دوره و شماره: دوره 10، شماره2(پیاپی38) - شماره پیاپی 38، اجرایی، مهر 1401، صفحه 7-240