الگوی سرمایه‌اجتماعی در کنشگری امام موسی صدر

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دین پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران (نویسنده مسئول).

2 استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده ادیان، گروه دین‌شناسی، قم، ایران.

3 استاد تمام پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران. (صدر پژوه معاصر)

4 استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده فلسفه، گروه فلسفه دین، قم، ایران.

چکیده

امام موسی صدر شخصیت کاریزماتیکی است که منش‌ها و عادت‌واره‌‌های وی در میدان لبنان شکل گرفت. کنشگری صدر با توجه به دیدگاه انسان‌‌محوری و شمول‌گرایی وی که هدفش ارتقای انسانیت است، توانسته هویت انسانی را در کنش‌های اجتماعی و سیاسی او آشکار سازد؛ کنش‌هایی که موجب تحکیم روابط و پیوند همه انسان‌ها و ایجاد اعتماد در همه سطوح می‌گردد. بر این اساس است که سرمایه اجتماعی شکل می‌‌گیرد و در فرایند عمودی با ارتقا از مراحل درون‌‌گروهی، بین‌‌گروهی و برون‌‌گروهی به مرحله فراگروهی می‌‌رسد؛ مرحله‌‌ای ‌‌که همگرایی بین همه افراد، گروه‌ها و طوایف در لبنان و همه انسان‌ها در سراسر جهان بر اساس نگاه کرامتِ‌‌ ذاتی انسان‌ها را موجب می‌گردد. این نوع کنشگری است که از امام صدر مرجع اجتماعی می‌‌سازد و او را به الگویی مثبت در لبنان، جهان اسلام و جوامع بشری در جهت تألیف قلوب انسان‌ها و رفع مشکلات و بحران‌ها و رسیدن به تفاهم و تعامل و صلح جهانی تبدیل می‌کند. روش پژوهش، از نوع بنیادی و به صورت تبیینی بوده و روش گردآوری داده‌ها، کتابخانه‌ای است. ابزار گردآوری داده‌ها اسناد، کتب چاپی، منابع فارسی و غیر فارسی، آثار ترجمه، اینترنت، نرم افزار و آرشیو می‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Model of Social Capital in the Activism of Imam Musa Sadr

نویسندگان [English]

  • mohammad ellini 1
  • Allah Karam Karamipour 2
  • mohsen kamalian 3
  • vahid vsohrabifar 4
1 PhD student in Religion Studies, University of Religions and Denominations, Qom, Iran (Corresponding Author).
2 Karamipour, A. K. (1400 AP). Assistant Professor, University of Religions and Denominations, Faculty of Religions, Department of Religion studies, Qom, Iran.
3 Professor at the International Institute of Seismology and Earthquake Engineering, Tehran, Iran. (Contemporary Scholar).
4 Assistant Professor, University of Religions and Denominations, Faculty of Philosophy, Department of Philosophy of Religion, Qom, Iran.
چکیده [English]

