دوره و شماره: دوره 11، شماره1(پیاپی41) - شماره پیاپی 41، اجرایی، تیر 1402