دوره و شماره: دوره 10، شماره3(پیاپی39) - شماره پیاپی 39، اجرایی، دی 1401