Imam Musa Sadr is a charismatic figure whose characteristics and habits were formed in Lebanon. Sadr's activism, according to his humanistic and inclusive views, which aims to promote humanity, has been able to reveal human identity in his social and political actions. Actions that empower the relationships and bonds of all human beings and build trust at all levels. Social capital is formed on this basis and in the vertical process it reaches the super-group stage by upgrading from intra-group, inter-group and extra-group stages. The stage at which convergence between all individuals, groups and tribes in Lebanon and all human beings around the world is based on the view of the inherent dignity of human beings. It is this kind of activism that makes Imam Sadr a social reference and makes him a positive role model in Lebanon, the Islamic world and human societies to attract the hearts of human beings and resolve problems and crises and achieve understanding, interaction and world peace. The research has been conducted through a basic and explanatory method and the data collection has been carried out by a library method. Data collection tools are documents, printed books, Persian and non-Persian sources, translation works, Internet, software and archives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • Imam Sadr
  • convergence
  • activism
  • model
1. باکاک، رابرت. (1381). مصرف (مترجم: خسرو صبری). تهران: شیرازه.
2. بوردیو، پیر. (1380). نظریه کنش دلایل عملی و انتخاب عقلانی (مترجم: مرتضی مردیها). تهران: نقش و نگار.
3. تاجبخش، کیان. (1384). سرمایه اجتماعی: اعتماد. دموکراسی و توسعه (مترجم: افشین خاکباز و حسن پویان). تهران: شیرازه.
4. جلالی‌پور، حمیدرضا؛ محمدی، جمال. (1394). نظریه‌های متأخر جامعه‌شناسی. تهران: نشر نی.
5. جمشیدیها، غلامرضا؛ پرستش، شهرام. (1386). دیالکتیک منش‌‌ و میدان در نظریه عمل پیر بوردیو‌‌. مجله نامه اجتماعی، شماره (30)، صص 1-32.
6. جنکینز، ریچارد. (1385). پیر بوردیو (مترجم: ‌‌جوافشانی ‌‌و حسن چاوشیان). تهران: نشر نی.
7. دادگر، یدالله؛ نظرپور، محمدنقی و منتظری‌مقدم، مصطفی. (1394). سرمایه اجتماعی، اسلام و توسعه اقتصادی. تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
8. ریتزر، جورج. (1374). نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر (مترجم: محسن ثلاثی). تهران: علمی.
9. شجاعی باغینی، محمد مهدی؛ مهرمنش، آرش و انصاری، رضا. (1387). مبانی مفهومی سرمایه اجتماعی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
10. شویره، کریستی ین؛ فونتن، الیویه. (1385). واژگان بوردیو (مترجم: مرتضی کتبی). تهران: نشر نی.
11. صالحی‌‌امیری، سیدرضا؛ کاووسی، اسماعیل. (1387). سرمایه اجتماعی. تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام.
12. صدر، موسی. (1383). نای و ونی. تهران: مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر.
13. صدر، موسی. (1397). ادیان در خدمت انسان (مترجم: گروه مترجمان. ویراستار: مهدی فرخیان). تهران: مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر.
14. ضاهر، یعقوب. (1396). گام به گام با امام. (ج1، 2، 3، 4، 5، 7 و 12). مجموعه گفتارها و مصاحبه‌ها و مقالات سید موسی صدر (مترجم: گروه مترجمان مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر). تهران: مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر.
15. ضاهر، یعقوب. (2۰۰۰م). مؤسسه مسیره الامام السید موسی الصدر (ج2). بیروت: حرکت آمل.
16. طباطبایی، صادق. (1388). خاطرات سیاسی اجتماعی (ج2). لبنان. امام صدر و انقلاب فلسطین. تهران: عروج.
17. علینی، محمد. (1391). سرمایه ‌اجتماعی در آموزه‌های اسلامی. قم: بوستان کتاب.
18. فاین، بن. (1385). سرمایه ‌اجتماعی و نظریه اجتماعی: اقتصاد سیاسی و دانش اجتماعی در طلیعه هزاره سوم (مترجم: محمد کمال سروریان). تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
19. فکوهی، ناصر. (1384). پیر بوردیو: پرسمان دانش و روشنگری. مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، 2(1). صص 141- 161.
20. فیلد، جان. (1386). سرمایه اجتماعی (مترجم: غلامرضا غفاری و حسین رمضانی). تهران: کویر.
21. کمالیان، محسن؛ رنجبر کرمانی، علی‌اکبر. (1399). عزت شیعه. دفتر اول. تهران: مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر؛ قم: راز نی.
22. گرنفل، مایکل. (1389). مفاهیم کلیدی پیر بوردیو (مترجم: محمدمهدی لبیبی). تهران: افکار.
23.Bourdieu, Pierre. (1993). The Field of Cultural Production, Polity Press.
24.Bourdieu, Pierre. (1996). The Rule of Art: Genesis & Structure of the Literary Field, Translated by Susan Emanuel, Polity Press.
25.Bourdieu, Pierre & Darbel, Alain. (1997). The love of Art , Polity Press.
26.Bourdieu, Pierre & Wacquant, Logic. (2002). An Invitation to Reflexive Sociology, Polity Press.
27.Calhoun, Carig (edi). (1995). Bourdieu: Critical Perspectives, Polity Press.
28.Griller, Robin. (1996). The Return of the Subject? The methodology of Pierre Bourdieu, in: Critical Sociology, Vol 22, no 1, 1966.
29.Featherstone, M. (1987). Lifestyles and Consumer Culture”, Theory, Culture and Society, 4, pp. 55-70
30.Fowler, Bridget. (1998). Pierre Bourdieu & Cultural Theory, SAGE Publications.
31.Martin, John Levi. (2003). What Is Fiejd Theory?, A J S. Volume 109, Number 1 (July 2003): P1-49.
32.Parker, John. (2000) Structuration, Buckingham, Philadelphia, Open University Press.
33.Pinto, Louis. (1996). The Theory of Field & Sociology of Literature: Reflections on the Work of Pierre Bourdieu, in International Journal of Contemporary Sociology, Vol 32, No 2, pp. 177–186.
34.Swartz, David. (1997). Culture & Power: The Sociology of Pierre Bourdieu, The University of Chicago Press.
35.Webb, Jen. (2002) Understanding Bourdieu, SAGE Publications.