موضوعات = تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین؛
تعداد مقالات: 27
2. نقش راهبردی اقتدار فرهنگی در امتداد حیات ‌اجتماعی شیعیان (با تأکید بر مؤلفه‌های امامان معصوم علیهم السلام)

دوره 9، شماره 2(پیاپی34)، پاییز 1400، صفحه 36-66

10.22081/jiss.2021.60025.1762

محمودرضا محمددوست؛ محمد اصغریان دستنایی؛ عیسی مولوی وردنجانی


4. بسترها و پیامدهای فرهنگی پیدایشِ «داعشِ خشونت‌گرا»

دوره 9، شماره 2(پیاپی34)، پاییز 1400، صفحه 97-122

10.22081/jiss.2021.60224.1773

حمید رضا محمدی؛ مهدی مزینانی


5. تحلیل روش‌های فرعون در «مدیریت ذهن» قوم خویش در قرآن کریم

دوره 9، شماره 2(پیاپی34)، پاییز 1400، صفحه 125-152

10.22081/jiss.2021.60039.1763

بی بی حکیمه حسینی دولت آباد؛ اکرم عرب طاط


6. بازبینی رابطه دینداری و نامداراگری (مورد مطالعه: شهر کاشان)

دوره 9، شماره 2(پیاپی34)، پاییز 1400، صفحه 155-188

10.22081/jiss.2021.60072.1765

محمد امین پاک زمان قمی؛ محسن نیازی


7. تحلیل جامعه‌شناختی ادوار علوم حدیث شیعه

دوره 9، شماره 1(پیاپی 33)، تابستان 1400، صفحه 7-40

10.22081/jiss.2021.59368.1727

قاسم ابراهیمی پور


9. الگوی سرمایه‌اجتماعی در کنشگری امام موسی صدر

دوره 9، شماره 1(پیاپی 33)، تابستان 1400، صفحه 95-124

10.22081/jiss.2021.60918.1810

محمد علینی (نویسنده مسئول)؛ الله کرم کرمی پور؛ محسن کمالیان؛ وحید سهرابی فر


10. نگرشی به کار کرد های دین در مدیریت خانواده در مقایسه با رویکرد فمنیسم از منظر قرآن

دوره 9، شماره 1(پیاپی 33)، تابستان 1400، صفحه 178-206

10.22081/jiss.2021.59905.1750

راضیه حسینی؛ علی اصغر تجری (نویسنده مسئول)؛ سیدحسن عابدیان


11. آسیب‌های اجتماعی برآیند شکاف مسجد و جامعه

دوره 8، شماره 4(پیاپی32)، بهار 1400، صفحه 6-26

10.22081/jiss.2021.60577.1788

داود رحیمی سجاسی


12. نقش مساجد در پیشگیری از کاهش جمعیت

دوره 8، شماره 4(پیاپی32)، بهار 1400، صفحه 89-118

10.22081/jiss.2021.59555.1734

سید میر صالح حسینی جبلی


13. مسجد و پیشگیری از طلاق و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن

دوره 8، شماره 4(پیاپی32)، بهار 1400، صفحه 119-147

10.22081/jiss.2021.60274.1776

فاضل حسامی؛ منصوره غلامی


14. کارویژه‌های مسجد برای سالم‌سازی محیط پیرامون

دوره 8، شماره 4(پیاپی32)، بهار 1400، صفحه 185-207

10.22081/jiss.2021.60900.1808

سید حامد شریعتمداری


15. تأملاتی معرفت‌شناختی در باب عدالت فرهنگی

دوره 8، شماره 3(پیاپی31)، زمستان 1399، صفحه 7-35

10.22081/jiss.2021.58888.1701

احمد اولیایی؛ احمد واعظی


16. الگوی مبانی علم‌شناسی در علوم انسانی با معرفت‌بخشی از قرآن کریم

دوره 8، شماره 3(پیاپی31)، زمستان 1399، صفحه 36-68

10.22081/jiss.2021.59080.1713

هادی حاجی حسن دنیادیده؛ محمد رضا شاه آبادی؛ زهرا طالب


20. شخصیت شناسیِ مخاطب در فرایند ارتباطی رسول اکرم(ص)

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، پاییز 1399، صفحه 65-93

10.22081/jiss.2020.57688.1652

مرتضی دادور آلانق؛ محمدحسین دانشکیا


21. مفهوم فرهنگی اجتماعی کودکی از دیدگاه قرآن

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، پاییز 1399، صفحه 124-154

10.22081/jiss.2020.58779.1696

محسن ربانی؛ عماد افروغ؛ کریم خان محمدی


22. نقش شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام در بازتولید فرهنگ دینی در میان جوانان ایرانی

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، پاییز 1399، صفحه 155-190

10.22081/jiss.2020.57836.1657

علی جعفری؛ یاور علی پور؛ شهناز هاشمی