دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25) - شماره پیاپی 25، اجرایی، تیر 1398، صفحه 7-174