بررسی سطح سوادرسانه‌ای و توانایی تولید محتوای دینی در فضای مجازی طلاب مدارس حوزة‌علمیة قم

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر صداوسیمای جمهوری اسلامی-مرکز قم

2 دکتری علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار و هیئت علمی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س) قم. ایران

چکیده

آشنایی روحانیون با مهارت‌های رسانه‌ای و به عبارتی کسب سوادرسانه‌ای به طلاب امکان برخورد هوشیارانه با پیام‌ را داده تا با دید انتقادی آن را بررسی و دلایل تولید پیام را با توجه به نگرش مالکان رسانه‌ای بررسی‌کنند و در نهایت با تولید محتوا در فضای مجازی، از رسانه به عنوان ابزاری قدرتمند و اثرگذار و فرصتی بی‌بدیل برای راهنمایی و هدایت مخاطبان به شریعت بهره گیرند. از اینرو این تحقیق با هدف بررسی سطح سوادرسانه‌ای،سوادرسانه‌ای انتقادی و شناسایی توانایی تولید محتوای دینی طلاب در فضای مجازی انجام‌ شده است .داده‌ها با روش پیمایش،تکنیک پرسشنامه و نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای مورد تحلیل قرار گرفتند. پس از بررسی، نتایج نشان‌داد اکثر طلاب از نظر سوادرسانه‌ای و نگاه انتقادی بالاتر از حد متوسط وتوانایی تولید محتوای آنان در وضعیت متوسط و مورد انتظار قراردارد. همچنین بین متغیرهای توانایی تولید محتوا و سوادرسانه‌ای(r=0/391,sig. =0/000) همبستگی معنادار و رابطه مستقیم است.همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره نشان‌داد که نگاه انتقادی، بیشترین همبستگی را با سوادرسانه‌ای و توانایی تولید محتوا،کمترین همبستگی را با این متغیر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying Media Literacy level and the Ability of Religious Content Production in Cyberspace by Clerics of Qom Seminary

نویسندگان [English]

  • Atefeh Arkan 1
  • Amir Yazdian 2
  • Faezeh Arkan 3
1 researcher at Islamic Republic of Iran Broadcasting -Qom center
2 PhD in social communication sciences at allameh tabataba"i university
3 assistant professor and Faculty member of Faculty of humanities, Hazrat-e Masoumeh University. Qom , Iran.
چکیده [English]

Familiarity of clerics with media skills, in other words, acquiring media literacy, has enabled clerics (seminary students) to deal with the message consciously in order to critically examine it and study the reasons for producing the message according to the attitude of media owners. By producing content in cyberspace, they can use the media as a powerful and effective tool and an irreplaceable opportunity to guide the audience to Sharia. Therefore, this study was conducted to investigate the level of media literacy, critical media literacy and identify the ability of students to produce religious content in cyberspace. Data were analyzed by survey method, questionnaire technique and two-stage cluster sampling. The results showed that most students were above average,in terms of media literacy and critical view, and their ability to produce content is average and as expected. Also, there is a significant correlation between the variables of content production ability and media literacy (r = 0.391, sig. = 0.000). Furthermore, the results of multivariate regression showed that the critical view had the highest correlation with media literacy and content production ability had the least correlation with this variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Literacy؛ Students of Seminary Schools
  • Production of Religious Content؛ Cyberspace