داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
سید علی نقی ایازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
قاسم ابراهیمی پور عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رضا ابروش تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین؛ عضو هیئت علمی و مدیر گروه آموزشی مدیریت فرهنگی دانشگاه معارف اسلامی
علی اصغر اسلامی تنها بازخوانی و نقد نظریات حوزه علوم اجتماعی؛ استادیار و عضو گروه فرهنگ و ارتباطات دانشکده مطالعات فرهنگ و علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه باقرالعلوم(ع)
رفیع الدین اسماعیلی جریان‌شناسی حوزه مطالعات فرهنگی اجتماعی؛ مدیر گروه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه جامع امام حسین(ع)
سید مهدی اعتمادی فرد تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین؛ استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران
عماد افروغ بازخوانی و نقد نظریات حوزه علوم اجتماعی؛ استاد دانشگاه
نصرا... آقاجانی بازخوانی و نقد نظریات حوزه علوم اجتماعی؛ استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
محمد رضا آقائی تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین؛ عضو هیات علمی
حسین الهی نژاد هیئت علمی
خلیل امیری زاده تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین؛ معاونت پژوهش حوزه
سعید امیرکاوه مدیر گروه ارتباطات دانشکده صدا و سیما
محمد رضا انواری تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین؛ استاد همکار گروه تبلیغ و ارتباطات موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه
کامران اویسی تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین؛ گروه معارف قرآن و حدیث دانشگاه معارف اسلامی
حبیب اله بابایی تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین؛ مدیر گروه مطالعات تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
حسین بستان (نجفی) تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
امین بشکار بازخوانی و نقد نظریات حوزه علوم اجتماعی؛ دانشگاه شهیدچمران
میترا بهرامی تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین؛ هیتت علمی گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی همدان
محمدرضا بهمنی سیاست‌پژوهی ناظر به مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محمد امین پاک زمان قمی تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین؛ دانشگاه کاشان. دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران
شهره پیرانی گروه علوم سیاسی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه شاهد
حسین پرکان سیاست‌پژوهی ناظر به مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه؛ عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
علیرضا پویا تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین؛
محمدحسین پوریانی هیات علمی
ابراهیم توبه یانی سیاست‌پژوهی ناظر به مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه؛ عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام
محمدعلی حاجی ده آبادی رئیس موسسه آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی (ص) العالمیه - دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه قم و جامعه المصطفی (ص) العالمیه
حسین حاج محمدی عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
فاضل حسامی تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین؛ هیإت علمی
یوسف زاده حسن بازخوانی و نقد نظریات حوزه علوم اجتماعی؛ مدیر گروه مطالعات اجتماعی و ارتباطات
سیدعباس حسینی روش‌شناسی حوزه علوم اجتماعی با تأکید بر نظریات فرهنگی. عضو گروه علمی تربیت اجتماعی پژوهشکده باقرالعلوم (ع)
سید میر صالح حسینی جبلی سیاست‌پژوهی ناظر به مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه؛ مدیر گروه
حسین حسن زاده عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
کریم خان محمدی تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین؛ عضو هیات دانشگاه باقرالعلوم(ع)
حسن خیری تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین؛
داود رحیمی سجاسی تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین؛ هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه شاهد
محمد رفیق تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین؛ جامعة المصطفی
نرجس رودگر هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه
محمدمنان رئیسی استادیار معماری دانشگاه علم و صنعت
مهدی سلطانی بازخوانی و نقد نظریات حوزه علوم اجتماعی؛ استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم ع
حسین سوزنچی بازخوانی و نقد نظریات حوزه علوم اجتماعی؛ هیات علمی / دانشگاه باقرالعلوم ع
احمد شاکرنژاد تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین؛ عضو هیات علمی
محمدرضا ضمیری تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین؛ دانشگاه پیام نور -پژوهشگاه قرآن وحدیث
روح الله عباس زاده تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین؛ عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
عیسی عیسی زاده عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مدیر گروه فرهنگنامه های قرآنی
عیسی عیسی زاده تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین؛ مدیر گروه فرهنگ نامه ها و معاجم قرآنی مرکز فرهنگ و معارف قرآن
محمد علینی تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین؛ محقق رسمی
حسن غفاری فر تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین؛ استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
سید محمد علی غمامی سیاست‌پژوهی ناظر به مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه؛ عضو هیات عمل دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام
ابراهیم فتحی روش‌شناسی حوزه علوم اجتماعی با تأکید بر نظریات فرهنگی. مدیرگروه ژورنالیسم دانشکده ارتباطات ورسانه های نوین دانشگاه صدا وسیما
ربابه فتحی دانشگاه فرهنگیان و دبیر
سیدحسین فخرزارع تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
مهدی فیروزی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محسن قنبری نیک تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین؛ دبیر تحریریه مجله
رحیم کارگر سیاست‌پژوهی ناظر به مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه؛ هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محمدکاظم کریمی تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین؛ پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
نعمت ا... کرم الهی تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین؛ استاد
عبدالحسین کلانتری بازخوانی و نقد نظریات حوزه علوم اجتماعی؛ مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران
شمس اله مریجی تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین؛ استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
فرج الله میرعرب تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین؛ هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رضا ملایی روش‌شناسی حوزه علوم اجتماعی با تأکید بر نظریات فرهنگی. دانشگاه باقرالعلوم ع
محمود ملکی راد تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین؛ استاد یار و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مهدی موری جریان‌شناسی حوزه مطالعات فرهنگی اجتماعی؛ معاونت پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی امامرضا علیه السلام
مهدی نصیری بازخوانی و نقد نظریات حوزه علوم اجتماعی؛ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سید محمدحسین هاشمیان سیاست‌پژوهی ناظر به مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه؛ مدیر گروه مدیریت راهبردی دانشگاه باقرالعلوم