دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، اجرایی، تابستان 1398، صفحه 7-174