فراتحلیل مطالعات نسبت اعتماد اجتماعی و مدارای اجتماعی در ایران

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران (نویسنده مسئول).

2 دکتری تخصصی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

چکیده

پژوهش‌‌های زیادی درباره مدارای اجتماعی انجام شده است. یکی از مهم‌‌ترین متغیرهای مرتبط با مدارای اجتماعی، اعتماد اجتماعی است. جهت ترکیب، تجزیه و تحلیل نظام‌‌مند نتایج پژوهش‌‌های انجام‌شده درباره اعتماد اجتماعی و مدارای اجتماعی از روش فراتحلیل استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را همه مقالات و پایان‌‌نامه‌‌های کارشناسی‌‌ارشد در ایران در زمینه بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و مدارای اجتماعی از سال 1387 تا پایان سال 1397 تشکیل داده است. درکل تعداد 15 پژوهش یافت شد که برای نمونه‌‌گیری، 7 پژوهش که شرایط و ملاک‌‌های انتخاب مانند داشتن ضریب همبستگی رابطه بین دو متغیر مذکور، سطح معناداری و مشخص‌بودن حجم نمونه را داشتند، به‌عنوان انتخاب نهایی برگزیده شدند. ابتدا عدم سوگیری انتشار و ناهمگنی اندازه اثر تأیید شد؛ سپس حساسیت اندازه اثر و ضریب اندازه اثر و نقش تعدیل‌‌گری جامعه آماری با به‌کارگیری نرم‌‌افزار CMA بررسی شد. یافته‌‌ها حکایت از ضریب تأثیر 296/. اعتماد اجتماعی بر مدارای اجتماعی دارد. همچنین با درنظرگرفتن متغیر تعدیل‌‌گر جامعه آماری، این ضریب بین جوانانی که در رده سنی 15 تا 29 سال قرار دارند، 155/. و بین افرادی که در رِنج سنی 18 ساله تا 70ساله قرار دارند، 348/. است که در هردو گروه معنادار است؛ یعنی اعتماد اجتماعی گروه‌‌های با رِنج سنی 18 تا 70ساله بیشتر از گروه‌‌های سنی 15 تا 29 ساله بر مدارای اجتماعی تأثیر می‌‌گذارد. درکل نتایج نشان می‌‌دهند اعتماد اجتماعی به‌عنوان متغیر مستقل بر مدارای اجتماعی به‌عنوان متغیر وابسته تأثیر متوسطی دارد؛ هرچند بین افرادی که در رِنج سنی 18 تا 70ساله قرار دارند، بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Meta-analysis of Studies on the Relationship Between Social Trust and Social Tolerance in Iran

نویسندگان [English]

 • Hassan Piri 1
 • Mohsen Niazi 2
1 A Meta-analysis of Studies on the Relationship Between Social Trust and Social Tolerance in Iran
2 PhD, Faculty of Humanities, Kashan University, Kashan, Iran.
چکیده [English]

