دوره و شماره: دوره 9، شماره 2(پیاپی34) - شماره پیاپی 34، اجرایی، مهر 1400، صفحه 1-217