دوره و شماره: دوره 10، شماره4 (پیاپی40)، اجرایی، فروردین 1402، صفحه 1-229