بررسی تأثیر ارزش‌های اخلاقی بر تمایل مردم به رفتارهای خیرخواهانه در بستر ویروس کرونا

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، واحد اسلام آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آبادغرب، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی و انسانی، دانشگاه اردکان، اردکان، یزد، ایران.

10.22081/jiss.2021.58974.1706

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر ارزش‌های اخلاقی بر تمایل مردم به رفتارهای خیرخواهانه در بستر ویروس کرونا در شهر کرمانشاه است. جامعه آماری کل شهروندان 20 سال به بالای شهر کرمانشاه است که تعداد آن‌ها برابر 2431782 است. از این تعداد جامعه آماری، 360 نفر بر اساس نمونه‌گیری با نرم‌افزار SPSS Sample Power مشخص و با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. برای سنجش روایی پژوهش از روایی صوری و برای برآورد پایایی ابزار پژوهش از آلفای کرونباخ استفاده گردید. آزمون فرضیه‌ها با استفاده از شاخص همبستگی و رگرسیون انجام گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که ارزش‌های اخلاقی در بُعد کمال‌گرایی (417/0=r)، بُعد اجتناب از رفتارهای نادرست (158/0-=r)، بُعد فضائل اخلاقی (491/0=r)، بُعد بخشش (208/0 =r) و در بُعد هویت اخلاقی (537/0 =r) و در کل (492/0=r) با رفتارهای خیرخواهانه ارتباط معناداری دارد. ضریب بتا برای متغیر میزان هویت اخلاقی برابر (35/0Beta=)، میزان فضائل اخلاقی برابر (29/0Beta=)، میزان کمال اخلاقی برابر (18/0Beta=)، میزان بخشش اخلاقی برابر (16/0Beta=)، میزان سپاسگزاری اخلاقی برابر (17/0Beta=) و میزان اجتناب از رفتارهای نادرست برابر (13/0- Beta=) است. مقدار T برای این شش متغیر در سطح 95 درصد معنادار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of the impact of moral values on people's desire for altruistic behaviors in the context of the corona virus: Case study of Kermanshah

نویسندگان [English]

  • ali moradi 1
  • nejat mohammadifar 2
1 Ali Moradi, Department of Social Science, Eslam Abad Branch, Islamic Azad University, Eslam Abad-e-gharb. Iran.
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Yazd, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is the Investigating the impact of moral values on people's desire for altruistic behaviors in the context of the corona virus in Kermanshah. The statistical population of all citizens is 20 years and above in Kermanshah, which is equal to 2431782. From this statistical population, 360 people were identified based on sampling with SPSS Sample Power software and were selected using cluster sampling. The findings show that moral values in the dimension of perfectionism with the value of correlation (r= 0.417), in the dimension of avoiding incorrect behaviors (r= - 0.158) and in the dimension of moral virtues (r= 0.491), in the dimension Forgiveness (r= 0.208), in terms of moral identity (r= 0.537) and total (r= 0.492) has a significant relationship with benevolent behaviors. The beta coefficient for the variable is equal to the level of moral identity (Beta= 0.35), equal to the level of moral perfection (Beta = 0.18), equal to the level of moral forgiveness (Beta= 0.16), gratitude Morality is equal (Beta=0.17) and the amount of avoidance of wrong behaviors is equal (Beta= 0.13). The value of T is significant for these six variables at 95%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral Values
  • Moral Virtues
  • altruistic behaviors
  • perfectionism
  • gratitude