آسیب‌‌شناسی «پوشش بانوان مبلغ دینی» با رویکرد اخلاق تبلیغ دین

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی و محقق رسمی مرکز پژوهش‌های اسلامی معصومیه س وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم، ایران (نویسنده مسئول).

2 استادیار گروه تربیت پژوهشکده اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی‌، قم، ایران

چکیده

جمعیت رو به افزایش زنان مبلغ و گستردگی موضوعات مربوط به زنان، در فضای علمی‌ و فرهنگی جامعه و تأثیر‌‌گذاری مستقیم مبلغان زن بر اعضای خانواده، توجه ویژه به امر تبلیغ زنان و لزوم ارتقا‌‌بخشی فعالیت آنان را می‌‌طلبد. هدف این پژوهش ارتقای تبلیغ دینی بانوان، با شناسایی آسیب‌ها و ارائه راهکار،با رویکرد اخلاق تبلیغ دین، از میان ارکان تبلیغ دینی (مبلغ، پیام و مخاطب)، «مبلغ» می‌باشد و از میان امور متعدد مربوط به مبلغ، «پوشش مبلغ» انتخاب و این پرسش مطرح شده‌‌ است که «چه مواردی در زمینه پوشش بانوان مبلغ، به اخلاق تبلیغ دینی آنان، آسیب می‌‌رساند و ریشه‌های این آسیب‌ها کدام است؟ روش این مقاله، توصیفی‌– تحلیلی است. داده‌ها با روش مصاحبه به‌ دست‌آمده و با تکنیک تحلیل مضمون، تحلیل شده ‌‌است. یافته‌ها می‌‌‌ر‌ساند: مضامین برندپوشی، ناآراسته‌پوشی و غیرمتعارف‌پوشی، ناظر به گونه‌هایی از پوشش بانوان مبلغ است که همگی نامناسب تلقی می‌‌شوند و علت انتخاب این پوشش‌ها، عدم شناخت پوشش مناسب، ناتوانی در انتخاب پوشش مناسب و نابسندگی نظام تربیتی حوزویان است؛ ثانیاً مضامین شیک‌پوشی و فرم‌پوشی ناظر به دو‌گونه پوشش مطلوب، اما چالش‌برانگیزی‌‌است که بی‌توجهی به روایت‌ها دال بر شیک‌پوشی، افراط‌‌ و تفریط در شیک‌پوشی، بافت منطقه تبلیغی، سطح معیشتی مبلغان و خلط مصداقی پوشش شیک و نامتعارف، موجب این چالش شده و باید مورد ملاحظه قرار بگیرد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Pathology of Covering of Religious Female Preachers with the Approach of the Ethics of Preaching Religion

نویسندگان [English]

 • fatemehmarzieh hosseinikashani 1
 • hassan bossaliki 2
1 Specialized PhD and official researcher of Masoomiyah Islamic Research Center affiliated with Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran (corresponding author).
2 Assistant Professor, Department of Education, Research Center for Ethics and Education, Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran.
چکیده [English]

The growing population of female preachers and the wide range of issues related to women, in the scientific and cultural environment of society and the direct influence of female preachers on family members, require special attention to the matter of propagating women and the need to promote their activities. This study aims to promote women's religious preaching, by identifying the harms and providing solutions, with the approach of religious preaching ethics, among the pillars of religious preaching of preachers (including preacher, message, and audience). Among the many issues related to the preacher, the "covering (clothing) of the preacher" has been chosen and the question has been raised that "in the field of clothing of female preachers what harms the morals of their religious preaching and what are the roots of these harms?" The method of this article is descriptive-analytical. The data was obtained by interview method and analyzed by thematic analysis technique. The findings suggest that the concepts of wearing brands, unadorned clothing and unconventional clothing refer to types of female preachers’ clothing, which are all considered inappropriate, and the reason for choosing this type of clothing is the lack of recognition of appropriate clothing, the inability to choose appropriate clothing, and the inadequacy of the Islamic Seminary’s educational system. Secondly, the themes of fashionable clothing and formal wear are related to two types of ideal clothing is a challenge that neglecting the narratives as a reason for fashionable clothing, excesses in fashionable clothing, the context of the preaching region, the living standards of the preacher, and the confusion of examples of fashionable and unconventional clothing, have caused this challenge and should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Female Preachers
 • Religious Preaching
 • Pathology
 • Women's Covering
 • Ethics of Preaching
 1. * قرآن کریم.

  * نهج‌البلاغه.