Numerous studies have been conducted on social tolerance. One of the most important variables related to social tolerance is social trust. The meta-analysis method has been used to combine and analyze the results of research on social trust and social tolerance systematically. The statistical population of this study consists of all papers and master's theses in Iran in the field of studying the relationship between social trust and social tolerance from 2008 to the end of 2018. A total of 15 studies were found that for sampling. Seven studies that had the conditions and selection criteria such as having a correlation coefficient between the two aforementioned variables, the level of significance and the specificity of the sample size were selected as the final selection. First, non-diffusion bias and effect size heterogeneity were confirmed. Then the sensitivity of the effect size and the effect size coefficient and the moderating role of the statistical population were investigated using CMA software. Findings indicate an effect coefficient of. /296 for social trust on social tolerance. Also, considering the moderating variable of the statistical population, this coefficient among young people in the age range of 15 to 29 years, /155, among people in the age range of 18 to 70, /348, which is significant in both groups. That is, the social trust of groups in the age group of 18 to 70 years affects social tolerance more than the age groups of 15 to 29 years. Overall, the results show that social trust as an independent variable has a moderate effect on social tolerance as a dependent variable; However, it is more common among people in the age range of 18 to 70 years.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social trust
 • social tolerance
 • statistical population
 • effect size
 • meta-analysis
 1. ادیبی‌‌سده، مهدی؛ رستگار. یاسر؛ بهشتی. سیدصمد. (1391). مدارای اجتماعی و ابعاد آن. فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی. 13(50)، صص 353-376.
 2. ازکیا، مصطفی؛ غفاری، غلامرضا. (1380). بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در نواحی روستایی شهر کاشان. نامه علوم اجتماعی. 9(17)، صص 3-31.
 3. افشانی، سیدعلیرضا؛ رام، نجم. (1396). رابطه سرمایه اجتماعی با مدارای اجتماعی در میان جوانان شهر یزد. مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی. 4(72)، صص 115-134.
 4. بابایی‌‌فرد، اسدالله؛ پیری، حسن؛ سلیمان‌‌نژاد، محمد و منتی، محمد. (1398). فراتحلیل مطالعات دینداری و هویت ملی در ایران. جامعه‌‌پژوهی فرهنگی. شماره(1)، صص 1-22.
 5. بشیریه، حسین. (1379). نظریه‌‌های فرهنگ در قرن بیستم. تهران: انتشارات پویا.
 6. بیاتی، پروانه؛ جهانبخش، اسماعیل و بهیان، شاپور. (1397). تبیین جامعه‌‌شناختی چالش‌‌ها و فرصت‌‌های مرتبط با مدارای اجتماعی شهروندان شهر تهران. بررسی مسائل اجتماعی ایران. 9(16)، صص 17-39.
 7. بیکر، ترنر. (1389). نحوۀ انجام تحقیقات اجتماعی (مترجم: هوشنگ نایبی). نشر نی.
 8. پاتنام، رابرت. (1380). دموکراسی و سنت‌های مدنی (مترجم: محمدعلی دلفروز). تهران: نشر روزنامه سلام.
 9. جلائیان‌‌بخشنده، وجیهه؛ قاسمی، وحید و ایمان، محمدتقی. (1397). تبیین جامعه‌‌شناختی رابطه اعتماد اجتماعی و مدارای اجتماعی مبتنی بر نظریه ساختاربندی گیدنز. فصلنامه توسعه اجتماعی. 12(48)، صص 7-32.
 10. چلبی، مسعود؛ امیرکافی، مهدی. (1383). تحلیل چندسطحی انزوای اجتماعی. مجله جامعه‌‌شناسی ایران، 5(2)، صص 3- 31.
 11. حسین‌‌زاده خانگاهی، معصومه. (1389). بررسی مداگری در بین دانشجویان دانشگاه گیلان (استاد راهنما: حسن چاوشیان، استاد مشاور: محمد مهدی رحمتی). پایانامه کارشناسی‌ارشد. دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 12. سیاهپوش، امیر. (1387). فراتحلیل مطالعات سرمایه اجتماعی در ایران. فصلنامه راهبرد فرهنگ. 1(3)، صص 99-124.
 13. شارع‌پور، محمود. (1385). سرمایه اجتماعی: مفهوم سازی. سنجش و دلالت‌‌های سیاست‌‌گذاری. ساری: سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی مازندران.
 14. شارع‌پور. محمود؛ آزاد ارمکی، تقی و عسکری، علی. (1388).بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدارا در بین دانشجویان دانشکده‌های علوم اجتماعی دانشگاه تهران و علامه طباطبایی. مجله جامعه‌شناسی ایران. 10(1)، صص 68 - 94.
 15. شریفی، سمیرا. (1392). سنجش مدارای اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بین شهروندان ساکن تهران (استاد مشاور: خدیجه سفیری، استاد راهنما: یعقوب موسوی). پایان‌‌نامه کارشناسی‌‌ارشد. دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم‌‌اجتماعی و اقتصادی.
 16. فتحعلی، محمود. (1378). تساهل و تسامح اخلاقی. دینی. سیاسی. قم: مؤسسه فرهنگی طه.
 17. فوکویاما، فرانسیس. (1379). پایان نظم: سرمایه اجتماعی و حفظ آن (مترجم: غلامعباس توسلی). تهران: جامعه ایرانیان.
 18. گیدنز، آنتونی. (1387الف). پیامدهای مدرنیته (مترجم: محسن ثلاثی). تهران: انتشارات مرکز.
 19. گیدنز، آنتونی. (1387ب). تجدد و تشخص (جامعه و هویت شخصی در عصر جدید) (مترجم: ناصر موفقیان. تهران: نشر نی.
 20. مارکوزه، هربرت. (1390). جامعه‌‌شناسی انتقادی (ویراستار: پل کانرتون، مترجم: حسن چاوشیان). تهران: نشر کتاب آمه.
 21. مقتدایی، فاطمه. (1389). بررسی و سنجش میزان مدارای اجتماعی و عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن. (استاد راهنما: معصومه باقری). پایان‌‌نامه کارشناسی‌‌ارشد، دانشگاه شهید چمران، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی.
 22. نصرالهی، یوسف. (1395). تأثیر اشکال سرمایه بر مدارای اجتماعی (استاد راهنما: امید قادرزاده). پایان‌‌نامه کارشناسی‌‌ارشد، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.
 23. والزر، مایکل. (1383). در باب مدارا (مترجم: صالح نجفی). تهران: شیرازه.
 24. King, P. (1976). Toleration. New York: St.
 25. Lyness, D. (2006). Teaching Your Child Tolerance.:http:www.kidshealth.org/ essay/Tolerance.html.
 26. Miller, K. P., Brewer, M. B., & Arbuckle, N. L. (2009). Social Identity Complexity: Its: Correlates and Antecedents. Group Processes & Intergroup Relations, 12(1), pp. 79–94.
 27. Mutz, Diana. (2002). Cross-Cutting Social Networks: Testing Democratic Theory in Practice. American Political Science Review 96(1), pp. 26-111.
 28. Quintelier, Ellen. (2008). Does European Citizenship Increase Tolerance in Young People?, European Union Politics, Volume 9(3), pp. 339-362: London: Sage.