بازخوانی خوانش حِکمی استاد مطهری از ناسیونالیسم به‌مثابه مؤلفه‌ای از تجدّد ایرانی

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

چکیده

مسئله تجدّد یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم مورد بحث استاد مرتضی مطهری است. البته تجدد وجوه گوناگونی دارد و در این بحث به امر جمعی یا روایت ناسیونالیسم ایرانی و نقدهای مطهری بر آن تمرکز خواهیم کرد. مطهری مفهوم ایرانیت را در قالب «نژاد آریایی» روایت نمی‌کند و می‌گوید مفهوم‌سازی ایرانیت در قالب آریایی‌گرایی اکثریت ملت ایران را از خود بیگانه می‌کند و این غیریت‌سازی ضد منافع ملی واقعی ایران است. چرا مطهری این را می‌گوید؟ مبنای مطهری برای این مفهوم‌سازی چیست؟ آیا او به این موضوع التفات ندارد که سخنانش در تباین با گفتمان ناسیونالیسم افراطی است؟ آیا او به ملّیت ایرانی نمی‌اندیشد؟ دلائل مطهری که فیلسوفی طراز اول است چیست؟ پاسخ استاد مطهری بسیار شگفت‌انگیز است. درست است که او انسان‌شناس[1] به معنای آکادمیک کلمه نیست؛ ولی پاسخ او برآمده از یک مردم‌شناسی عمیق و فهم تجربی او از جامعه متکثر ایران است که در جهان‌بینی حِکمی او ریشه دارد که مسئله جامعه را در ذیل تحولات تاریخی صورت‌بندی می‌کند و نسبت دین و جامعه را در برساخت امر ملی و هویت ملی به‌شدت دخیل می‌بیند. روش پژوهش در این مقاله مبتنی بر تحلیل محتوای انتقادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Re-examination of Professor Motahari's Philosophical Viewpoint on Nationalism as a Component of Iranian Modernity

نویسنده [English]

  • Seyed Javad Miri
Associate Professor, Research Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Modernity is one of the key concepts discussed by Professor Morteza Motahari. Of course, modernity has various aspects and in this study, we will focus on the collective issue or narrative of Iranian nationalism and Motahari's criticisms on it. Motahari does not narrate the concept of Iranianness in the form of "Aryan race" and says that the conceptualization of Iranianness in the form of Aryanism alienates the majority of the Iranian nation and this alienation is against the real national interests of Iran. Why does Motahari say this? What is Motahari's basis for this conceptualization? Does he not pay attention to the fact that his words are against the discourse of extreme nationalism? Does he not think about Iranian nationality? What are the Motahari's reasons who is a first class philosopher? Professor Motahari's answer is very surprising. It is true that he is not an anthropologist in the academic sense of the word. However, his answer is derived from a deep anthropology and his experimental understanding of Iran's pluralistic society, which is rooted in his philosophical worldview and this worldview, formulates the problem of society under historical developments and sees the relationship between religion and society as heavily involved in the construction of national affairs and national identity. The research method in this article is based on critical content analysis method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian modernity
  • philosophical viewpoint
  • Islam and nationality
  • Iran's service to Islam
  • religious matter
1. سروش، عبدالکریم. (1384). قصه ارباب معرفت. قم: موسسه فرهنگی صراط.
2. مسکوب، شاهرخ. (1394). هویت ایرانی و زبان فارسی. تهران: نشر فرزان روز.
3. مطهری، مرتضی. (1394). آینده انقلاب اسلامی ایران. قم: انتشارات صدرا.
4. مطهری، مرتضی. (1396). خدمات متقابل اسلام و ایران. قم: انتشارات صدرا.
5. میری، سیدجواد. (1398). ایران در پنج روایت. تهران: انتشارات نقد فرهنگ.
6. میری، سیدجواد. (1398). زبان و ایده وحدت ملی: بازخوانی گفتمان ناسیونالیسم باستانگرا. تهران: انتشارات نقد فرهنگ.
7. Connor, Steven. (1987). Postmodern Culture: An introduction to Theories of the Contemporary, Oxford: Blackwell.
8. Gellner, Ernest. (2005). Nations and Nationalism (2nd Ed.), Blackwell.
9. Kennedy, Emmet. (1979). Ideology from Desttut De Tracy to Marx. Journal of the History of Ideas, 40(3), pp. 353-368.
10. Mannheim, K. (1936). Ideology and Utopia. London: Routledge,
11. Smith, Anthony. (2010). Nationalism: Theory, Ideology, History, Polity.
12. Head, Brian. (1985). Ideology and Social Science: Destutt de Tracy and French Liberalism. Publisher: Nijhoff.