بررسی رابطه میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی با نگرش به جامعه در میان دانشجویان شهر قم

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه ژورنالیسم دانشکده ارتباطات و رسانه‌های نویندانشگاه صدا وسیما

2 استادیار گروه فلسفه رسانه دانشکده دین و رسانه قم

3 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده دین و رسانه قم

چکیده

در عصر حاضر، بهره‌گیری از رادیو، تلویزیون، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان رسانه‌های ارتباطی سریع و در دسترس، ضرورتی اجتماعی و بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی شده است. از سویی در جهان امروز، رسانه‌ها به ابزارهایی برای نشر اندیشه و ایدئولوژی‌های گوناگون در سراسر جهان تبدیل شده‌اند و همین نفوذ رسانه‌ها، پیامدهای شایان توجهی در جنبه‌های گوناگون زندگی انسان‌ها، از جمله نگرش آنها داشته است. این مقاله درصدد بررسی رابطه بین میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی با نگرش به جامعه در بین دانشجویان شهر قم است. جامعه نمونه تحقیق 638 نفر انتخاب شد و پرسشنامه به‌صورت تصادفی ساده توزیع و جمع‌آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته‌ها نشان‌ می‌دهد بین میزان استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی با نگرش به جامعه در بین دانشجویان 381/0 r = رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین رابطه بین میزان استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی با نگرش به جامعه با متغیرهای کنترلی جنسیت، وضعیت تأهل، وضعیت شغلی، مثبت و معنادار است. همچنین بین این متغیر با ابعاد نگرش مانند عاطفی، شناختی و رفتاری رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Relationship between the Use of Mass Media and the Attitude towards the Society among University Students in Qom

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Fathi 1
 • Alireza Pooya 2
 • Mohsen Moqadami 3
1 Department Head of Journalism, Faculty of Communication and Modern Media, University of Islamic Republic of Iran Broadcasting
2 Assistant Professor, Department of Media Philosophy, Qom Collage of Religion and Media
3 MS in Social Communication Sciences, Qom Collage of Religion and Media
چکیده [English]

In the present day, the use of radio, television, satellite and social networks as fast and accessible communication media, has become a social necessity and an integral part of the life. On the other hand, in the world today, the media have become tools for the dissemination of ideas and ideologies around the world, and this media influence has had significant implications for many aspects of human life, including their attitude. This article attempts to investigate the relationship between the use of mass media and attitudes toward the society among the university students in Qom. A sample of 638 people was selected and the questionnaire was distributed and collected randomly. Pearson correlation coefficient and multiple regression were used to analyze the data. Findings show that there is a positive and significant relationship between the amount of utilization of mass media and the attitude toward society among students (r = 0.381). Also, there is a positive and significant relationship between the mass media usage and the attitude towards society with control variables of gender, marital status, and employment status. Also, there is a relationship between this variable and the dimensions of the attitude such as emotional, cognitive and behavioral.

کلیدواژه‌ها [English]

 • mass media
 • attitude
 • Iranian society
 1. آراسته‌خو، محمد (1381)، فرهنگ اصطلاحات علمی ـ اجتماعی، تهران: انتشارات چاپخش.
 2. جِرد بُهنر و میکائیل وانکِ (1384)، نگرش‌ها و تغییر آن‌ها، ترجمه: علی مهداد، تهران: انتشارات جنگل.
 3. روش بلاو، آن ماری؛ نیون، اُدیل (1377)، روا‌ن‌شناسی اجتماعی، ترجمه: سید‌محمد دادگران، تهران: انتشارات مروارید.
 4. سورین، ورنر و جیمز تانکارد (1390)، نظریه‌های ارتباطات، ترجمه: علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 5. کریمی، یوسف (1378)، روا‌ن‌شناسی اجتماعی (نظریه‌ها، مفاهیم و کاربردها)، تهران: انتشارات نشر ارسباران.
 6. کریمیان، رامین؛ مهاجر، مهران و محمد نبوی (1384)، الفبای ارتباطات، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
 7. مک کوایل، دنیس (1385)، نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه: پرویز اجلالی، تهران: انتشارات دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
 8. مهدی‌زاده، سید‌مهدی (1393)، نظریه‌های رسانه اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، تهران: انتشارات همشهری.
 9.  گیدنز، آنتونی (1378)، جامعه‌شناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
 10. پاتر دبیلو. جمیز (1391)، بازشناسی رسانه‌های جمعی با رویکرد سواد رسانه‌ای، ترجمه: امیر یزدیان، پیام آزادی و منا نادعلی، قم: انتشارات مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما.
 11.  کروتی، دیوید و ویلیام هوینس (1391)، رسانه و جامعه (صنایع، تصاویر و مخاطبان)، ترجمه: مهدی یوسفی و سیدرضا مرزانی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق7.
 12.  نوربخش، سید‌مرتضی (1392)، مفاهیم اساسی دانش ارتباطات، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
 13.  قنادان، منصور؛ مطیع، ناهید و هدایت‌اله ستوده (1376)، جامعه‌شناسی مفاهیم کلیدی، تهران: مؤسسه انتشارات آوای نور.
 14.  گونتر، بری (1384)، روش‌های تحقیق رسانه‌ای، تهران: انتشارات اداره کل پژوهش‌های سیما.