دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22) - شماره پیاپی 22، اجرایی، مهر 1397، صفحه 7-178 
1. رابطۀ اسلام و تمدن در اندیشۀ امام خمینی (ره)

صفحه 7-29

10.22081/jiss.2018.66659

محسن الویری؛ سیدرضا مهدی‌نژاد (نویسنده مسئول)


2. تعامل فرهنگی مسجد و جامعه از منظر آموزه‌های دینی

صفحه 30-57

10.22081/jiss.2018.66660

عماد افروغ؛ کریم خان‌محمدی؛ سیف‌اله قنبری‌نیک


5. مؤلفه‌های کنش از منظر قرآن‌کریم

صفحه 107-130

10.22081/jiss.2018.66663

فاضل حسامی؛ محمد رفیق(نویسنده مسئول)


7. بررسی رابطه سواد رسانه‌ای و تهاجم فرهنگی در شبکه‌های اجتماعی

صفحه 152-178

10.22081/jiss.2018.66665

سیدعلی‌محمد رضوی؛ نصرت‌الله نعمتی‌فر(نویسنده مسئول)؛ سیدحسین موسوی