دوره و شماره: دوره 9، شماره 1(پیاپی 33) - شماره پیاپی 33، اجرایی، تیر 1400، صفحه 7-206 
الگوی سرمایه‌اجتماعی در کنشگری امام موسی صدر

صفحه 95-124

10.22081/jiss.2021.60918.1810

محمد علینی (نویسنده مسئول)؛ الله کرم کرمی پور؛ محسن کمالیان؛ وحید سهرابی فر