نگرش و تحلیلی فرادینی از بنیان‌ها و زمینه‌های افراط‌گرایی

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه

چکیده

این مقاله می‌کوشد تا با الهام از عام‌گرایی توحیدی ادیان ابراهیمی، نگاهی فرادینی (فرااسلامی و فرامسیحی) به پدیده‌ها داشته باشد. نگاهی که مرزهای دینی، نژادی- قومی، جغرافیایی- تاریخی، طبقاتی، جنسیتی و فرهنگی را در می‌نوردد و ضمن توجه به تفاوت‌ها و کثرت‌ها، اسیر تفاوت‌گرایی و دوگانه‌نگری نمی‌شود. باور به توحید، می‌تواند زیرساحت استواری برای نگرش ناثنوی یا غیر دوگانه باشد.
متأثر از این نگاه و با باور به حقایق وجودی عالم، به حقوق هستی‌شناسانه انسانی در ابعاد فردی و اجتماعی و بازتابش بر نیازهای ثابت و منبسط او دست می‌یابیم. از این منظر، پیش‌شرط‌های یک حیات مسالمت‌آمیز و به دور از خشونت و افراطی‌گری در عوامل یازده‌گانه ذات مشترک و طبعاً حق یکسان در برابر انسان‌ها، توجه به جهت و غایت آفرینش، دیگرگرایی، عشق و محبت، شکیبایی و گذشت، توجه به تفاوت‌ها و کثرت‌ها، همکاری متقابل، مسئولیت‌پذیری و وحدت در عین کثرت، منطق احتجاج و فرهنگ گفت‌وگو، عدالت اجتماعی و رفع نیازمندی‌ها، دولت وحدت‌گرا، جهان‌نگری و عام‌گرایی و نهادهای بین‌المللیرا بررسی و در نهایت، موضع ادیان مورد نظر به اختصار معلوم شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Trans-Religious Attitude towards and Analysis of the Foundations for and Background of Extremism

نویسنده [English]

 • Emad Afrough
Professor
چکیده [English]

This article, inspired by monotheistic generalism of the Abrahamic religions, tries to have a trans-religious (trans-Islamic and trans-Christian) look at the phenomena. A look that transcends the religious, racial-ethnic, geographic-historical, class, gender, and cultural boundaries, and while considering differences and pluralities, is not captivated by differentialism and dualism. Belief in monotheism can be a solid foundation for a non-dualist view.
Affected by this view and by believing in the existential truths of the universe, we reach the ontological human rights in individual and social dimensions and their reflection on its fixed and expanding needs. From this perspective, the preconditions for a peaceful life, away from violence and extremism, are examined based on the eleven elements of common nature and, naturally, the same right to human beings, attention to the direction and the ultimate purpose of the Creation, altruism, love and affection, patience and forgiveness, attention to differences and pluralities, mutual cooperation, responsibility and unity at the same time plurality, the logic of reasoning and culture of dialogue, social justice and satisfying needs, the unifying government, universalism and generalism, and international institutions, and finally, the position of the above religions has been briefly outlined.

کلیدواژه‌ها [English]

 • generalism
 • non-dualism
 • dialogue
 • existential truths
 • dialectics
 • extremism
 1. افروغ، عماد (1393)، فریادهای خاموش، تهران: انتشارات سوره مهر.
 2. ـــــــــــــــــــــ ، توحید‌گرایی و صلح، تهران: نشر علم.
 3. ـــــــــــــــــــــ ، «دین و جامعه در چرخش زمانی معاصر، عصر بازگشت خدا»، فصلنامه علمی - پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی، ش 6.
 4. ـــــــــــــــــــــ (1394)، شرحی بر دیالکتیک روی بسکار، تهران: نشر علم.
 5. ـــــــــــــــــــ (1396)، نگرشی منظومه‌ای و دیالکتیکی به سینما، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
 6. لوکس، استیون (1393)، قدرت، نگرشی رادیکال، چاپ دوم، ترجمه: عماد افروغ، تهران: نشر علم.
 7. نری، آلن (1394)، دیالکتیک و تفاوت، ترجمه: عماد افروغ، تهران: نشر علم.
 8. Aram 1 (2007), For a Church Beyond its Walls. Antelias, Lebanon: Catholicos of Cilicia.
 9. Archer, Margaret S (2004), Andrew Collier and Douglas V. Porpora. Transcendence, Critical Realism and God. London and New York: Routledge.
 10. Bhaskar, Roy (1998), “Introduction”, in Critical Realism, Essentional Readings. London: Routledge.
 11. Bhaskar, Roy (2008), Dialectic: The Pulse of Freedom. 3rd edn. London: Routledge.
 12. Collier, Andrew (1998), “Explanation and Emancipation”, in Critical Realism, Essentional Readings. London: Routledge.
 13. Swinburne, Richard (2008), Was Jesus God? New York: Oxford University Press.