دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18) - شماره پیاپی 18، اجرایی، مهر 1396، صفحه 6-198 
7. تبلیغ و الگوی مطلوب مبلغ

صفحه 168-198

10.22081/jiss.2017.65116

سیدمحمدحسین هاشمیان؛ ناصر رفیعی محمدی؛ حوریه بزرگی