موضوعات = بازخوانی و نقد نظریات حوزه علوم اجتماعی؛
طراحی الگوی تبیین مخاطرات در عرصۀ اجتماع از منظر حکمت صدرایی

دوره 10، شماره1(پیاپی37)، تیر 1401، صفحه 96-120

10.22081/jiss.2021.61284.1821

فاطمه عبداله آبادی کهن؛ حمید پارسانیا؛ عبدالحسین کلانتری


مسئله «دیگری» در جامعه‌شناسی پدیدارشناختی و حکمت متعالیه

دوره 9، شماره 1(پیاپی 33)، تیر 1400، صفحه 67-94

10.22081/jiss.2021.58740.1694

حمید پارسانیا؛ سیدسعید طوطیان (نویسنده مسئول)


بازخوانی نظریه فرهنگ ناسرکوبگر مارکوزه از منظر حکمت صدرایی

دوره 9، شماره 1(پیاپی 33)، تیر 1400، صفحه 125-149

10.22081/jiss.2021.59114.1715

محمد رایجی (نویسنده مسئول)؛ مهدی سلطانی


بررسی اقتدار در آموزش‌‌های اخلاقی نهج‌البلاغه

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، مهر 1399، صفحه 35-64

10.22081/jiss.2020.58364.1673

حمیده مخلصی؛ محمود شیخ الاسلامی؛ سید حسن بطحایی؛ یدالله دادجو


تحلیل و واکاوی گونه های روابط علم- دین

دوره 8، شماره 1(پیاپی 29)، تیر 1399، صفحه 125-152

10.22081/jiss.2020.56488.1597

ملکه رفیعی؛ امیر ملکی؛ محمدجواد زاهدی؛ فرهنگ ارشاد