تحلیل اجتماعی از اقتصاد مقاومتی بر اساس آموزه‏های قرآن

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

چکیده

ماهیت و گفتمان نظام جمهوری اسلامی، الگوی اقتصاد مقاومتی را برای توسعه و پیشرفت ضروری می‌نماید. بدین منظور این نوشتار تلاش عرصه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی را بر اساس این الگو مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و مبانی تقسیم‏بندی آن را مورد بررسی قرار دهد.
قلمرو روشی مقاله مبتنی بر مختصات روش کیفی است که با استفاده از مکانیزم تئوری زمینه‌ای تحلیل شده است. در این مسیر، زمینه‏ها و موانع مؤثر بر شکل‏گیری اقتصاد مقاومتی، مورد کاوش قرار گرفته ‏است. درباره زمینه‏های مؤثر بر شکل‏گیری اقتصاد مقاومتی بر سه عامل اساسی حمایت‌های اجتماعی، امنیت و دانش تأکید شده ‏است و آیات مناسب هر یک و زیرمجموعه‌های آن استقراء شده است. پس از ذکر زمینه‌های بسترهای مؤثر در شکل‏گیری اقتصاد مقاومتی، از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی یاد شده است. این موانع به‌طور کلی به دو دسته؛ حرام‌خواری: ربا، رشوه، زیاده‏خواهی در مصرف، ثروت‏اندوزی، اسراف، اتراف و نارسایی فرهنگی: وجود روحیۀ ناسپاسی، تکذیب رهبران دینی، بخل تقسیم می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Social Study of Resistive Economy according to Quranic Maxims

نویسنده [English]

 • Seyyed Ali Naqi Ayazi
Faculty, Islamic Sciences and Culture Academy
چکیده [English]

The identity and discourse of the IRI necessitates Restrictive Economy Model for its development. This paper examines the attempt of different personal and social life realms based on this model and studies the fundamentals of its categorization.
The methodology of this study is qualitative and the analysis is done using GTM. To do so, the backgrounds and obstacles of the establishment of restrictive economy have been discussed. As to its backgrounds, socials support, security and knowledge have been reiterated and the relevant verse of each are inducted from the Quran. Then its obstacles are counted: they are generally divided into two groups: usury, including lucre, bribe, avarice, accumulation of wealth, squander, and spoilage on the one hand, and cultural insufficiency, including ungratefulness, denial of religious leaders, and misery on the other.

کلیدواژه‌ها [English]

 • resistive economy
 • backgrounds
 • social support
 • security
 • Knowledge
 • cultural insufficiency
* قرآن کریم.

 1. آقایوسفی، علیرضا و دیگران (1388)، روان‌شناسی عمومی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
 2. تقی‌زاده داوری، محمود (1388)، مجموعه مقالات اجتماعی، قم: شیعه‌شناسی.
 3. حرعاملی، محمد بن حسن (1409ق)، وسائل الشیعه، ج 12‌، ص65.
 4. حسینی همدانی، سید محمد حسین (1404 ق)، انوار درخشان، تهران: کتاب‌فروشی لطفی.
 5. رستگارخالد، امیر (1384)، در «گسترش نقش زنان در جهت حمایت‌های شغلی ـ خانوادگی»، تهران: مجله جامعه‏شناسی ایران، ش4‌.
 6. ریتزر، جورج (1382)، نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر علمی.
 7. محمد پور، احمد(1389)، ضد روش، تهران: جامعه‌شناسان.