آسیب‌‌‌‌شناسی اخلاق اجتماعی جامعة اسلامی و راه‌های برون‌رفت از آن، بر اساس سورۀ بقره

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2 دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

10.22081/jiss.2021.58933.1704

چکیده

دغدغه اصلی، این مقاله آن است که آسیب‌های اخلاق اجتماعی ناظر به سورۀ بقره چه بوده و برای برون-رفت از آن‌ها چه راهکارهایی پیشنهاد شده است. در فرضیه بر این امر تاکید شده است که با رجوع به آیات سوره بقره، می‌توان در‌یافت که عمده‌ترین آسیب اخلاقی در جامعة اسلامی مدینه در فرایند شکل‌گیری ، عهدشکنی بوده که آسیب‌های اخلاقی متفاوتی دیگر مانند تعصب، لجاجت، فسادورزی، عدم اطاعت از رهبر، فسق و نفاق را در پی‌آورده است. لذا خدای متعال در روند نزول آیات، گام به گام و تدریجاً در پی شناسایی آن آسیبها برآمده و راهکارهایی مانند تذکر و یادآوری نعمتهای الهی، بردباری، برپایی نماز، انفاق و گسترش تقوا در جامعه اسلامی برای برون‌رفت از آنها را بیان کرده است. در این روند تلاش شده است تا زمینه‌های شکل‌گیری آسیب‌ها، شناسایی آنها و راههای برون‌رفت از آنها معرفی شود و در نهایت گامهای آغازین حرکت جامعة اسلامی به سمت جامعة مطلوب، فراهم گردد. یافته‌های تحقیق نشان از آن دارد که عهدشکنی می‌تواند به آسیب‌های اخلاقی متفاوتی در عرصة فردی، سیاسی و اجتماعی از جمله نفاق و تخلف از دستور رهبر جامعة اسلامی، منجر شود. این پژوهش باروش توصیفی-تحلیلی سامان یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pathology of social ethics of Islamic society and ways of exit, According to Surah Al-Baqarah

نویسندگان [English]

  • Seyyed Kazem Seyyedbagheri 1
  • Batool Molshafii 2
1 Assistant Professor, Islamic Research Institute for Culture and Thought
چکیده [English]

۷۹۹/۵۰۰۰
The main concern of this article is what are the harms of social ethics related to Surah Al-Baqarah and what solutions have been proposed to get out of those harms. Referring to the verses of Surah Al-Baqarah, which is the first civil Surah, we find that the Islamic society in the process of formation, has had various moral damages such as breaking the covenant, hypocrisy, spreading rumors and corruption, which according to several verses in Surah Al-Baqarah can be considered as the main moral corruption that the Almighty God in the process of revealing the verses, step by step and gradually sought to identify those harms and solutions such as reminding and reminding of divine blessings, patience, prayer, charity and expansion. He has expressed piety in the Islamic society to get out of them. This research is based on the framework of crisis theory and descriptive-analytical method and the innovation of writing can be sought in the same perspective that has been less considered by researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pathology
  • social ethics
  • Islamic society
  • Surah Al-Baqarah
  • Holy Quran
  • Breaking the Covenant