دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26) - شماره پیاپی 26، اجرایی، پاییز 1398، صفحه 7-158 
4. تبیین دلالت‌های حسن‌‌ظن در سازمان با توجه به آموزه‌های اسلامی

صفحه 66-89

یونس فرقانی؛ حسین پرکان (نویسنده مسئول)؛ رقیه ابراهیمی


8. Abstracts of articles

صفحه 1-176

محمدرضا عموحسینی