بازنمایی تغییرات اجتماعی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه مدیریت راهبردی دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

توجه به بازنمایی اجتماع و چگونگی تغییرات آن ضروری است. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که با هدف حل بخشی از مشکلات نظام آموزش و پرورش کشور ساخت یافته؛ سطح اجتماع را چگونه بازنمایی می‌کند و این بازنمایی خاص، چه پیامدی را موجب می‌گردد؟ به این منظور، روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف به مثابه روشی جهت بررسی تغییرات اجتماعی و فرهنگی، انتخاب و سپس از طریق سازوکارهای زبانشناختی مایکل هلیدی، در قالب مراحل سه گانه، بازسازی و درنهایت با استفاده از این روش، متن سند بررسی و نتایج ارائه شد. اجتماع از منظر سند مذکور دارای 7 حوزه آموزش و پرورش، سیاسی اداری، فرهنگی، دینی، رسانه و ارتباطات، حرفه‌ای و اقتصادی و سلامت و بهداشت است. این 7 حوزه به لحاظ اعتبار در جایگاه تساوی نیستند؛ بلکه درنهایت این نظم گفتمان دینی است که در مقام اول قرار می‌گیرد و امکان می‌یابد تا دیگر نظم‌های گفتمان را مورد تفسیر قرار دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد این سند نتوانسته است با استفاده از مبانی فکری نظم گفتمان دینی، تفسیری دینی از نظم های گفتمانی دیگر ارائه کرده و موجب تغییر در آنها شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

representation of the social change in the document of the fundamental transformation of education

چکیده [English]

.It is necessary to pay attention to the representation of society and how it changes. The question that arises here is that the document on the fundamental transformation of education, which was created with the aim of solving some of the problems of the country's education system; How does it represent the level of society, and what is the consequence of this particular representation? For this purpose, the method of Fairclough critical discourse analysis is selected as a method to study social and cultural changes, and then through Michael Halliday's linguistic mechanisms, in the form of three stages, reconstruction and finally using this method, the text of the review document and presentation results. شد. According to the document, the community has 7 areas: education, political, administrative, cultural, religious, media and communication, professional and economic, and health. These 7 areas are not in a position of equality in terms of validity; Rather, it is the religious discourse order that comes first and makes it possible to interpret other discourse systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • representation
  • social change
  • document of fundamental transformation of education
  • critical discourse analysis