بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به پاپ‌شدن نوحه (مطالعه موردی؛ دیدگاه عزاداران مرد هیئات عزاداری شهر خرم‌آباد در سال 95 ـ 94)

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آیت الله العظمی‌بروجردی

2 کارشناسی‌ارشد رشته جامعه‌شناسی دانشگاه آیت الله العظمی‌بروجردی

چکیده

پژوهش حاضر، به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به نوحه پاپ در میان جوانان هیئات‌ عزاداری شهر خرم‌آباد پرداخته است. نمونه تحقیق شامل 301 نفر از عزاداران هیئات ذکرشده می‌باشند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. به‌منظور تبیین عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به نوحه پاپ از نظریات: فیش باین ـ آیزن، جورج گربنر، ماکس وبر، پیر بوردیو، میلتون یینگر و تئودور آدورنو استفاده شده است. در این پژوهش تأثیر متغیرهای: شرکت در مراسم، ریتم موسیقی، شبکه‌های اجتماعی، عقلانیت ابزاری، ذائقه مصرف و پایگاه اجتماعی بر گرایش به نوحه پاپ سنجیده شد. برای تبیین نتایج از آمارهای توصیفی، جداول فراوانی، رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. برای سنجش پایاییِ پرسش‌نامه، از ضریب آلفای کرونباخ و سنجش اعتبار ابزار اندازه‌گیری از اعتبار صوری استفاده شد. میزان آلفای کرونباخ پرسش‌نامه 806/0 بود که نشانگر پایا‌بودن پرسش‌نامه است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد؛ شرکت در مراسم، شبکه‌های اجتماعی، ریتم موسیقی و عقلانیت ابزاری بر گرایش افراد به نوحه پاپ تأثیر دارند، در حالی‌که پایگاه اجتماعی و ذائقه افراد بر گرایش آن‌ها به نوحه پاپ تأثیری نداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Social Factors Affecting the Tendency to Converting Elegy to Pop Song: A Case Study of Men Mourners of Khorramabad's Mourning Bodies

نویسندگان [English]

 • Akbar Talebpour 1
 • Mahin Derikvand 2
1 Assistant Professor, Department of Sociology,University of Ayatollah ozmaBoroujerdi
2 MS in Sociology, University of Ayatollah ozmaBoroujerdi
چکیده [English]

The present research deals with social factors affecting the tendency to pop elegy among mourning bodies' youth in Khorramabad. The sample size is 301 persons of that mourning bodies which have been selected by cluster sampling method. For explanation of factors affecting the tendency to pop elegy theories of following theorists have been used: Fishbein and Ajzen, George Gerbner, Max Weber, Pierre Bourdieu, Milton Yinger and Theodor W. Adorno. Impacts of the following variables on the tendency to pop elegy have been measured: participation in ceremony, music rhythm, social networks, instrumental rationality, consumer's taste and social status. For explaining the findings, descriptive statistics, frequency table and multiple regression have been utilized. For measuring reliability of the questionnaire, Cronbach’s alpha coefficient and for assessing validity of the measurement tool, formal validity has been employed. The value of Cronbach’s alpha coefficient was 0.807, which indicates the reliability of the questionnaire. The research findings show that the variables of participation in ceremony, social networks, music rhythm, and instrumental rationality, have effect on the tendency to pop elegy, while social status and people's taste have no effect on it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • consumer's taste
 • music rhythm
 • social networks
 • instrumental rationality
 • tendency to pop elegy
1. احمدزاده کرمانی، روح‌الله (1390)، بازاندیشی در فرهنگ و رسانه، تهران: نشر چاپار.

2. الحیدری، ابراهیم (1423)، تراجیدیا کربلا، بیروت: دارالکتاب الاسلامی.

3. آرون، ریمون (1387)، مراحل اساسی سیراندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمه: باقر پرهام، تهران: انتشارات علمی‌ و فرهنگی.

4. بهار، مهری (1390)، مصرف و فرهنگ، تهران: انتشارات سمت.

5. بهار، مهری و نسیم کاهیرده (1388)، «تحول نقش واعظ و مداح در اجرای مناسک عاشورا (مطالعۀ موردی دزفول)»، نشریه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ش 16.

6. باکاک، رابرت (1381)، مصرف، ترجمه: خسرو صبری، تهران: انتشارات شیرازه.

7. دیلینی، تیم (1387)، نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی، ترجمه: بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی، تهران: نشر نی.

8. رحمانی، جابر و ابراهیم فیاض (1385)، «گفتمان کربلا و مناسک عزداری در دین‌ورزی اقشار فرودست شهری»، نشریه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ش 8.

9. رفیع‌پور، فرامرز (1372)، سنجش گرایش روستائیان به جهاد سازندگی، تهران: مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی، چاپ اول.

10. جورج، ریتزر (1392)، نظریه جامعه‌شناختی: مارکس، دورکیم، وبر و زیمل، ترجمه: عزیزالله علیزاده، تهران: نشر فردوس.

11. سورین، ورنر جوزف و جیمز تانکارد (1384)، نظریه‌های ارتباطات، ترجمه: علیرضا دهقان، تهران: دانشگاه تهران.

12. شوکر، روی (1384)، شناخت موسیقی مردم‌پسند، ترجمه: محسن الهامیان، تهران، مؤسسۀ فرهنگی هنری ماهور.

13. طالب‌پور، اکبر(1393)، «تقدس‌زدایی نرم از عزاداری با نوحه پاپ»، نشریه معرفت فرهنگی اجتماعی، سال ششم، ش 1.

14. کوثری، مسعود (1387)، درآمدی بر موسیقی مردم‌پسند، تهران: انتشارات طرح آینده.

15. همیلتون، ملکوم (1388)، جامعه‌شناسی دین، ترجمۀ: محسن ثلاثی، تهران: انتشارات تبیان.

 1. Bourdieu, P (1996), “T he Rules of Art”, Translated By Susan Emanuel, Polity Press Voas, David & Crockett, Alasdair, (2005), Religion in Britain: Neither nor Belonging, British Sociological Association, Vol 39 (1): 11-28.
 2. Robertson. R (1978), “The Problem of the Tow Kingdoms: Religion”. Individual and Society in the Work of j, Milton Yinger.Journal for the Sintific Study of Religion.6(3): 606_313
 3. Fischer. m (1980), Iran: from Religious Dispute to Revolution,London: Cambridge
 4. Yinger. m (1977), “A Camparative stady of the Sabstraucturse of Religion”. Journal For the Scientifics Stady of Religion.16(1): 67_ 86.