بررسی مکتب انتقال و مکتب تولید و مبادله معنا با رویکرد قرآنی

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه ارتباطات دانشکده صدا و سیما

10.22081/jiss.2021.58658.1689

چکیده

چکیده
مکتب انتقال و مکتب تولید و مبادله معنا، دو مکتب مطرح در ارتباطات هستند که از ضریب تأثیر بالایی در نظریه ها و مباحث ارتباطی برخوردارند.
این دو مکتب با استمداد از قرآن و به کارگیری روش استنطاق مورد بررسی قرار گرفت.از منظر قرآن نه اثبات گرایی مکتب انتقال و نه تفسیرگرای مکتب تولید و مبادله معنا (به صورتی که این مکتب بیانگر آن است) پذیرفته است؛ بلکه از منظر قرآن فهم و تفسیر مهم دانسته شده و تولید معنا در جامعه ایمانی و در قرآن در چارچوب خطوطی که در قرآن مشخص شده مجاز و معتبر دانسته شده است؛ به گونه ای که تولید معنا در راستای قصد فرستنده حرکت خواهد کرد و نسبیت و بی اعتمادی به پیام را به دنبال نخواهد داشت.
از طرف دیگر می توان به رویکرد اخلاقی قرآن اشاره کرد که این دو مکتب در این زمینه حرفی برای گفتن ندارند. سرانجام قرآن بازیابی معنا را در کنار تولید معنا به رسمیت می شناسد و آن را به کار می بندد، و بازیابی را نتیجه به کارگیری روش های همچون انذار، موعظه و توبیخ می داند. روش‌هایی که به دنبال علم آموزی نیست بلکه با استمداد از زبان روح به دنبال یادآوری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study of the school of transmission and the school of production and exchange of meaning with the Quranic approach

نویسنده [English]

  • saied amirkave
مدیر گروه ارتباطات دانشکده صدا و سیما
چکیده [English]

Abstract
The school of transmission and the school of production and exchange of meaning are two schools in communication that have a high impact factor in theories and topics of communication.
These two schools were examined with the help of the Qur'an and the use of the method of interrogation. Rather, from the perspective of the Qur'an, understanding and interpretation are considered important and the production of meaning is considered permissible and valid in the community of faith and in the Qur'an within the framework of the lines specified in the Qur'an; In such a way that the production of meaning will move in the direction of the sender's intention and will not lead to relativity and distrust of the message.
On the other hand, we can point to the moral approach of the Qur'an that these two schools have nothing to say in this regard. Finally, the Qur'an recognizes the retrieval of meaning along with the production of meaning and applies it, and considers retrieval as the result of using methods such as warning, preaching and reprimand. Methods that do not seek to learn science but seek to remind by using the language of the soul.

کلیدواژه‌ها [English]

  • School of transmission
  • school of production and exchange of meaning
  • critical study
  • schools of communication
  • retrieval
  • production of meaning