اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه

1-    توسعه تحقیقات در حوزه­ مطالعات فرهنگی و اجتماعی با رویکرد دینی

2-    تبیین مبانی معرفتی و فلسفی علم اجتماعی دینی

3-    تدوین و ترویج دانش اجتماعی اندیشمندان مسلمان

4-    گسترش و هدایت حوزه‌های دانش نظری و کاربردی در عرصه فرهنگی و اجتماعی متناسب با نیازهای جامعه هدف در جهت تکوین علوم انسانی ـ اسلامی

5-    تولید ادبیات بومی-اسلامی در حوزه فرهنگ و اجتماع

6-     ایجاد انگیزه و بسترسازی پژوهش در حوزه مطالعات فرهنگی و اسلامی

7-    توسعه همکاری و تعامل علمی بیناستادان وپژوهشگرانحوزه و دانشگاه

8-    ارتقای سطح علمی استادان و دانش­پژوهان حوزوی و دانشگاهی

9-    زمینه­سازی نشر دستاوردهای علمی ـ پژوهشی اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی

10-     تقویت پژوهش‌های معطوف به مسأله محوری، راهبردپردازی و آینده پژوهی