کلیدواژه‌ها = قرآن
بررسی راهکارهای اجتماعی نیل به فرهنگ مطلوب از منظر قرآن

دوره 9، شماره4(پیاپی36)، فروردین 1401، صفحه 123-152

10.22081/jiss.2022.62741.1878

حسین علوی مهر؛ محمد حسن ایراندوست؛ خاتونجان محمدی


بررسی نظام خانواده مبتنی بر نظریه استخلاف شهید صدر

دوره 9، شماره3(پیاپی35)، دی 1400، صفحه 173-205

10.22081/jiss.2020.58682.1691

محمد رفیق؛ فاضل حسامی؛ حسن خیری؛ سید منذر حکیم


مفهوم فرهنگی اجتماعی کودکی از دیدگاه قرآن

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، مهر 1399، صفحه 124-154

10.22081/jiss.2020.58779.1696

محسن ربانی؛ عماد افروغ؛ کریم خان محمدی


عناصر جامعه‌پذیری (روش، محتوا و عوامل) حجاب در نظام اجتماعی قرآن

دوره 7، شماره 4(پیاپی 28)، فروردین 1399، صفحه 95-118

10.22081/jiss.2020.68815

فاض حسامی؛ محمدیاسین بصیرت


نگاه فرایندی به سنت‌های اجتماعی در سوره اسراء

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، تیر 1398، صفحه 53-74

10.22081/jiss.2019.67399

حسن غفاری فر؛ صفورا سالاریه


مؤلفه‌های کنش از منظر قرآن‌کریم

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، مهر 1397، صفحه 107-130

10.22081/jiss.2018.66663

فاضل حسامی؛ محمد رفیق(نویسنده مسئول)


تفسیر المیزان و قرائتی دیگر از فلسفه تاریخ جهت پیشرفت اجتماع

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، مهر 1396، صفحه 32-55

10.22081/jiss.2017.65111

ایوب امرائی؛ مریم نظربیگی؛ محمدرضا حسینی