دوره و شماره: دوره 10، شماره1(پیاپی37) - شماره پیاپی 1، اجرایی، تیر 1401 
طراحی الگوی تبیین مخاطرات در عرصۀ اجتماع از منظر حکمت صدرایی

صفحه 96-120

10.22081/jiss.2021.61284.1821

فاطمه عبداله آبادی کهن؛ حمید پارسانیا؛ عبدالحسین کلانتری


واکاوی نقش دین در سلامت اجتماعی‌ـ ‌روانی در مواجهه با پاندمی کووید-19

صفحه 150-180

10.22081/jiss.2022.63040.1889

غلامرضا تاج بخش؛ جواد مداحی؛ حسین ابراهیم زاده یاسمین؛ رضا رمضانی