sociology, Islamic Azad University of Jahrom, Jahrom, Iran
چکیده [English]

The present study has explained the sociological relationship between, at the first side, religious patterns and demographic variables and, at the other side, the degree of social tolerance among the ethnic groups living in kazerun. the research method is survey and the bulk of statistical sample is 389.and sampling is based on multistage of clustered method. data gathering tools and created questioners is derived from Klark& Estak piety questioners and social tolerance is made from King view.Data analysis instrument is SPSS and based on the obtained information the social tolerance is equal among the ethnical groups. also the social tolerance ratio among the ethnical groups based on the income levels ,occupational and marital positioning don’t have meaningful differentiation. according to age and educational levels are different from each other. based on the result thee is meaningful relationship between piety and social tolerance (sig=0.001).among the piety indicator the most effect of social tolerance isbelong to faithful aspects .(BET=-17.8).also ,this indicator( beta=15.7),empirical(emotional and spiritual) with(beta=16.8),behavioral( beta=15.5) has specified the existing fluctuation between ethnical groups

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Tolerance
  • Ethnicity
  • religiosity
  • Social Cohesion
  • Kazeroon