  1. احمدپور، مهدی. (1397). گونه‌‌شناسی و تحلیل آسیب‌های اخلاقی تبلیغ دین. مجله اخلاق، 8(29)، صص 31-55.
  2. استراوس، انسلم؛ کوربین، جولیت. (1385). اصول و روش تحقیق کیفی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.
  3. بوسلیکی، حسن. (1391). اخلاق تبلیغ دین در عصر حاضر، ارزش‌ها و معضل‌ها؛ بایسته‌های اخلاقی تبلیغ دین از منظر آیت الله جوادی. مجله حکمت اسراء، (13)، صص 171-201.
  4. جوهری، اسماعیل بن حماد. (1376ق). الصحاح تاج اللغه و صحاح للعربیه. بیروت: دارالعلم للملایین.
  5. حاجی، محمدعلی. (1399). آسیب‌‌شناسی تربیت‌‌دینی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
  6. حر عاملی، محمد بن حسن. (1409ق). وسائل الشیعة. قم: موسسه آل البیت علیه السلام:.
  7. حریری، نجلا. (1385). اصول و روش‌‌های پژوهش کیفی. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی‌.
  8. حسین‌‌آقایی، محمد‌‌تقی؛ صدیق‌‌اورعی، غلام‌‌رضا. (1394). آسیب‌‌شناسی تبلیغ دینی با تأکید بر مخاطبان جوان. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
  9. خان‌محمدی، ابراهیم. (1392). پایان‌نامه آسیب‌شناسی الگوی تبلیغ دینی و ارایه الگوی مطلوب. قم: دانشگاه باقرالعلوم ع.
  10. خسروپناه، عبدالحسین. (1384). آسیب‌‌شناسی جامعه دینی. قم: نشر معارف.
  11. دهخدا، علی‌اکبر. (1377). لغت‌نامه دهخدا. تهران: دانشگاه تهران.
  12. دیوید بی. رسنیک. (1391). اخلاق علم (مترجمان: مصطفی تقوی و محبوبه مرشدیان). قم: دفتر نشر معارف.
  13. شکری، محمد؛ فقیهی، سیداحمد. (1397). مشکلات اخلاقی تبلیغ دین و راه‌های برون‌رفت از آن. مجله اخلاق، 8(29)، صص 99-119.
  14. صینی، اسماعیل محمود. (1414ق). المکنز العربی المعاصر. بیروت: مکتبة لبنان ناشرون.
  15. طبرسی، حسن ‌‌بن ‌‌فضل. (1370). مکارم الاخلاق. قم: الشریف الرضی.
  16. عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن و شیخ‌زاده، محمد. (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. مجله اندیشه مدیریت راهبردی، 5(10)، صص 151-198.
  17. فرجی، مهدی؛ حمیدی، نفیسه. (1387). سبک زندگی و پوشش زنان در تهران. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، (1)، صص 65-92.
  18. فلیک، اووه. (1387). درآمدی بر تحقیق کیفی (مترجم: هادی جلیلی). تهران: نشر نی.
  19. فولادی، محمد. (1384). بررسی و تحلیل وضعیت موجود نظام تبلیغ دینی از منظر مخاطبان سراسر کشور. قم: دفتر طرح و برنامه مرکز مدیریت حوزه علمیه.
  20. فیومی‌، احمد بن احمد. (1414ق). المصباح المنیر (ج1 و2). قم: مؤسسة دارالهجرة.
  21. کراجکی، محمد بن علی. (1410ق). کنز الفوائد (ج2، مصحح: عبدالله نعمت). قم: دارالذخائر.
  22. کلینی، محمد بن یعقوب. (1407ق). الکافی (ج5 و6، مصححان: علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی). تهران: دارالکتب الاسلامیه‌.
  23. لاورنس، نیومن. (1389). شیوه‌های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی‌ (مترجمان: حسن دانایی‌فرد و سیدحسین کاظمی)‌. تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.
  24. لیثی‌‌واسطی، علی ‌‌بن‌‌ محمد. (1376). عیون‌‌الحکم و المواعظ (مصحح: حسین حسنی بیرجندی). قم: دارالحدیث.
  25. مجلسى، محمدباقر ‌‌بن ‌‌محمدتقی. (1404ق). مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول (ج2، مصحح: سید هاشم رسولی‌‌محلاتی). تهران: دارالکتب الاسلامیه‌.
  26. محمدپور، احمد. (1389). روش تحقیق کیفی ضد روش. تهران: انتشارات جامعه‌‌شناسان.
  27. محمدی، اکبر؛ آخوندی، ذبیح‌الله. (1385). آسیب‌‌شناسی مبلغان از منظر مخاطبان و کارشناسان. قم: مطالعات معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه قم.
  28. نشاط، نرگس. (بی‌تا). اخلاق حرفه‌‌ای در دائرة المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران:کتابخانه ملی.
  29. هاشمیان، سیدمحمدحسین؛ بزرگ، حوریه. (1396). زن در مقام مبلغ، درآمدی بر الگوی مطلوب مبلغ زن. قم: انتشارات دانشگاه باقرالعلوم ع.